Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Κυριακή προ της Υψώσεως

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Κεφ. 3, 13 - 17.

«Είπεν ο Κύριος, οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτωςὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃζωὴν αἰώνιον. οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. οὐ γὰρἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ.»

Απόδοση στα νέα ελληνικά

Είπεν ό Κύριος· κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μό νον εκείνος πού κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου πού είναι πάντα στον ουρανό. Κι όπως ακριβώς ο Μωϋσής σήκωσε ψηλά το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να σηκωθεί ψηλά και ο Υιός του αν θρώπου, ώστε καθένας πού πι στεύει σ' Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Μονογενής πού τον πιστεύει, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Γιατί ο θεός δεν έστειλε τον Υίόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί με αυτόν ο κόσμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email