Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

Κυριακή ΙΓ΄Ματθαίου

Κεφ 21. 33-42 Ομιλία στο κατά Ματθαίον από τον π.Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο

(Κατά Ματθαίον KA΄ 33-42)

Η παραβολὴ τοῦ ἀμπελιοῦ

«῎Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. 34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃνδὲ ἐλιθοβόλησαν. 36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 39 καὶ λαβόντες αὐτὸνἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν.῞Οταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 41 λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινεςἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 42 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐδέποτεἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;»

ΑΠΟΔΟΣΗ

(Κατά Ματθαίον KA΄ 33-42)

Ακούσατε άλλη παραβολή: Υπήρχε κάποτε ένας οικοδεσπό της, πού φύτευσε ένα αμπέλι έβαλε γύρω του ένα φράχτη έσκαψε σ' αυτό ένα πατητήρι και έκτισε έναν πύργο. Υστέρα το νοίκιασε σε γεωρ γούς και έφυγε σε ξένη χώρα. Όταν όμως πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε τους δού λους του προς τους γεωργούς για να πάρουν τους καρπούς του. Άλλ' οι γεωργοί, αφού έπιασαν τους δούλους του, έναν έδειραν, άλλον σκότωσαν και άλλον λιθοβόλησαν.

Πάλι έστειλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους και έκαναν και σ' αυτούς τα ίδια. Τελευταίο δε έστειλε σ' αυτούς τον υιό του και είπε! «Θα ντραπούν τον υιό μου». Οι γεωρ γοί όμως, όταν είδαν τον υιό, είπαν αναμεταξύ τους. «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ας τον σκο τώσουμε και ας πάρουμε την κληρονομιά του». Και αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν.

Όταν λοιπόν έλθει ο ιδιοκτή της του αμπελιού, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους; Λέγουν σ' αυτόν. «Θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα πα ραδώσει το αμπέλι σε άλλους γε ωργούς, πού θα του παραδώσουν τους καρπούς στον καιρό τους.

Λέγει σ' αυτούς ο Ιησούς: «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γρα φές, ότι το λιθάρι πού απέρρι ψαν οι οικοδόμοι, έγινε ακρογω νιαίος λίθος»· αυτό έγινε από τον Κύριο και φαίνεται θαυμαστό στα μάτια μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email