Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

17η Ιανουαρίου τοῦ ὅσιου πατρός ἤμων Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου.

ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1

Τῷ αὔτω μηνί ΙΖ μνήμη τοῦ ὅσιου πατρός ἤμων Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου.

Οὗτος ὁ μέγας πατήρ ἠμῶν Ἀντώνιος ἦτο ἄπο τήν Αἴγυπτον, διδαγμένος τήν πίστιν τοῦ Χρίστου ἀπό τόν πατέρα καί τήν μητέρα του. ’Ἤκμαζε δέ κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανου καί Μαξιμιανου καί ἔφθασεν ἕως εἰς τούς χρόνους τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου, ἐν ἐτει τιη' (318). Οὗτος λοιπόν, ἐπειδή ἐξέδωκε τόν ἐαυτόν τοῦ εἰς τήν ἀσκητικήν ζωήν, τόσον ὑπερέβαλεν ὅλους τους τότε ἀσκητᾶς καί ὁσίους, ὥστε ἔγινεν εἰς ὅλους τους μεταγενεστέρους παράδειγμα καί τύπος τῆς ἀσκήσεως. Καί τό παράδοξον εἶναι ὅτι καί πρῶτος αὐτός ἡ ὁμού μέ πολλά ὀλίγους ἔγινεν ἀρχηγός τῆς ὑπέρ ἄνθρωπον ταύτης ἀσκητικῆς καί ἀγγελικῆς πολιτείας καί μόνος σχεδόν ἔφθασεν εἰς τόν ἄκροτατον ὄρον τῆς πολιτείας ταύτης, καθώς ὁ κατά πλάτος τούτου βίος διηγεῖται. Ἠμεῖς δέ τήν συντομίαν μεταχειριζόμενοι δέν ἔχομεν εὐκαιρίαν νά διηγώμεθα ἐκεῖνα ὅσα εἶναι φημισμένα εἰς τούς πολλούς διά τόν μέγαν τοῦτον Ἀντώνιον. Τόσω δέ μόνον εἶναι ἀνάγκη νά εἴπωμεν, ὅτι ὁ μέγας οὗτος πατήρ ἀκόμη τό θνητόν σῶμα φέρων ἠρπάζετο ἔξω του σώματος καί ἔβλεπε τάς ἀναβάσεις τῶν ψυχῶν, ὀτε ἐξήρχοντο ἀπό τά σώματα τῶν ἀνθρώπων. Καί ὅτι ἄλλων μέν ἀνθρώπων αἵ ψυχαι ἀνέβαινον ὑψηλότερα ἀπό τούς δαίμονας, οἵτινες ἐζήτουν νά πιάσωσιν αὐτᾶς, ἄλλων δέ ἐπιάνοντο ἀπό αὐτούς, φεῦ! καί κατεβιβάζοντο εἰς χάσμα βαθύτατον, τό ὅποιον εἶναι βεβαίως ἴδιον μόνης της νοερᾶς καί ἀσωμάτου φύσεως. Ζήσας δέ χρόνους ἑκατόν πέντε πρός Κύριον ἐξεδήμησεν, ἐν ἐτει τξς'(366). Τελεῖται δέ ἡ αὐτοῦ σύναξις καί ἑορτή ἐν τῇ ἁγιωτάτη μεγάλη ἐκκλησία. (Ὁ κατά πλάτος βίος αὐτοῦ συνεγράφη καί ἐστάλη πρός τούς ἐν Αἴγυπτω μοναχούς ἀπό τόν μέγαν Ἀθανάσιον τόν Ἀλεξανδρείας ἑλληνιστί, οὐ ἡ ἀρχή· «Ἄγαθην ἅμιλλαν ἐνεστήσασθε». Ἀπό δέ τό ἑλληνικόν μετεφράσθη εἰς τό ἁπλοῦν καί εὑρίσκεται εἰς τόν Παράδεισον ὅρα καί ἐγκώμιον αὐτοῦ εἰς τήν Σάλπιγγα.

Συναξαριστής των Δώδεκα Μηνών του Ενιαυτού τόμος τρίτος Ιανουάριος- Φεβρουάριος εκδόσεις Ορθόδοξη Κυψέλη Θεσσαλονίκη

1 σχόλιο:

Αικατερίνη Παπακωστοπούλου είπε...

Να και κάποιος που δεν πέθανε μαρτυρικά αλλά έφυγε οσιακά,ειρηνικά.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email