Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Γιατί αυτούς που αντί για τα χέρια κατασκευά­ζουν κάποια δοχεία από χρυσάφι ή άλλο υλικό, ώστε να δεχτούν το θείο δώρο, και μέσω αυτών (των δοχείων) θέλουν να δεχτούν την ά­χραντη κοινωνία καθόλου δεν τους δεχόμαστε, γιατί προτιμούν την άψυχη και υποδεέστερη ύλη από την εικόνα του Θεού.


 Κανών 101

«Σώμα Χριστού» και «ναό» αποκαλεί μεγαλοφώνως ο θείος Α­πόστολος τον άνθρωπο που πλάστηκε κατ’ εικόνα Θεού. Όντας λοι­πόν υπεράνω κάθε αισθητής κτίσης αυτός που αξιώθηκε ουράνια τι­μή μέσω του σωτήριου πάθους, με το να τρώει και να πίνει Χριστό α­νυψώνεται για πάντα προς την αιώνια ζωή αγιαζόμενος στην ψυχή και στο σώμα εξαιτίας της μέθεξης στη θεία χάρη· επομένως, αν κά­ποιος θελήσει την ώρα της σύναξης να μεταλάβει το άχραντο σώμα και να γίνει ένα μ’ αυτό μέσω της μετουσίας, να σχηματίζει τα χέρια του σε σχήμα σταυρού και έτσι να πλησιάζει και να δέχεται την κοι­νωνία της χάρης. Γιατί αυτούς που αντί για τα χέρια κατασκευά­ζουν κάποια δοχεία από χρυσάφι ή άλλο υλικό, ώστε να δεχτούν το θείο δώρο, και μέσω αυτών (των δοχείων) θέλουν να δεχτούν την ά­χραντη κοινωνία καθόλου δεν τους δεχόμαστε, γιατί προτιμούν την άψυχη και υποδεέστερη ύλη από την εικόνα του Θεού. Κι αν κανείς πιαστεί να δίνει την άχραντη κοινωνία σ’ αυτούς που προτείνουν τέ­τοια δοχεία, να αφορίζεται και ο ίδιος και αυτός που κουβαλάει τα δοχεία.
Κανὼν ΡΑ'
Σῶμα Χριστοῦ, καὶ ναόν, τὸν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ κτισθέντα ἄνθρωπον, ὁ θεῖος Ἀπόστολος μεγαλοφώνως ἀποκαλεῖ. Πάσης οὖν αἰσθητῆς κτίσεως ὑπερκείμενος ὁ τῷ σωτηρίῳ πάθει τοῦ οὐρανίου τυχῶν ἀξιώματος, ἐσθίων καὶ πίνων Χριστόν, πρὸς ζωὴν διὰ παντὸς μεθαρμόζεται τὴν ἀΐδιον, ψυχὴν καὶ σῶμα τῇ μεθέξει τῆς θείας ἁγιαζόμενος χάριτος· ὥστε, εἴ τις τοῦ ἀχράντου σώματος μετασχεῖν ἐν τῷ τῆς συνάξεως βουληθείη καιρῷ, καὶ ἓν πρὸς αὐτὸ τῇ μετουσίᾳ γενέσθαι, τὰς χεῖρας σχηματίζων εἰς τύπον σταυροῦ, οὕτω προσίτω καὶ δεχέσθω τὴν κοινωνίαν τῆς χάριτος. Τοὺς γὰρ ἐκ χρυσοῦ, ἢ ἄλλης ὕλης, ἀντὶ χειρός, τινὰ δοχεῖα κατασκευάζοντας πρὸς τὴν τοῦ θείου δώρου ὑποδοχὴν, καὶ δι' αὐτῶν τῆς ἀχράντου κοινωνίας ἀξιουμένους, οὐδαμῶς προσιέμεθα, ὡς προτιμῶντας τῆς τοῦ Θεοῦ εἰκόνος τὴν ἄψυχον ὕλην καὶ ὑποχείριον. Εἰ δέ τις ἁλῷ τῆς ἀχράντου κοινωνίας μεταδιδοὺς τοῖς τὰ τοιαῦτα δοχεῖα προσφέρουσι, καὶ αὐτὸς ἀφοριζέσθω, καὶ ὁ ταῦτα ἐπιφερόμενος.

Κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου
Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Ἰουστινιανοῦ τοῦ Δευτέρου ἐν Κωνσταντινουπόλει – Νέᾳ Ῥώμῃ ἐν Τρούλλῳ τοῦ Παλατίου
691 μ.Χ.

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Τίποτε δεν εμποδίζει να καλούμε γιατρούς όταν αρρωστήσουμε.53. Τίποτε δεν εμποδίζει να καλούμε γιατρούς όταν αρρωστήσουμε. Επειδή έμελλε κάποτε από την πείρα του ανθρώπου να δημιουργηθεί η ιατρική, γι’ αυτό προϋπήρχαν τα φάρμακα. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε σ’ αυτούς την ελπίδα της θεραπείας μας, αλλά στον αληθινό σωτήρα μας και γιατρό Ιησού Χριστό. Αυτά τα λέω για κείνους που ζουν σε κοινόβια ή ασκούνται στις πόλεις, επειδή εξαιτίας των περιστάσεων που τους συμβαίνουν δεν έχουν ακατάπαυστη την ενέργεια της πίστεως μέσω της αγάπης, αλλά και για να μη πέφτουν σε κενοδοξία και πειρασμό διαβόλου· γιατί μερικοί από αυτούς ισχυρίζονται ότι δεν έχουν ανάγκη από γιατρούς. Αν όμως κανείς ζει τον αναχωρητικό βίο σε πιο ερημικά μέρη μαζί με δύο ή τρεις ομόφρονες αδελφούς, αυτός ας προσφέρει τον εαυτό του με πίστη μόνο στον Κύριο που θεραπεύει κάθε αρρώστια και κάθε αδιαθεσία(Ματθ. 4, 23), οποιαδήποτε ασθένεια και αν έχει. Γιατί έχει αρκετή παρηγοριά στις ασθένειες, μετά τον Κύριο, την ερημία. Γι’ αυτό και ουδέποτε του λείπει η ενέργεια της πίστεως, επειδή δεν έχει και που να δείξει την αρετή της υπομονής, διαθέτοντας την ερημιά σαν καλό παραπέτασμα από την κενοδοξία. Γι’ αυτό ο Κύριος «κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκω»(Ψαλμ. 67, 7) (δηλ. τους μεμονωμένους και απροστάτευτους τους προστατεύει και τους εγκαθιστά σε σπίτι με ευτυχία).

54. Όταν δυσανασχετούμε για τις σωματικές ασθένειες που μας συμβαίνουν, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ψυχή μας είναι ακόμη υποδουλωμένη στις επιθυμίες του σώματος. Γι’ αυτό και επειδή επιθυμεί την υλική καλοπέραση, ούτε να φύγει θέλει από τα καλά της ζωής, αλλά και στενοχώρια μεγάλη νομίζει το να μη μπορεί, όταν αρρωστήσει, να απολαμβάνει τα ωραία πράγματα του βίου. Αν όμως δέχεται ευχαρίστως τις στενοχώριες της αρρώστιας, τότε φανερώνεται ότι δεν είναι μακριά από τα σύνορα της απάθειας. Γι’ αυτό και τον θάνατο τότε τον περιμένει με χαρά, ως αφορμή αληθινής ζωής.

55. Η ψυχή δεν μπορεί να επιθυμήσει να χωριστεί από το σώμα, αν η διάθεσή της δεν γίνει ανεξάρτητη από τον αέρα αυτό (δηλ. το σώμα). Όλες οι αισθήσεις του σώματος είναι αντίθετες στην πίστη, επειδή αναφέρονται στα παρόντα· ενώ η πίστη υπόσχεται τη μεγαλοπρέπεια των μελλόντων αγαθών. Δεν πρέπει λοιπόν εκείνος που αγωνίζεται για τη σωτηρία του να νοσταλγεί ποτέ δένδρα φουντωμένα και σκιερά, ή πηγές με καλά τρεχούμενα νερά, ή λιβάδια με άνθη, ή ωραία σπίτια, ή και συγγενικές συναναστροφές, ούτε να θυμάται επιδείξεις σε γιορταστικές, αν τύχει, συγκεντρώσεις· αλλά να χρησιμοποιεί τα αναγκαία της ζωής με ευχαριστία και να νομίζει τον βίο σαν κάποιο αλλόκοτο δρόμο, που δεν διαθέτει καμιά σαρκική απόλαυση. Έτσι μόνον περιορίζοντας τη διάνοιά μας, θα την κατευθύνουμε ολόκληρη στο δρόμο που οδηγεί στα αιώνια. 


