Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ἠνέῳκται τῆς θείας, μετανοίας τὰ πρόθυρα, προσέλθωμεν προθύμως

400288_312050618832188_132322463471672_793690_1166534761_n

Δύσκολο είναι να παραστούμε στο ναό αυτές τις ημέρες για να ακούσουμε τα όσα ωφέλημα έχει να μας πει η Εκκλησία για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε προσωπικά και ως Σώμα προς το Πάσχα.

Το διαδίκτυο έχει όμως και τα καλά του. Σου δίνει την δυνατότητα να προσεγγίσεις τα κείμενα και τα ακούσματα των ημερών.

Μέσα σε αυτόν τον αγρό θέλησα να εισέρθω την Κυριακή το απόγευμα. Και φθάνοντας σήμερα στα απόστιχα   της ακολουθίας του Εσπερινού ακούω την Εκκλησία μας να ονομάζει αυτή την περίοδο της νηστείας Έαρ που ως άνθη που μοσχοβολούν έχει την μετάνοια μας.

Ἀπόστιχα

Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ τῆς νηστείας, καὶ τὸ ἄνθος τῆς μετανοίας· ἁγνίσωμεν οὖν ἑαυτοὺς ἀδελφοί, ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ, τῷ φωτοδότῃ ψάλλοντες, εἴπωμεν· Δόξα σοι, μόνε φιλάνθρωπε. (Δίς)

Μας προτρέπει η Εκκλησία μας, να γίνουμε και εμείς μια Άνοιξη δια της αποχής μας από το κακό μέσα στα σκοτάδια και τους χειμώνες του κόσμου.  Ως δέντρα να αναπτυχτούμε δια της μετανοίας, να ανθίσουμε, να μοσχοβολήσει, να αρωματιστεί ο κόσμος. 

Τρία από τα πολλά τροπάρια με τα οποία η Εκκλησία μας συμβουλεύει να διανύσουμε την εβδομάδα της Τυρινής.

Λιχνευσάμενοι, τὴν πρώτην ὑπέστημεν γύμνωσιν, ἡττηθέντες τῆς πικρᾶς γεύσεως, καὶ τοῦ Θεοῦ ἐξόριστοι γεγόναμεν, ἀλλ' ἐπανάγωμεν πρὸς μετάνοιαν, καὶ τὰς αἰσθήσεις ἐκκαθάρωμεν πρὸς ἃς ὁ πόλεμος, ἐπεισόδιον τὴν νηστείαν ποιούμενοι, ἐλπίδι χάριτος, τὰς καρδίας βεβαιούμενοι, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες, καὶ βρωθήσεται ἡμῖν ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἱερᾷ καὶ φωτοφόρῳ νυκτὶ τῆς ἐγέρσεως, τὸ ὑπὲρ ἡμῶν ἀχθὲν σφάγιον, τὸ τοῖς Μαθηταῖς κοινωνῆσαν, ἐν ἑσπέρᾳ τοῦ μυστηρίου, καὶ σκότους λύον τὴν ἀγνωσίαν, ἐν τῷ φωτὶ τῆς αὐτοῦ Ἀναστάσεως.

Ἠνέῳκται τῆς θείας, μετανοίας τὰ πρόθυρα, προσέλθωμεν προθύμως, ἁγνισθέντες τὰ σώματα, βρωμάτων, καὶ παθῶν τὴν ἀποχήν, ποιοῦντες ὡς ὑπήκοοι Χριστοῦ, τοῦ καλέσαντος τὸν κόσμον, εἰς βασιλείαν τὴν ἐπουράνιον, δεκάτας τοῦ παντὸς ἐνιαυτοῦ, προσφέροντες τῷ πάντων Βασιλεῖ, ὅπως καὶ τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ, πόθῳ κατίδωμεν.

Πάντα τὸν χρόνον, ἡ νηστεία ὠφέλιμός ἐστι, τοῖς αἰρουμένοις καὶ ποιοῦσιν αὐτήν· οὔτε γὰρ ἐπήρεια δαιμόνων, κατατολμᾷ τοῦ νηστεύοντος, ἀλλὰ καὶ οἱ φύλακες τῆς ζωῆς ἡμῶν Ἄγγελοι, φιλοπονώτερον παραμένουσι, τοῖς διὰ νηστείας ἡμῖν κεκαθαρμένοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email