Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Σε όποιον μετανοεί, ο Κύριος δίνει την ειρήνη Του και την ελευθερία να Τον αγαπά.

072

Οι γραφές του Αγίου Σιλουανού

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ       

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Όλοι μας ταλαιπωρούμαστε στη γη και ζητούμε ελευθερία, αλλά λίγοι γνωρίζουν σε τί έγκειται η ελευθερία και πού βρίσκεται.

Κι εγώ θέλω επίσης ελευθερία και την αναζητώ ημέρα και νύχτα. Έμαθα ότι βρίσκεται κοντά στον Θεό και δίνεται από τον Θεό σε όσους έχουν ταπεινή καρδιά, σε όσους μετανόησαν κι έκοψαν το θέλημα τους ενώπιον του Θεού. Σε όποιον μετανοεί, ο Κύριος δίνει την ειρήνη Του και την ελευθερία να Τον αγαπά. και δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο στον κόσμο από την αγάπη του Θεού και του πλησίον. Σε αυτό βρίσκει η ψυχή ανάπαυση και χαρά.

Ώ λαοί όλης της γης, πέφτω στα γόνατα μπροστά σας και σας ικετεύω με δάκρυα. Ελάτε στον Χριστό. Εγώ γνωρίζω την αγάπη Του για εσάς. Την γνωρίζω και γι’ αυτό φωνάζω προς όλη τη οικουμένη.Αν δεν γνωρίσεις κάτι, τότε πώς θα μιλήσεις γι’ αυτό;

Ρωτάς: “ Πως είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος τον Θεό”; Κι εγώ σου λέω ότι εμείς είδαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Κι εσύ, αν ταπεινωθείς, θα σου δείξει κι εσένα το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο μας, και τότε θα θέλεις και εσύ να βροντοφωνάζεις γι’ Αυτό σε όλη τη γη.

Είμαι γέρος και περιμένω το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό, για τον οποίο αγωνιά η ψυχή μου. ίσως σωθεί έστω και μία ψυχή και γι’ αυτήν θα ευχαριστώ τον Θεό. Η καρδία μου όμως πονά για όλων τον κόσμο και δέομαι με δάκρυα γι’ αυτόν τον κόσμο και δέομαι με δάκρυα γι’ αυτόν, για να μετανοήσουν όλοι και να γνωρίσουν τον Θεό και να ζήσουν με αγάπη και να γευθούν τη γλυκύτητα της ελευθερίας εν το Θεό.

Ώ, όλοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της γης, προσευχηθείτε και θρηνήστε για τις αμαρτίες σας, για να λάβετε άφεση από τον Κύριο.

Όπου υπάρχει άφεση αμαρτιών, εκεί υπάρχει η ελευθερία της συνειδήσεως και η αγάπη, έστω και λίγη.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Πάντες ημείς ταλαιπωρούμεθα επί της γης και επιζητούμεν ελευθερίαν, αλλ’ ολίγοι γνωρίζουν εις τί έγκειται η ελευθερία και πού ευρίσκεται.

    Και εγώ ωσαύτως θέλω την ελευθερίαν και επιζητώ αυτήν ημέρας και νυκτός. Εγνώρισα ότι ευρίσκεται εις τον Θεόν, και παρά του Θεού δίδεται εις τους ταπεινούς τη καρδία, οίτινες μετενόησαν και απέκοψαν το θέλημα αυτών ενώπιον Αυτού. Εις τον μετανοούντα ο Κύριος δίδει την ειρήνην Αυτού και την ελευθερίαν να αγαπά Αυτόν.  Ουδέν εις τον κόσμον υπάρχει πολυτιμότερον της αγάπης του Θεού και του πλησίον. Εις τούτο η ψυχή ευρίσκει ανάπαυσιν και χαράν.

Ώ, λαοί όλης της γης, πίπτω εις τα γόνατα ενώπιον υμών ικετεύων μετά δακρύων: Δεύτε προς τον Χριστόν. Εγώ γνωρίζω την αγάπην Αυτού δι’ υμάς. Γνωρίζω και δια τούτο βοώ εις όλην την οικουμένην. Εάν δεν γνωρίζης τι, τότε πώς θα ομιλήσης περί αυτού;

Ερωτάς: «Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζη τις τον Θεόν»; Και εγώ λέγω ότι ημείς είδομεν τον Κύριον Πνεύματι Αγίω. Και συ, εάν ταπεινωθής, και εις σε το Πνεύμα το Άγιον θα δείξη τον Κύριον ημών, τότε και συ ωσαύτως θα θέλης να κράζης περί Αυτού εις όλην την γην.

Είμαι γέρων και αναμένω τον θάνατον, και γράφω την αλήθειαν εξ αγάπης προς τον λαόν, δια τον οποίον αδημονεί η ψυχή μου. Ίσως σωθή έστω και μία ψυχή, και δι’ αυτήν θα ευχαριστώ τον Θεόν. Αλλ’ η καρδία μου αλγεί δι’ όλον τον κόσμον και δέομαι υπέρ αυτού μετά δακρύων, ίνα πάντες μετανοήσουν και γνωρίσουν τον Θεόν και ζήσουν εν αγάπη και γευθούν της γλυκύτητος της ελευθερίας εν τω Θεώ.

Ώ, πάντες οι άνθρωποι, οι κατοικούντες επί της γης, προσεύχεσθε και κλαύσατε δια τας αμαρτίας υμών, ίνα λάβητε την άφεσιν αυτών παρά Κυρίου.

Όπου άφεσις αμαρτιών, εκεί ελευθερία συνειδήσεως και αγάπη, έστω και μικρά.

------------------------------------------------

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥΣΩΦΡΟΝΙΟΥ     

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ

Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου

Έσσεξ  Αγγλίας

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email