Άγιος Διάδοχος επίσκοπος Φωτικής
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, 
Τόμος Α΄

Νηστεία μὲ φιλότιμο
Άγιος Παΐσιος, 
Νηστεία με φιλότιμο

Μὲ τὴν νηστεία ὁ ἄνθρωπος δείχνει τὴν προαίρεσή του. Κάνει ἀπὸ φιλότιμο μιὰ ἄσκηση καὶ ὁ Θεὸς βοηθάει. Ἄν ὅμως ζορίζη τὸν ἑαυτό του καὶ πῆ «τί νὰ κάνω; εἶναι Παρασκευή, πρέπει νὰ νηστέψω», θὰ βασανίζεται. Ἐνῶ, ἄν μπῆ στὸ νόημα καὶ νηστέψη ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό, θὰ χαίρεται. «Αὐτὴν τὴν ἡμέρα, νὰ σκεφθῆ, ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε· οὔτε νερὸ δὲν Τοῦ ἔδωσαν νὰ πιῆ· ξίδι Τοῦ ἔδωσαν. Κι ἐγὼ δὲν θὰ πιῶ νερὸ ὅλη τὴν ἡμέρα». Ἄν τὸ κάνη αὐτὸ, τότε θὰ νιώθη ἀνώτερη χαρὰ μέσα του ἀπὸ αὐτὸν ποὺ πίνει τὰ καλύτερα ἀναψυκτικά! Καὶ βλέπεις, πολλοὶ κοσμικοὶ μιὰ Μεγάλη Παρασκευὴ δὲν μποροῦν νὰ νηστέψουν, ἀλλὰ ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο μποροῦν νὰ κάθωνται καὶ νὰ κάνουν ἀπεργία πείνας γιὰ ἕνα πεῖσμα, γιὰ νὰ πετύχουν κάτι. Ἐκεῖ ὁ διάβολος τούς δίνει κουράγιο. Αὐτοκτονία εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνουν. Ἄλλοι πάλι, ὅταν ἔρχεται τὸ Πάσχα, ψάλλουν τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» μὲ χαρὰ καὶ μὲ ὅλη τους τὴν δύναμη, γιατὶ θὰ φᾶνε καλά. Μοιάζουν μὲ τοὺς Ἰουδαίους ποὺ ἤθελαν νὰ κάνουν βασιλιὰ τὸν Χριστό, ἐπειδὴ τοὺς τάισε στὴν ἔρημο. Θυμᾶστε τί λέει καὶ ὁ Προφήτης; «Ἐπικατάρατος ὁποιῶν τὰ ἔργα κυρίου ἀμελῶς». Ἄλλο εἶναι, ὅταν κανεὶς ἔχη καλὴ διάθεση νὰ νηστέψη, ἀλλὰ δὲν μπορῆ, γιατὶ, ἄν δὲν φάη, τρέμουν τὰ πόδια του, πέφτει κάτω –δὲν τὸν βοηθάει δηλαδὴ ἡ ἀντοχή του, ἡ ὑγεία του κ.λ.π.- καὶ ἄλλο νὰ ἔχη δυνάμεις καὶ νὰ νηστεύη. Ποῦ εἶναι ἡ καλὴ διάθεση τότε; Καὶ ἡ στενοχώρια αὐτοῦ ποὺ θέλει νὰ κάνη ἕναν ἀγώνα καὶ δὲν μπορεῖ, ἀναπληρώνει πολλὴ ἄσκηση, καὶ αὐτὸς ἔχει πιὸ πολὺ μισθὸ ἀπὸ τὸν ἄλλο ποὺ ἔχει κουράγιο καὶ κάνει ἕναν ἀγώνα, γιατὶ ἐκεῖνος νιώθει καὶ μιὰ εὐχαρίστηση. Ἦρθε σήμερα μιὰ φουκαριάρα, πενῆντα πέντε χρονῶν περίπου, καὶ ἔκλαιγε, γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ νηστέψη. Τὴν ἔχει χωρίσει ὁ ἄνδρας της. Ἕνα παιδὶ, τὸ ἔχασε καὶ αὐτὸ σὲ κάποιο δυστύχημα καὶ ἔμεινε μόνη της. Ἡ μάνα της πέθανε, δὲν ἔχει οὔτε σπίτι οὔτε φαγητὸ, καὶ τὴν παίρνειπότε ἡ μιὰ καὶ πότε ἡ ἄλλη στὸ σπίτι της καὶ κάνει καμμιὰ δουλειὰ ἐκεῖ. «Ἔχω βάρος μεγάλο στὴν συνείδησή μου, Πάτερ, μοῦ εἶπε ἡ καημένη, γιατί δὲν κάνω τίποτε· καὶ τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ κάνω νηστεῖες. Ὅ,τι μοῦ δίνουν τρώω. Μερικὲς φορὲς Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ μοῦ δίνουν νηστήσιμα, ἀλλὰ συχνὰ μοῦ δίνουν ἄρτυμένα καὶ ἀναγκάζομαι νὰ τὰ τρώω, γιατὶ ἐξαντλοῦμαι καὶ δὲν μπορῶ νὰ σταθῶ στὰ πόδια μου». «Φάε, τῆς λέω, ἀφοῦ δὲν ἔχεις κουράγιο». Πρέπει νὰ παρακολουθῆ κανεὶς τὸν ἑαυτό του. Ἄν δῆ ὅτι δὲν ἀντέχει, θὰ φάη λίγο παραπάνω. «Μέτρησον τὸν ἑαυτὸ σου», λέει ὁ Ὅσιος Νεῖλος. 
-Γέροντα, παλιά, πῶς μερικὲς γυναῖκες στὰ χωρὰ δὲν ἔτρωγαν τίποτε ἀπὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα μέχρι τό Σάββατο τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου; Μὲ ἕνα σωρὸ δουλειές, σπίτι, παιδιά, ζῶα, χωράφια, πῶς ἄντεχαν; 
-Μὲ τὸν λογισμό τους ἔλεγαν: «Κανονικὰ πρέπει νὰ φᾶμε τὸ Μέγα Σάββατο». Ὁπότε, σοῦ λέει, αὐτὸ τὸ Σάββατο εἶναι κοντά. Ἤ μπορεῖ νὰ ἔλεγαν: «Ὁ Χριστὸς σαράντα μέρες νήστεψε, ἐγὼ τί εἶναι νὰ νηστέψω μιὰ ἑβδομάδα;». Ὕστερα εἶχαν ἁπλότητα, γι’ αὐτὸ ἄντεχαν. Ἄν ἔχη κανεὶς ἁπλότητα, ταπείνωση, δέχεται τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νηστεύει ταπεινὰ καὶ τρέφεται θεϊκά. Τότε ἔχει θεϊκὴ δύναμη καὶ πολλὴ ἀντοχὴ σὲ μεγάλες νηστεῖες. Στὴν Αὐστραλία ἕνας νέος περίπου εἴκοσι ἑπτὰ χρονῶν ἔφθασε σὲ σημεῖο νὰ μὴ φάη τίποτε γιὰ εἴκοσι ὀκτὼ ἡμέρες. Τὸν εἶχε στείλει ὁ Πνευματικὸς του νὰ μοῦ τὸ πῆ. Ἦταν πολὺ εὐλαβὴς καὶ εἶχε πολὺ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα. Ἐξομολοτεῖτο, ἐκκλησιαζόταν, μελετοῦσε πατερικὰ βιβλία, καὶ κυρίως τὴν Καινὴ Διαθήκη. Μιὰ μέρα ἐκεῖ ποὺ διάβαζε στὸ Εὐαγγέλιο ὅτι ὁ Χριστὸς νήστεψε σαράντα μέρες συγκινήθηκε πολὺ καὶ σκέφτηκε: «Ἄν ὁ Κύριος ποὺ ἦταν Θεὸς καὶ ὡς ἄνθρωπος ἀναμάρτητος νήστεψε σαράντα μέρες, ἐγὼ σὰν ἄνθρωπος πολὺ ἁμαρτωλός, τί πρέπει νὰ κάνω;». Γι’ αὐτὸ ζήτησε εὐλογία ἀπὸ τὸν Πνευματικό του νὰ νηστέψεη καὶ αὐτὸς, ἀλλὰ δὲν σκέφτηκε νὰ τοῦ πῆ τὸν λογισμό του ὅτι ἤθελε νὰ μὴ φάη τίποτε σαράντα μέρες. Ἄρχισε λοιπὸν τὴν νηστεία του ἀπὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα, πέρασε καὶ τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, χωρὶς νὰ πιῆ οὔτε νερό, ἐνῶ ἐργαζόταν σὲ ἐργοστάσιο καὶ ἔκανε μάλιστα βαρειὰ δουλειὰ -στοίβαζε κιβώτια. Ὅταν ἔφθασε ἡ εἰκοστὴ ὀγδόη ἡμέρα, αἰσθάνθηκε μιὰ μικρὴ ζάλη τὴν ὥρα ποὺ δούλευε, γι’ αὐτὸ κάθησε λίγο. Ὕστερα ἤπιε ἕνα τσάι καὶ ἔφαγε λίγο παξιμάδι, γιατὶ σκέφτηκε πώς, ἄν πέση κάτω καὶ τὸν μεταφέρουν σὲ νοσοκομεῖο, θὰ διαπιστώσουν ὅτι τὸ ἔπαθε ἀπὸ νηστεία καὶ θὰ ποῦν: «Γιὰ δές, οἱ Χριστιανοὶ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν νηστεία». «Γέροντα, μοῦ εἶπε, μετὰ ἀπὸ τὴν νηστεία τόσων ἡμερῶν, ἀπεχθανόμουν τὶς τροφὲς, ἀλλὰ πίεζα τὸν ἑαυτό μου κάτι νὰ τρώω, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ ἐργάζωμαι». Τὸν πείραζε ὅμως ὁ λογισμὸς του ποὺ δὲν συμπλήρωσε τὶς σαράντα μέρες καὶ τὸ εἶπε στὸν Πνευματικό του. Ἐκεῖνος τοῦ εἶπε μὲ διάκριση: «Καὶ αὐτὲς οἱ ἡμέρες ποὺ νήστεψες ἦταν ἀρκετὲς· μὴν ἔχης λογισμούς». Στὴν συνέχεια τὸν ἔστειλε σ’ ἐμένα, γιὰ νὰ μὴν τοῦ μείνη κανένας λογισμὸς καὶ βασανίζεται. Γιὰ νὰ εἶμαι σίγουρος ὅτι τὰ κίνητρά του ἦταν ἁγνά, τὸν ρώτησα: «Ἔκανες ὅρκο νὰ νηστέψης σαράντα μέρες;». «Ὄχι», μοῦ λέει. «Ὅταν πῆρες εὐλογία ἀπὸ τὸν Πνευματικὸ σου νὰ νηστέψης, δὲν σκέφθηκες ἐκείνη τὴν ὥρα νὰ πῆς τὸν λογισμό σου, ὅτι δηλαδὴ ἤθελες νὰ μὴ φᾶς τίποτε σαράντα μέρες ἤ ἔκρυψες τὸν δῆθεν καλὸ λογισμό σου, γιὰ νὰ νηστέψης μὲ τὸ θέλημά σου σαράντα μέρες;» «Ὄχι, Πάτερ», μοῦ εἶπε. Τότε τοῦ εἶπα: «Αὐτὸ φυσικά τὸ ἤξερα· ἁπλῶς σὲ ρώτησα, γιὰ νὰ καταλάβης μόνος σου ὅτι ἔχεις μισθὸ οὐράνιο γιὰ τὶς ἡμέρες ποὺ νήστεψες, οἱ ὁποῖες ἦταν ἀρκετές, καὶ νὰ μὴν ἀνησυχῆς ποὺ δὲν μπόρεσες νὰ κρατήσης σαράντα μέρες. Ἄλλη φορὰ ὅμως νὰ λὲς στὸν Πνευματικό σου καὶ τοὺς καλοὺς λογισμοὺς ποὺ ἔχεις καὶ ὅ,τι καλὸ κρύβεις στὴν καρδιὰ σου, καὶ ὁ Πνευματικός σου θὰ κρίνη, ἄν πρέπη νὰ κάνης μιὰ ἄσκηση κ.λπ». Ἐπειδὴ εἶχε πολλὴ ταπείνωση, χάρη στοὺς ταπεινοὺς λογισμοὺς ποὺ καλλιεργοῦσε, καὶ ἔκανε τὴν νηστεία αὐτὴ ἀπὸ πολὺ φιλότιμο γιὰ τὸν Χριστὸ, ἑπόμενο ἦταν νὰ τὸν ἐνισχύη ὁ Χριστὸς μὲ τὴν θεία Του Χάρη. Ἄν πάη καὶ κάποιος ἄλλος νὰ κάνη μιὰ τέτοια νηστεία καὶ πῆ ἐγωιστικὰ «γιατί νὰ μὴν τὸ κάνω καὶ ἐγώ, ἀφοῦ τὸ ἔκανε αὐτος;» μιά-δυὸ μέρες μόνο θὰ νηστέψη καὶ θὰ σωριαστῆ κάτω. Θὰ σκοτιστῆ καὶ τὸ μυαλὸ του, γιατὶ θὰ τὸν ἐγκαταλείψει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ λυπηθῆ ἀκόμη καὶ τὸν κόπο ποὺ ἔκανε. Μπορεῖ νὰ φθάση νὰ πῆ: «Καὶ τί βγῆκε μ’ αὐτό;». Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν νηστεία γίνεται ἀρνί. Ὅταν γίνεται θηρίο, σημαίνει ὅτι ἡ ἄσκηση ποὺ κάνει ἤ εἶναι πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις του ἤ τὴν κάνει ἀπὸ ἐγωσιμό, γι’ αὐτὸ δὲν δέχεται θεία βοήθεια. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἄγρια ζῶα, τὰ θηρία, μερικὲς φορὲς τὰ ἡμερεύει, τὰ ταπεινώνεται ἡ νηστεία. Βλέπεις, ὅταν πεῖνουν, πλησιάζουν τὸν ἄθρωπο. Ἀπὸ ἔνστικο νιώθουν ὅτι ἀπὸ τὴν πεῖνα θὰ ψοφήσουν, ἐνῶ, ἄν πλησιάσουν τὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ βροῦν τροφή, μπορεῖ νὰ μὴν πάθουν τίποτε. Ἐγὼ εἶδα λύκο ποὺ ἦταν σὰν ἀρνάκι, γιατὶ ἦταν νηστικὸς. Εἶχε κατεβῆ στὴν αὐλή μας μιὰ φορὰ τὸν χειμώνα μὲ χιόνια πολλά. Εἴχαμε βγῆ μὲ τὸν ἀδελφό μου νὰ ταΐσουμε τὰ ζῶα καὶ ἐγὼ κρατοῦσα τὸ λυχνάρι. Πῆρε ὁ ἀδελφός μου τὸ φουρνόξυλο καὶ τὸν χτυποῦσε καὶ δὲν ἀντιδροῦσε καθόλου. Ἄν δὲν φθάση κανείς, ὅ,τι κάνει, νὰ τὸ κάνη ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν συνάνθρωπο του, κάνει σπατάλη. Ἄν νηστεύη καὶ ἔχη ὑπερήφανο λογισμὸ ὅτι κάτι κάνει, πάει χαμένη ἡ νηστεία του. Εἶναι μετὰ σὰν ἕνα τρύπιο ντεπόζιτο ποὺ δὲν κρατάει τίποτε. Ρίξε νερὸ μέσα σὲ ἕνα τρύπιο ντεπόζιτο σιγὰ-σιγὰ φεύγει ὅλο.

Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. 
Λόγοι Δ΄. 

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Ανάλυση του εγγράφου από την Μποτσουάνα που γκρεμίζει το αφήγημα της νέας «μετάλλαξης»


ΠΗΓΗ:ΕΔΩ
Ανάλυση του εγγράφου από την Μποτσουάνα που γκρεμίζει το αφήγημα της νέας «μετάλλαξης»

Μποτσουάνα! Μία χώρα «ξεχασμένη» σχεδόν, η οποία ήρθε στη δημοσιότητα χάρη στο νέο αφήγημα της «πανδημίας» για μία επικίνδυνη «μετάλλαξη» του βαρετά γνωστού μας πλέον SARScov2 ή αλλιώς Covid-19!

Για αρχή να πούμε ότι η Μποτσουάνα είναι χώρα της νότιας πλευράς της Αφρικανικής Ηπείρου. Συνορεύει με τη Νότιο Αφρική, τη Σουαζιλάνδη, τη Ζιμπάμπουε και τη Ναμίμπια, ενώ ένα πολύ μικρό της κομμάτι συνορεύει με τη Ζάμπια. Παρά το ότι έχει έκταση 581.730 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο πληθυσμός της είναι μόλις 2.410.338 κάτοικοι (υπολογισμός 2021). Δηλαδή πρόκειται για μία από τις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της Γης. Που φυσικά σημαίνει, σύμφωνα με το αφήγημα της «πανδημίας», ότι εξαιρετικά απίθανη η μετάδοση μίας λοίμωξης σε ευρεία κλίμακα. 

Ωστόσο, μιλάνε για μία «μετάλλαξη» που προέρχεται από αυτήν τη χώρα και μάλιστα είναι «τρομοκρατημένοι» λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, με την Pfizer να είναι έτοιμη σε χρόνο ρεκόρ να δώσει νέο θανατηφόρο εμβόλιο (γονιδιακό μεταλλάκτη για να είμαστε πιο ακριβείς) στον κόσμο. Τώρα, πότε πρόλαβε… αυτό είναι μία άλλη ιστορία…

Εχθές, το ιστολόγιό μας δημοσίευσε πρώτο πανελληνίως το έγγραφο από την Προεδρία της Μποτσουάνα το οποίο γκρεμίζει το νέο αυτό αφήγημα! Σήμερα θα δούμε κάποια βασικά του μέρη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αφού ευχαριστήσουμε θερμά το συνεργάτη του ιστολογίου μας Πύρινο Λόγιο για τον κόπο που κατέβαλλε να το μεταφράσει.

Το πρώτο βασικό στοιχείο στο οποίο οφείλουμε ν’ αποδώσουμε τα εύσημα στην κυβέρνηση της Μποτσουάνα, είναι το γεγονός ότι αντέδρασε άμεσα στη διερεύνηση του θέματος, παρά το γεγονός ότι δε διαθέτει ιδιαίτερα σημαντικούς πόρους. Κι αυτό είναι αξιοθαύμαστο!

Δεύτερο βασικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ενώ το αφήγημα της νέας «μετάλλαξης» μιλάει για θανατηφόρο κι επικίνδυνο «μεταλλαγμένο στέλεχος», η Προεδρία της Μποτσουάνα αναφέρει σαφέστατα ότι πρόκειται μόνο για τέσσερα (4) κρούσματα!!! Πώς έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα (ότι είναι θανατηφόρα), θα σας γελάσω…

Τρίτο βασικό στοιχείο είναι το ότι το έγγραφο αναφέρει σαφέστατα ότι οι νοσούντες είναι ταξιδιώτες! Δηλαδή τουρίστες οι οποίοι επισκέφθηκαν την Μποτσουάνα. Το αποτέλεσμα όμως, ήταν να κηλιδωθεί το όνομα της χώρας αυτής από τους καθοδηγητές του αφηγήματος. Και κηλιδώθηκε διότι η Μποτσουάνα δεν είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτε ένα «κρούσμα»!!! Και ξαφνικά, έγινε «κόκκινο πανί»!

Το τέταρτο βασικό στοιχείο είναι ότι ενώ οι καθοδηγητές του αφηγήματος μιλάνε (ως είθισται) για «πανδημία ανεμβολίαστων», το έγγραφο αναφέρει κατηγορηματικά ότι οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες ήταν πλήρως εμβολιασμένοι! Στην ουσία αποδεικνύεται πανηγυρικά ότι πρόκειται για πανδημία εμβολιασμένων! Κι εδώ, αν αναλογιστούμε το ποσοστό του παγκοσμίου πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί, μιλάμε με απόλυτη ασφάλεια για πανδημία!

Το πέμπτο βασικό στοιχείο είναι ότι ενώ οι καθοδηγητές του αφηγήματος μιλάνε για μία εξαιρετικά επικίνδυνη «μετάλλαξη», η Προεδρία της Μποτσουάνα διαβεβαιώνει κάθετα ότι η μεταδοτικότητα κι η επικινδυνότητα της νέας αυτής «μετάλλαξης», διερευνάται και ότι δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία.

Εκτο βασικό στοιχείο, είναι η κατηγορηματική διάψευση εκ μέρους της Προεδρίας της Μποτσουάνα, ότι η νέα «μετάλλαξη» συνδέεται με τον ιό HIV (συγγενής του AIDS), παρά το γεγονός ότι πολλοί διαδικτυακοί καλοθελητές των συστημικών (και πιθανώς μη συστημικών) μέσων, έσπευσαν να κυκλοφορήσουν.

Ιδού τι γράφει το κείμενο:

Η ειδική ομάδα COVID-19 που πρόσκειται στον Πρόεδρο, ενημερώνει το κοινό ότι τέσσερα κρούσματα μιας νέας παραλλαγής COVID-19, παραλλαγή γνωστή ως B.1.1.529, αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021.


Τα τέσσερα αυτά κρούσματα εντοπίστηκαν μεταξύ ταξιδιωτών οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στον Sars-COV-2 κατά τη διάρκεια του ελέγχου ρουτίνας επιβατών πριν από το ταξίδι. Οι εξετάσεις της παραλλαγής πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνήθους γονιδιωματικής αναγνώρισης του SARS-COV-2, όπως προβλέπεται στο σχέδιο αντιμετώπισης COVID-19.


Η προκαταρκτική έκθεση αποκάλυψε ότι και οι τέσσερις αυτοί επιβάτες είχαν εμβολιαστεί πλήρως για το COVID-19. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με τον ιό για τη διαπίστωση και τον περιορισμό των τοπικών μεταδόσεών του, η ανίχνευση επαφών των ατόμων αποκάλυψε στενές επαφές που επί του παρόντος αναμένονται τα αποτελέσματά τους και το κοινό θα ενημερωθεί σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας.

Από τις αρχικές έρευνες για τον ιό διαπιστώθηκε ότι η νέα παραλλαγή έχει υψηλό αριθμό μεταλλάξεων σε σύγκριση με την τοπικά επικρατούσα παραλλαγή Delta. Το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, είναι ακόμη ασαφές και βρίσκεται υπό διερεύνηση. Οι νέες παραλλαγές έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη σοβαρότητα της νόσου, τον τρόπο αποτελεσματικότητας των τεστ ανίχνευσης της νόσου, καθώς και ενδεχομένως την ίδια την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Προς το παρόν, ο πραγματικός παγκόσμιος αντίκτυπος της παραλλαγής δεν έχει διαπιστωθεί. Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (χρήση μάσκας, κοινωνική αποστασιοποίηση, αποφυγή περιττών ταξιδιών κ.λπ.) παραμένουν αποτελεσματικές και ως εκ τούτου, το κοινό συνιστάται να συνεχίσει να τις τηρεί.

Η προεδρική ομάδα εργασίας COVID-19 επιθυμεί να διαψεύσει περαιτέρω τους ισχυρισμούς ορισμένων που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνδέουν τα κρούσματα αυτά με την κατάσταση HIV+ των συμμετεχόντων.

Σε αντίθεση με αυτές τις αναφορές, στις οποίες μια εφημερίδα ισχυρίζεται ότι ένα κρούσμα προερχόταν από HIV+, είναι απολύτως ψευδές, καθώς καμία κατάσταση HIV των πελατών δεν συσχετίστηκε με τα αποτελέσματα αυτά. Αυτές οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης είναι ατυχείς και πραγματολογικά εσφαλμένες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες. Η παραλλαγή εξακολουθεί να μελετάται και να διερευνάται και, ως εκ τούτου, θα ήταν πρόωρο να γίνει οριστική αυτού του είδους οι ισχυρισμοί αυτή τη στιγμή.
 
Το κοινό παροτρύνεται να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία του από το COVID-19, καθώς ενημερώνεται κατά καιρούς.

Εάν κάποιος σκεφτεί όλα τα παραπάνω και τα ενώσει, τότε έχουμε να κάνουμε με μία πλήρη αποδόμηση ΚΑΙ αυτού του αφηγήματος που αφήνει έκθετους τους «ειδικούς» και τους καθοδηγητές του. Κι όπου «καθοδηγητές», βαλ’ τε Pfizer, Moderna κλπ.

Κατά «περίεργη σύμπτωση» το έγγραφο του Rockefeller Foundation, αναφέρει την Μποτσουάνα ως μία «μήτρα πολλών επικίνδυνων ιών». 

Δηλαδή… πόσο πιο στημένο θα μπορούσε να γίνει;

Θερμές ευχαριστίες στο ProNews που μας έκανε την τιμή να κλέψει ΚΑΙ τη χθεσινή μας δημοσίευση, αλλάζοντας (κατά την προσφιλή της τακτική) το κείμενο ώστε να το παρουσιάσει ως δικό του! Του επιτρέπουμε να κλέψει ΚΑΙ αυτό, γιατί ξέρουμε ότι τα τσιράκια του Μητσοτάκη (ProNews) τα οποία έχουν διαταγές να προκαλούν σύγχυση στο αναγνωστικό κοινό, είναι ανίκανα να παράξουν δημοσιογραφία και πως για το μόνο που είναι ικανοί, είναι ν’ ασχολούνται με τα μπούτια της κάθε θολοκουλτουριάρας τηλεπερσόνας…

Богоматерь Умиление "Белозерская"


Богоматерь Умиление "Белозерская"
Πρώτο τρίτο του 13ου αιώνα.
155 × 106.
Ρωσικό Μουσείο, Λένινγκραντ
πηγή:εδώ

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

H Ἐκκλησία δέν εἶναι μέ καμιά μερίδα, ἡ Ἐκκλησία εἶναι μέ ὅλους καί ἀγαπάει τούς πάντες κι ὁ Χριστός πεθαίνει γι᾽ αὐτούς πού τόν σταυρώνουν.


Κανὼν Ζ'
Τοὺς ἅπαξ ἐν κλήρῳ τεταγμένους, ἢ καὶ μοναστάς, ὡρίσαμεν μήτε ἐπὶ στρατείαν, μήτε ἐπὶ ἀξίαν κοσμικὴν ἔρχεσθαι· ἤ, τοῦτο τολμῶντας, καὶ μὴ μεταμελομένους, ὥστε ἐπιστρέψαι ἐπὶ τοῦτο, ὅ διὰ Θεὸν πρότερον εἵλοντο, ἀναθεματίζεσθαι.

 

Τό ἴδιο πράγμα λέει ὁ ἕβδομος Κανόνας - μπορεῖ νά σᾶς φανεῖ παράδοξο - κληρικός ἤ μοναχός μή στρατευέσθω, τό ξέρουμε αὐτό, νά μήν πηγαίνει στό στρατό. Ὄχι γιατί κρίνει ἤ δέν κρίνει τό στρατό. Ἄλλο εἶναι τό διακόνημά του, γιατί ὅταν θά πᾶς στό στρατό θά ἔχεις ἐχθρούς, εἶσαι μέ μιά μερίδα καί ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μέ καμιά μερίδα, ἡ Ἐκκλησία εἶναι μέ ὅλους καί ἀγαπάει τούς πάντες κι ὁ Χριστός πεθαίνει γι᾽ αὐτούς πού τόν σταυρώνουν. Σοφός ὁ Κανόνας καί δέν γίνεται σύγχυση πολύ μεγάλων πραγμάτων, σύγχυση τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τό κράτος πού ἀγαποῦμε, δέν γίνεται σύγχυση μέ τίποτε καί δέν ὑπάρχει ποτέ ἐχθρός σέ αὐτήν τήν ἱστορία.

π.Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος  

πηγή:εδώ


Μαρτυρία ἱερέως γιά τά ἐμβόλια τοῦ Κορωνοϊοῦ


πηγή: εδώ  
Πατήρ ……………… Ιερεύς της εν Ελλάδι Εκκλησίας

Υπό τον Αρχιεπίσκοπον Ιερώνυμον

Θα σας αναφέρω με λίγα λόγια την εμπειρία μου από τον εμβολιασμό μου με την πρώτη δόση της Pfizer. Με διάφορα σημεία ο Θεός με εμπόδιζε να κάνω το εμβόλιο που για συντομία δεν θα τα αναφέρω.

Πλησιάζοντας το εμβολιαστικό κέντρο, λίγο πριν πάρω τη σειρά μου, σαν κάτι να με εμπόδιζε να πλησιάσω και μάλιστα πλησιάζοντας αισθανόμουν μια δυσωδία, από τη μόνη που με παραξένεψε. Αφού έκανα το εμβόλιο, ο κόσμος περίμενε έξω, εγώ φεύγοντας δεν μπορούσα να φορέσω το καλιμαύχι του ιερέα, μια μεγάλη ντροπή αισθανόμουν μέσα μου και έφυγα κρατώντας το στο χέρι.

Φτάνοντας στο σπίτι μου πήγα στην τουαλέτα να πλύνω το πρόσωπό μου και αντικρίζοντας στον καθρέφτη το πρόσωπό μου τρόμαξα από την έκφραση που είχα. Την επόμενη ημέρα πήγα να ψωνίσω στο σούπερ Μάρκετ και επειδή ήταν περίοδος που δεν είχε γίνει η απόδοση του Πάσχα, πάντα μίλαγα με το Χριστός Ανέστη -Αληθώς Ανέστη στις πωλήτριες. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι ντρεπόμουν υπερβολικά να πω το Χριστός Ανέστη στις πωλήτριες, κάτι που με ξίνισε βαθύτατα! Μετά από μια μέρα πηγαίνω να εκκλησιαστώ σε μια γνωστή ενορία, όχι να λειτουργήσω και μπαίνοντας στο ιερό κατάλαβα ότι ήμουν σα νεκρός. Η χαρά που ένιωθα άλλες φορές, η χαρά της θ. Λειτουργίας είχε χαθεί…

Σα να μην έμπαινα σε Ιερό Εκκλησίας αλλά σαν ένα δωμάτιο σπιτιού. Όλα αυτά με παρεξένεψαν αλλά δεν πίστευα ότι προέρχονταν από το εμβόλιο. Να βλέπω γνωστούς ανθρώπους και να γυρνάν το πρόσωπό τους.

Την επόμενη ημέρα διαπίστωσα ότι με πόναγε φοβερά η συνείδησή μου, σα να είχε περάσει ένα βελόνι την καρδιά μου, με ένα πόνο που ποτέ δεν είχα δοκιμάσει στη ζωή μου. Το είπα σε ένα γνωστό μου αρχιμανδρίτη αυτό που αισθανόμουν και με παρηγόρησε, μου είπε κάποια λόγια ότι δεν είναι τίποτα αυτό που αισθανόμουν και φεύγοντας διαπίστωσα ότι αυτός ο φοβερός πόνος στη συνείδησή μου ήταν αμείωτος και είχε επιδεινωθεί περισσότερο. Από εκείνη την ημέρα με έπιασε μια ταραχή η οποία διήρκησε περίπου 13 ημέρες. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ και να ησυχάσω.

Τώρα επιτρέψτε μου να σας πω το πιο φοβερό: έβλεπα μπροστά μου το σατανά, το πρόσωπό του σε απόσταση περίπου 20 εκατοστά από το δικό μου συνεχώς ημέρα – νύχτα. Πήγαινα να κοιμηθώ το βράδυ και αισθανόμουν ότι με αγκάλιαζε και πάγωνα ολόκληρος. Διάβαζα τους Χαιρετισμούς της Παναγίας και αισθανόμουν ότι έκαιγε το αίμα στις φλέβες μου. Αισθανόμουν μια ύπαρξη ξένη μέσα μου που με έλεγχε, αισθανόμουν μια φρίκη και σαν κάποιος να μου λέει ότι ‘’τώρα μου ανήκεις’’….

Μόλις επέστρεψα από το σπίτι μου το πατρικό που είχα μείνει λίγες ημέρες για πιθανές παρενέργειες, στην Ιερά Μονή όπου διαμένω, διαπίστωσα ότι στη Θ. Λειτουργία δεν καταλάβαινα τίποτα, σα να ήμουν νεκρός, συνεχώς να βιάζομαι στις αιτήσεις, ένα τεράστιο άγχος, να μην αισθάνομαι ίχνος χαράς και να νιώθω ότι δεν είμαι ιερέας, ούτε καν βαπτισμένος Χριστιανός!

Έφτασα σε σημείο να μην μπορώ να μιλήσω, σα να έχω χάσει τη φωνή μου, όλη η ζωή μου να είναι μαύρη και μια διαρκή απελπισία. Μετά από όλα αυτά άρχισα να σκέφτομαι από πού να προέρχεται αυτή η κατάσταση και υποπτευόμουν μήπως προέρχεται από το εμβόλιο. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμουν ήρθε στο μοναστήρι μια γνωστή οικογένεια και μίλησα λίγο με την μητέρα και μου είπε: πάτερ πως κάνεις έτσι, πολλοί άνθρωποι που κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου δεν κάνουν την δεύτερη, μην κάνεις καθόλου την δεύτερη δόση.

Όπως μου είπε αυτά τα λόγια η κοπέλα αυτή ένιωσα να μπαίνει μια δροσιά στην ψυχή μου, να με παρηγορεί η Χάρις του Θεού. Έτσι έδωσα υπόσχεση και είπα “Θεέ μου δεν θα κάνω τη δεύτερη δόση αυτού του εμβολίου“. Από εκείνη την ώρα σιγά – σιγά άρχισε να βελτιώνεται η κατάστασή μου και να αισθάνομαι μια μικρή χαρά στην ψυχή μου να με παρηγορεί.

Περιττό να σας αναφέρω την στεναχώρια που πέρασα και τα κλάματα που έκανα. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, 40 ημέρες ακριβώς μετά την πρώτη δόση του εμβολίου άρχισα να αισθάνομαι τη Χάρη του Θεού, να νιώθω μια ηρεμία και μια παρηγοριά ότι ο Θεός με συγχώρησε γι` αυτό που είχα κάνει, αν και δεν είχα γνώση τι ήταν αυτό το εμβόλιο. Δεν θέλω και δεν τολμώ να σκεφτώ τι θα είχα πάθει αν είχα κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι με λυπήθηκε ο Άγιος Θεός.

Τώρα, αν και νιώθω καλύτερα, δεν επανήλθα στην πρότερη κατάσταση πριν από τον εμβολιασμό. Κατά την ταπεινή μου γνώμη το εμβόλιο αυτό της Pfizer που έκανα εγώ είναι σφράγισμα, όχι το τελικό, ίσως πρόδρομος του οριστικού σφραγίσματος. Πρέπει όμως ο κόσμος να ενημερωθεί για το τι φοβερό πράγμα είναι αυτό το εμβόλιο, τι φοβερές επιπτώσεις έχει στον ψυχικό, σωματικό και πνευματικό κόσμο του ανθρώπου.

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Μέσα σε 11 ΜΗΝΕΣ σημειώθηκαν περισσότεροι θάνατοι εμβρύων ΜΟΝΟ από «εμβόλια»-COVID από ό,τι από ΟΛΑ τα εμβόλια μαζί τα τελευταία 30 ΧΡΟΝΙΑΜέσα σε 11 ΜΗΝΕΣ σημειώθηκαν περισσότεροι θάνατοι εμβρύων ΜΟΝΟ από «εμβόλια»-COVID από ό,τι από ΟΛΑ τα εμβόλια μαζί τα τελευταία 30 ΧΡΟΝΙΑ

Στη Σκωτία αρχίζει έρευνα!

από τον Brian Shilhavy
Editor, Health Impact News
20 Νοεμβρίου 2021

Οι θάνατοι εμβρύων μετά από εμβόλια-COVID-19 που έγιναν σε εγκυμονούσες συνεχίζουν να αυξάνονται. Μέχρι τώρα, αναφέρθηκαν 2.620 θάνατοι εμβρύων στο VAERS (Σύστημα Αναφοράς Παρενεργειών των Εμβολίων).

Εάν εκτελέσουμε την ίδια ακριβώς αναζήτηση στο VAERS εξαιρώντας τα εμβόλια COVID-19, βρίσκουμε 2.225 θανάτους εμβρύων μετά από ΟΛΑ τα εμβόλια που έγιναν σε εγκύους τα τελευταία 30+ χρόνια. (Πηγή)

Αυτή τη στιγμή, βλέπουμε συνολικά 2.838 καταγεγραμμένους εμβρυϊκούς θανάτους μετά από εμβόλια COVID-19 μέσα σε 11 μήνες, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος των καταγεγραμμένων εμβρυϊκών θανάτων μετά τον εμβολιασμό εγκύων τα τελευταία 30 χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 74 εμβρυϊκοί θάνατοι ετησίως.

Όπως διευκρινίζουν τα CDC: «Επειδή ορισμένες περιπτώσεις έχουν πολλαπλούς εμβολιασμούς και συμπτώματα, ένα μεμονωμένο κρούσμα μπορεί να αντιπροσωπεύει πολλαπλές καταχωρίσεις σε αυτόν τον πίνακα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Συνολικός Αριθμός είναι μεγαλύτερος από 2620 (ο αριθμός των περιπτώσεων που βρέθηκαν) και το Συνολικό Ποσοστό είναι μεγαλύτερο από 100». ( Πηγή )Τον περασμένο μήνα (Οκτώβριος, 2021) το New England Journal of Medicine παραδέχτηκε ότι ήταν εσφαλμένη η αρχική μελέτη που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσουν τα CDC και η FDA τη σύστασή τους για τον εμβολιασμό των εγκύων. ( Πηγή .)

Έκτοτε, ερευνητές στη Νέα Ζηλανδία έκαναν μια νέα μελέτη των αρχικών δεδομένων και κατέληξαν στο συμπέρασμα:

«Μια εκ νέου ανάλυση αυτών των στοιχείων δείχνει μια σωρευτική συχνότητα αυτόματης αποβολής που κυμαίνεται από 82% (104/127) έως 91% (104/114), 7-8 φορές υψηλότερη από τα ευρήματα των αρχικών συγγραφέων». ( Πηγή .)

Τα CDC και η FDA συνέστησαν τα εμβόλια για εγκύους, παρόλο που μια σωστή ανάλυση των αρχικών δεδομένων δείχνει ότι το 82% έως 91% των εγκύων θα υποστούν αποβολές εάν το αγέννητο παιδί τους είναι μικρότερο από 20 εβδομάδες. ( Πηγή .)

Ωστόσο, τα CDC και η FDA συνεχίζουν να συνιστούν τα εμβόλια-COVID-19, τα οποία τώρα περιλαμβάνουν και τις ενισχυτικές δόσεις των «εμβολίων» της Pfizer και της Moderna, πράγμα που σημαίνει ότι μια έγκυος μπορεί τώρα να κάνει 3 «εμβόλια»-COVID-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της (εάν έχει κανονική διάρκεια).

Από τους 2.620 εμβρυϊκούς θανάτους που αναφέρονται στο VAERS μετά από εμβολιασμούς για την COVID-19, οι 2.015 αφορούν το «εμβόλιο» της Pfizer και 689 αυτό της Moderna. ( Πηγή .)

Το VAERS είναι ένα παθητικό σύστημα στο οποίο γίνονται υπο-αναφορές των παρενεργειών. Τα CDC και η FDA δεν έχουν κάνει ποτέ κάποια μελέτη για να προσδιοριστεί ποιος είναι ο παράγοντας υποαναφοράς. Αλλά το έχουνε κάνει ανεξάρτητοι επιστήμονες, όπως η Δρ Τζέσικα Ρόουζ, την ανάλυση της οποίας έχουμε δημοσιεύσει προηγουμένως. Η Δρ Ρόζουζ με την ανάλυση που έκανε καθόρισε ότι ένας συντηρητικός παράγοντας υποαναφοράς θα ήταν Χ41.


Αυτό σημαίνει ότι πιθανώς έχουν υπάρξει πιθανώς 107.420 θάνατοι εμβρύων μετά από «εμβόλια»-COVID-19 μέχρι στιγμής. Άραγε, πόσες από αυτές τις γυναίκες θα μπορέσουν να συλλάβουν και να τεκνοποιήσουν ξανά;

Γιατί αυτό δεν αποτελεί πρωτοσέλιδη είδηση; Γιατί ακόμη και τα Εναλλακτικά Μέσα δεν δημοσιεύουν αυτούς τους εμβρυϊκούς θανάτους που περιέχονται στα δεδομένα της ίδιας της κυβέρνησης μετά από «εμβόλια»-COVID-19;
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ «ΕΜΒΟΛΙΑ» COVID ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ
Τώρα φαίνεται ότι στη Σκωτία αναγνωρίζουν αυτή την απότομη αύξηση των θανάτων σε έμβρυα και νεογέννητα βρέφη και έχουν ξεκινήσει μια έρευνα για να προσπαθήσουν να εξηγήσουν γιατί πεθαίνουν τόσα πολλά αγέννητα και νεογέννητα βρέφη.


«Έχει ξεκινήσει έρευνα για μια απότομη αύξηση των θανάτων μεταξύ νεογέννητων βρεφών στη Σκωτία.

Τα όρια ελέγχου και προειδοποίησης έχουν σχεδιαστεί για να επισημαίνουν στις ομάδες δημόσιας υγείας όταν οι θάνατοι νεογνών, η θνησιγένεια ή άλλοι βρεφικοί θάνατοι συμβαίνουν σε απροσδόκητα υψηλά ή χαμηλά επίπεδα που μπορεί να μην οφείλονται στην τύχη.

Αν και το ποσοστό κυμαίνεται από μήνα σε μήνα, το ποσοστό για τον Σεπτέμβριο – σε 4,9 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων – είναι στο ίδιο επίπεδο με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η Δημόσια Υγεία της Σκωτίας (PHS), που είναι ένας από τους φορείς που ερευνούν αυτή τη στιγμή το ζήτημα, ανακοίνωσε ότι το γεγονός ότι έχει ξεπεραστεί το ανώτατο όριο ελέγχου «υποδεικνύει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρχουν παράγοντες πέρα από τυχαίες διακυμάνσεις που μπορεί να έχουν συμβάλει στον αριθμό των θανάτων που σημειώθηκαν». ( Ολόκληρο το άρθρο .)

Πιστεύετε ότι οι υπάλληλοι της δημόσιας υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εξετάσουν το ρόλο των «εμβολίων»-COVID-19 που χορηγούνται σε εγκύους ως πιθανή αιτία αυτών των επιπτώσεων;

Αμφιβάλλω σοβαρά, αλλά τα «εμβόλια» mRNA της Pfizer και της Moderna χρησιμοποιούνται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (μαζί με το εμβόλιο AstraZeneca), και είναι καθαρή παράνοια να μην θεωρούμε ότι αυτές οι πειραματικές ενέσεις συνδέονται με αυτούς τους βρεφικούς θανάτους, και να ληφθούν μέτρα μήνες πριν!

Ένας πληροφοριοδότης του Funeral Director στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξηγεί την αύξηση των νεκρών νεογέννητων μωρών που διαπιστώνεται τώρα. [βλ. το κανάλι μας στο Bitchute ].

Ακολουθεί ένα βίντεο που κάναμε τον περασμένο μήνα που περιέχει μερικά πολύ ατυχή φρικιαστικά παραδείγματα του τι κάνουν τα «εμβόλια»-COVID-19 στα αγέννητα μωρά.

Επιμέλεια κειμένου: Κλεάνθης Γρίβας

Είχε την καρδιά του ανοιχτή και άγρυπνη στην αγάπη του Κυρίου, που ακριβώς για το λόγο αυτό του αποκάλυψε το δράμα, που συνέβαινε μακριά εκεί κάτω.


 

Άλλοτε πάλι οδοιπορούσαν προς τη σκήτη του δυο μοναχοί, και τους σώθηκε το νερό που είχαν. Ο ένας στη δίψα δεν άντεχε, κι έπεσε νεκρός κάτω, και ο άλλος θα είχε την ίδια τύχη. Γιατί, μη αντέχοντας άλλο την οδοιπορία, κάθισε καταγής και περίμενε να τον βρει το τέλος. Πάνω στο βουνό ο Αντώνιος φωνάζει αμέσως δυο μοναχούς, που του είχαν κάνει επίσκεψη και τους λέει: 
«Πάρτε τώρα ένα σταμνί νερό, και τρέξτε στο δρόμο, που πάει κατά την Αίγυπτο. Δυο αδερφοί που έρχονταν εδώ, ο ένας έπεσε κιόλας νεκρός από τη δίψα, και ο άλλος, αν δεν κάνετε γρήγορα θα πεθάνει. Αυτό μου αποκαλύφτηκε τούτη τη στιγμή, ενώ προσευχόμουν».

Έτσι και έγινε, έτρεξαν οι αδερφοί, και όπως τους είπε, βρήκαν τον ένα νεκρό και τον έθαψαν, ενώ πρόλαβαν τον άλλο, τον συνέφεραν με το νερό, και τον οδήγησαν στο Γέροντα πεζοπορώντας μια ολόκληρη μέρα. 
Τώρα, αν κάποιος ρωτήσει εδώ, γιατί ο Αντώνιος δεν είπε τίποτα, και ούτε τους έστειλε πριν πεθάνει ο ένας, να ξέρει ότι αυτό το ερώτημα δεν έχει καμιά βάση. Καθώς, την απόφαση για το θάνατο αυτού, δεν την έλαβε ο Αντώνιος, αλλά ο Θεός ο ίδιος. Εκείνος έκρινε κι αποφάσισε ποια ώρα θα πεθάνει αυτός, και ποια στιγμή θα του αποκάλυπτε τον έσχατο κίνδυνο που διατρέχει ο άλλος. Η πλευρά του θαύματος που αφορά τον Αντώνιο είναι απλώς ετούτη, ότι μένοντας στη σκήτη του πάνω στο βουνό, είχε την καρδιά του ανοιχτή και άγρυπνη στην αγάπη του Κυρίου, που ακριβώς για το λόγο αυτό του αποκάλυψε το δράμα, που συνέβαινε μακριά εκεί κάτω.Εἰσερχομένων δὲ δύο ἀδελφῶν τινων, καὶ λείψαν τος ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ὕδατος, ὁ μὲν εἷς ἀπέθανεν, ὁ δὲ ἕτερος ἔμελλε· μηκέτι γοῦν ἰσχύων ὁδεύειν, ἔκειτο καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῆς γῆς τεθνήξεσθαι προσδοκῶν. Ὁ δὲ Ἀντώνιος, καθήμενος ἐν τῷ ὄρει, φωνήσας δύο μοναχοὺς (συνέβη γὰρ ἐκεῖ τούτους εἶναι), ἤπειγε λέγων· Λάβετε κεράμιον ὕδατος, καὶ δράμετε τὴν ἐπ' Αἴγυπτον ὁδόν· δύο γὰρ ἐρχομένων, ὁ μὲν εἷς ἄρτι τετελεύτηκεν, ὁ δὲ ἕτερος μέλλει, ἐὰν μὴ σπεύσητε. Τοῦτο γὰρ εὐχομένῳ μοι νῦν πεφανέρωται. Ἐλθόντες τοίνυν οἱ μοναχοὶ, εὗρον τὸν μὲν κείμενον νεκρὸν, καὶ ἔθαψαν, τὸν δὲ ἕτερον ἀνεκτήσαντο τῷ ὕδατι, καὶ ἀπήγαγον πρὸς τὸν γέροντα· ἦν γὰρ τὸ διάστημα ἡμέρας ὁδός. Ἐὰν δὲ ζητήσῃ τις, διὰ τί μὴ πρὸ τοῦ τελευτῆσαι τὸν ἄλλον οὐκ εἴρηκεν· οὐκ ὀρθῶς ζητεῖ τοῦτο λέγων. Οὐ γὰρ ἦν Ἀντωνίου τὸ  τοῦ θανάτου κρῖμα, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ, τοῦ καὶ περὶ ἐκείνου κρίναντος, καὶ περὶ τούτου ἀποκαλύψαντος. Μόνον δὲ Ἀντωνίου τοῦτο θαῦμα ἦν, ὅτι ἐν τῷ ὄρει καθ ήμενος, εἶχε τὴν μὲν καρδίαν νήφουσαν, τὸν δὲ Κύριον δεικνύοντα αὐτῷ τὰ μακράν.

 

Ἡ ψυχὴ τοῦ Χριστιανοῦψυχὴ τοῦ Χριστιανοῦ πρέπει νὰ εἶναι λεπτή, νὰ εἶναι εὐαίσθητη, νὰ εἶναι αἰσθηματική, νὰ πετάει, ὅλο νὰ πετάει, νὰ ζεῖ μὲς στὰ ὄνειρα. Νὰ πετάει μὲς τ’ ἄπειρο, μὲς τ’ ἄστρα, μὲς τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, μὲς τὴ σιωπή.

Ὅποιος θέλει νὰ γίνει Χριστιανός, πρέπει πρῶτα νὰ γίνει ποιητῆς. Αὐτὸ εἶναι. Πρέπει νὰ πονάεις. Ν’ ἀγαπάεις καὶ νὰ πονάεις. Νὰ πονάεις γι’ αὐτὸν ποὺ ἀγαπάεις. Ἡ ἀγάπη κάνει κόπο γιὰ τὸν ἀγαπημένο. Ὅλη νύχτα τρέχει, ἀγρυπνεῖ, ματώνει τὰ πόδια, γιὰ νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν ἀγαπημένο. Κάνει θυσίες, δὲν λογαριάζει τίποτε, οὔτε ἀπειλές, οὔτε δυσκολίες, ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ εἶναι ἄλλο πράγμα, ἀπείρως ἀνώτερο.

Καὶ ὅταν λέμε ἀγάπη, δὲν εἶναι οἱ ἀρετὲς ποὺ θ΄ ἀποκτήσουμε ἀλλὰ ἡ ἀγαπῶσα καρδία πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἄλλους. Τὸ κάθετι ἐκεῖ νὰ τὸ στρέφουμε. Βλέπουμε μία μητέρα νὰ ἔχει τὸ παιδάκι της στὴν ἀγκαλιά, νὰ τὸ φιλάει καὶ νὰ λαχταράει ἡ ψυχοῦλα της. Βλέπουμε νὰ λάμπει τὸ πρόσωπό της, ποὺ κρατάει τ’ ἀγγελούδι της. Ὅλ’ αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ τὰ βλέπει, τοῦ κάνουν ἐντύπωση καὶ μὲ δίψα λέει: “Νὰ εἶχα κι ἐγὼ αὐτὴ τὴ λαχτάρα στὸν Θεό μου, στὸν Χριστό μου, στὴν Παναγίτσα μου, στοὺς Ἁγίους μας!”. Νά, ἔτσι πρέπει ν’ ἀγαπήσουμε τὸν Χριστό, τὸν Θεό. Τὸ ἐπιθυμεῖς, τὸ θέλεις καὶ τὸ ἀποκτᾶς μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ.

Ἐμεῖς, ὅμως, ἔχουμε φλόγα γιὰ τὸν Χριστό; Τρέχουμε, ὅταν εἴμαστε κατάκοποι, νὰ ξεκουραστοῦμε στὴν προσευχή, στὸν Ἀγαπημένο, ἢ τὸ κάνουμε ἀγγαρεία καὶ λέμε: “Ὤ, τώρα ἔχω νὰ κάνω καὶ προσευχὴ καὶ κανόνα…”; Τί λείπει καὶ νιώθουμε ἔτσι; Λείπει ὁ θεῖος ἔρως. Δὲν ἔχει ἀξία νὰ γίνεται μία τέτοια προσευχή. Ἴσως, μάλιστα, κάνει καὶ κακό.

Ἂν στραπατσαριστεῖ ἡ ψυχὴ καὶ γίνει ἀνάξια τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, διακόπτει ὁ Χριστὸς τὶς σχέσεις, διότι ὁ Χριστὸς “χοντρές” ψυχὲς δὲν θέλει κοντά Του. Ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ συνέλθει πάλι, γιὰ νὰ γίνει ἄξια τοῦ Χριστοῦ, νὰ μετανοήσει “ἕως ἐβδομηκοντάκις ἐπτά”. Ἡ μετάνοια ἡ ἀληθινὴ θὰ φέρει τὸν ἁγιασμό. Ὄχι νὰ λέεις, “πᾶνε τὰ χρόνια μου χαμένα, δὲν εἶμαι ἄξιος” κ.λ.π., ἀλλὰ μπορεῖς νὰ λέεις, “θυμᾶμαι κι ἐγὼ τὶς μέρες τὶς ἀργές, ποὺ δὲν ζοῦσα κοντὰ στὸν Θεό…”. Καὶ στὴ δική μου τὴ ζωή, κάπου θὰ ὑπάρχουν ἄδειες μέρες. Ἤμουν δώδεκα χρονῶν, ποὺ ἔφυγα γιὰ τὸ Ἅγιο Ὅρος. Δὲν ἦταν αὐτὰ χρόνια; Μπορεῖ βέβαια νὰ ἤμουν μικρὸ παιδί, ἀλλὰ ἔζησα μακρὰν τοῦ Θεοῦ τόσα χρόνια!…

Ἀκοῦστε τί λέει ὁ Ἰγνάτιος Μπραντσιανίνωφ στὸ βιβλίο του «Υἱέ μου, δὸς μοὶ σὴν καρδίαν»:
«Πάσα γὰρ ἐργασία σωματικὴ τὲ καὶ πνευματικὴ μὴ ἔχουσα πόνον ἢ κόπον, οὐδέποτε καρποφορεῖ τῷ ταύτην μετερχομένῳ, ὅτι βιαστή ἐστὶν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ “βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν”, βίαν εἰπῶν τὴν τοῦ σώματος ἐν πάσιν ἐπίπονον ἄσκησιν».
Ὅταν ἀγαπάεις τὸν Χριστό, κάνεις κόπο ἀλλὰ εὐλογημένο κόπο. Ὑποφέρεις, ἀλλὰ μὲ χαρά. Κάνεις μετάνοιες, προσεύχεσαι, διότι αὐτὰ εἶναι πόθος, θεῖος πόθος. Καὶ πόνος καὶ πόθος καὶ ἔρωτας καὶ λαχτάρα καὶ ἀγαλλίαση καὶ χαρὰ καὶ ἀγάπη. Οἱ μετάνοιες, ἡ ἀγρυπνία, ἡ νηστεία εἶναι κόπος, ποὺ γίνεται γιὰ τὸν Ἀγαπημένο. Κόπος, γιὰ νὰ ζεῖς τὸν Χριστό. Ἀλλ’ αὐτὸς ὁ κόπος δὲν γίνεται ἀναγκαστικά, δὲν ἀγανακτεῖς. Ὅ,τι κάνεις ἀγγαρεία δημιουργεῖ μεγάλο κακὸ, καὶ στὸ εἶναι σου καὶ στὴν ἐργασία σου. Τὸ σφίξιμο, τὸ σπρώξιμο, φέρνει ἀντίδραση. Ὁ κόπος γιὰ τὸν Χριστό, ὁ πόθος ὁ ἀληθινὸς εἶναι Χριστοῦ ἀγάπη, εἶναι θυσία, εἶναι ἀνάλυσις. Αὐτὸ ἔνιωθε καὶ ὁ Δαβίδ: «Ἐπιπόθει καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τᾶς αὐλάς τοῦ Κυρίου». Ποθεῖ μὲ λαχτάρα καὶ λιώνει ἡ ψυχή μου ἀπ’ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τοῦ Δαβὶδ ταιριάζει μὲ τὸν στίχο τοῦ Βερίτη ποὺ μ’ ἀρέσει:

«Συντροφιὰ μὲ τὸν Χριστὸ λαχτάρησα νὰ ζήσω, ὡς νὰ φτάσει κι ἡ στερνὴ στιγμὴ νὰ ξεψυχήσω».

Χρειάζεται προσοχὴ καὶ προσπάθεια, γιὰ νὰ κατανοεῖ κανεὶς αὐτὰ ποὺ μελετάει καὶ νὰ τὰ ἐνστερνίζεται. Αὐτὸς εἶναι ὁ κόπος ποὺ θὰ κάνει ὁ ἄνθρωπος. Στὴν κατάνυξη, στὴ ζέση, στὰ δάκρυα θὰ μπεῖ μετὰ χωρὶς νὰ κοπιάσει. Αὐτὰ ἀκολουθοῦν, εἶναι δῶρα Θεοῦ. Ὁ ἔρωτας θέλει προσπάθεια. Μὲ τὴν κατανόηση τῶν τροπαρίων καὶ κανόνων καὶ τῶν Γραφῶν ἕλκεσαι εὐφραινόμενος, μπαίνεις μέσα στὴν ἀλήθεια εὐφραινόμενος. “Ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου”, ὅπως λέει ὁ Δαβίδ. Ἔτσι, αὐθόρμητα μπαίνεις στὴν κατάνυξη, ἀναίμακτα, καταλάβατε;

Ἐγὼ ὁ καημένος ἐπιθυμῶ ν΄ ἀκούω τὰ λόγια τῶν Πατέρων, τῶν ἀσκητῶν, τὰ λόγια της Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Σ’ αὐτὰ θέλω νὰ ἐντρυφῶ. Αὐτὰ καλλιεργοῦν τὸν θεῖο ἔρωτα. Τὰ ἐπιθυμῶ καὶ προσπαθῶ, ἀλλὰ δὲν μπορῶ. Ἀρρώστησα καὶ «τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής». Δὲν μπορῶ νὰ κάνω μετάνοιες. Τίποτε. Ἐπιθυμῶ, ἔχω ζῆλο καὶ ἔρωτα νὰ εἶμαι στὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ νὰ κάνω μετάνοιες, νὰ προσεύχομαι, νὰ λειτουργῶ καὶ νὰ εἶμαι μ’ ἕναν ἀκόμη ἀσκητή. Εἶναι καλύτερο νὰ εἶναι δυό. Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: «Οὗ γὰρ εἰσὶ δυὸ ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν».

Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου 
Βίος και Λόγοι

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Στην Ἐκκλησία βρίσκουμε τὴν ὑγεία, τὴν παρηγοριά, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

 

Στην Ἐκκλησία βρίσκουμε τὴν ὑγεία, τὴν παρηγοριά, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Νὰ εἴμαστε πάντα ἕτοιμοι, διότι δὲν ξέρουμε πότε θὰ φύγουμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωή. Νὰ μὴν λέμε: ''Δὲν πειράζει, αὔριο θὰ μετανοήσω''. Ποιὸς ξέρει τὸ αὔριο; Το αὔριο εἶναι τοῦ Θεοῦ. Οὔτε τὴν ὥρα ξέρουμε. Ξημερώνει καὶ δὲν ξέρουμε ἂν θὰ βραδιάσει. "ἐπιμελεῖσθε ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου".

Ὅσιος Ἰάκωβος ἐν Εὐβοῖα

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Τρία κεφάλαια για την προσευχή και την καθαρότητα της καρδιάς


Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Τρία κεφάλαια για την προσευχή και την καθαρότητα της καρδιάς

1. Επειδή το θείο είναι αυτοαγαθότητα, έλεος αληθινό και άβυσσος καλωσύνης, ή μάλλον που κι αυτή την άβυσσο περιλαμβάνει, γιατί είναι πάνω από κάθε όνομα που λέμε και κάθε τι που νοούμε, μόνο με την ένωση μαζί Του μπορεί κανείς να βρει έλεος. Ενώνεται δε κανείς μαζί Του με τη μετοχή, κατά το δυνατόν, των όμοιων αρετών και με την κοινωνία κατά την προσευχή προς το Θεό με τη δέηση και την ένωση. Η κοινωνία όμως δια μέσου των αρετών, λόγω ομοιότητας, κάνει κατάλληλο τον αγωνιστή να υποδέχεται το θείον, όχι όμως και να τον ενώνει μαζί Του.

Ενώ η δύναμη της προσευχής ιερουργεί και τελεσιουργεί την ανάταση και ένωση του ανθρώπου προς το Θεό, γιατί είναι σύνδεσμος των λογικών κτισμάτων με τον Κτίστη, όταν βέβαια η προσευχή, με τη φλογερή κατάνυξη, ξεπεράσει τα πάθη και τους λογισμούς. Γιατί είναι αδύνατο να ενωθεί ο Θεός με τον εμπαθή νου. ώστε, όσο ο νους είναι εμπαθής ενώ προσεύχεται, δεν έχει βρει το έλεος του Θεού. Όσο πάλι μπορεί να ξεπερνά τους λογισμούς, τόσο αποκτά και το πένθος. κι ανάλογα με το πένθος δέχεται και το έλεος της θείας παρηγοριάς. Κι αν μείνει σ’ αυτά για καιρό με ταπείνωση, τότε μεταποιεί ολοκληρωτικά και το παθητικό μέρος της ψυχής.

2. Όταν το ενιαίο του νου γίνει τρισσό, μένοντας ενιαίο, τότε ενώνεται με τη θεαρχική Τριαδική Μονάδα, αποκλείει κάθε είσοδο πλάνης και γίνεται ανώτερο από τη σάρκα, τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα διάβολο. Και έτσι, ξεφεύγοντας ολοσχερώς τις αφορμές από αυτά, βρίσκεται μέσα στον εαυτό του και το Θεό και απολαμβάνει πλουσιοπάροχα την πνευματική αγαλλίαση που πηγάζει από μέσα του όσο βρίσκεται σ’ αυτή τη κατάσταση. Το ενιαίο του νου γίνεται τρισσό, μένοντας ενιαίο, με τη στροφή του νου στον εαυτό του και με την ανάβαση στο Θεό δια μέσου του εαυτού του. Η στροφή του νου προς τον εαυτό του είναι η φύλαξη του εαυτού του, ενώ η ανάβασή του στο Θεό γίνεται αρχικά με την προσευχή, προσευχή όμως με συνεπτυγμένη μορφή, αν και κάποτε γίνεται και με πιο διεξοδική, πράγμα που είναι πιο κοπιαστικό. Αν τώρα παραμένει κανείς καρτερικά στη σύμπτυξη αυτή του νου και την ανύψωσή του στο Θεό, εμποδίζοντας με ισχυρή βία την τάση της διάνοιάς του να κινείται σε πολλά, πλησιάζει το Θεό νοερά και επιτυγχάνει τα άρρητα και γεύεται τον μέλλοντα αιώνα και με νοερή αίσθηση γνωρίζει ότι ο Κύριος είναι αγαθός, όπως λέει και ο Ψαλμωδός: «Γευθείτε και δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός»(Ψαλμ.33,9). Το να βρει λοιπόν κανείς το νου του τρισσό, να είναι δηλαδή ο ίδιος μόνος του ο φύλακας και ο φυλασσόμενος και ο προσευχόμενος κατά τη φύλαξη, δεν είναι ίσως πολύ δύσκολο. Η μακρά όμως καρτερική παραμονή σ’ αυτή την κατάσταση που γεννά τα απόρρητα, είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Οποιοσδήποτε κόπος άλλης αρετής είναι μικρός κι ευκολότατος, αν συγκριθεί με αυτόν. Γι’ αυτό και πολλοί που αφήνουν την προσπάθεια εξαιτίας της στενοχωρίας της προσευχητικής αρετής, δεν αξιώνονται να φτάσουν στην πλατωσιά των θείων χαρισμάτων. Εκείνους όμως που υπομένουν, τους περιμένουν μεγαλύτερες εκδηλώσεις της θείας βοήθειας, που τους υποβαστάζουν και τους σηκώνουν και τους προωθούν με ηδονή προς τα εμπρός, κάνοντας πιο βατή τη δύσβατη οδό και βάζοντας μέσα τους την αγγελική, ας πούμε επιτηδειότητα και ενδυναμώνοντας την ανθρώπινη φύση μας να πλησιάζει τα υπέρ φύση , σύμφωνα με το λόγο του Προφήτη: «Όσοι υπομένουν, θα βγάλουν φτερά. θα ανανεωθεί η ισχύς τους»(Ησ. 40,31).

3. Νους ονομάζεται και η ενέργεια του νου που αποτελείται από λογισμούς και έννοιες. Νους είναι και η δύναμη που τα ενεργεί αυτά, η οποία και καρδιά ονομάζεται από τη Γραφή. Σύμφωνα με αυτήν, που είναι η κυριότατη απ’ όλες τις εσωτερικές μας δυνάμεις, η ψυχή μας είναι λογική. Η ενέργεια λοιπόν του νου που συνίσταται στους λογισμούς, στους ανθρώπους που σχολάζουν στην προσευχή και μάλιστα τη μονόλογιστη, τακτοποιείται και καθαίρεται εύκολα. Η δύναμη όμως του νου που γεννά αυτή την ενέργεια, δεν μπορεί να καθαρθεί, αν δεν καθαρθούν κι όλες οι άλλες δυνάμεις της ψυχής. Γιατί η ψυχή είναι οντότητα πολυδύναμη. Όταν λοιπόν δημιουργηθεί μέσα της κακία από κάποια από τις δυνάμεις της, μολύνεται ολόκληρη και μετέχουν στο μολυσμό της μιας όλες οι δυνάμεις, επειδή η ψυχή είναι ενιαία. Αφού λοιπόν κάθε δύναμη της ψυχής παρέχει διαφορετική ενέργεια, είναι δυνατό, μια οποιαδήποτε ενέργεια να καθαρθεί προσωρινά μετά από κατάλληλη προσπάθεια. αυτό όμως δε σημαίνει ότι κι η αντίστοιχη δύναμη της ψυχής είναι καθαρή. Γιατί καθώς επικοινωνεί με τις άλλες, μπορεί να είναι ακάθαρτη μάλλον, παρά καθαρή. Γι’ αυτό εκείνος, που με την επιμέλεια της προσευχής καθάρισε την ενέργεια του νου και φωτίστηκε σ’ ένα βαθμό, ή με φως γνώσεως ή και με νοερά έλλαμψη, αν για τούτο θεωρήσει τον εαυτό του καθαρμένο, πλανάται εξαπατώντας τον εαυτό του και με την οίηση ανοίγει εναντίον του εαυτού του μεγάλη θύρα στο διάβολο που πάντοτε επιχειρεί να μας πλανά. Αν όμως, γνωρίζοντας την ακαθαρσία της καρδιάς του, δεν υπερηφανευτεί με τη μέτρια εκείνη καθαρότητα, τότε χρησιμοποιώντας αυτή σαν βοηθό, βλέπει καθαρότερα την ακαθαρσία, και των άλλων ψυχικών του δυνάμεων και προοδεύει στην ταπείνωση και προσθέτει πένθος στο πένθος και εφευρίσκει την κατάλληλη θεραπεία για την κάθε μία δύναμη της ψυχής. Καθαρίζει λοιπόν με την πράξη την πρακτική του δύναμη, με τη γνώση τη γνωστική και με την προσευχή τη θεωρητική, και με αυτά φτάνει στην τέλεια κι αληθινή και μονιμότατη καθαρότητα της καρδιάς και του νου. Αυτήν δεν μπορεί ποτέ να αποκτηθεί από κανένα, παρά με την τελειότητα στην πράξη, την επίμονη γύμναση, τη θεωρία και τη θεωρητική προσευχή. 
Πηγή : 
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, μεταφρ. Αντώνιος Γαλίτης, εκδ. Το περιβόλι της Παναγίας, Δ΄τόμος,

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥπ. Μάρκελλος Καρακαλληνός

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Ο Πανάγαθος και πολυεύσπλαχνος Θεός επιθυμεί πολύ την σωτηρίαν μας. Μας περιμένει με πολλή αγάπη εις την ουράνιον Βασιλείαν του, την ητοιμασμένην από καταβολής κόσμου. Διά τούτο επεμβαίνει και χειρουργεί με πολλούς τρόπους την ψυχήν μας, διά να την προετοιμάση ως κεκοσμημένην νύμφην διά την Βασιλείαν του.

Επειδή εμείς είμεθα αμελείς και οκνηροί και δεν αγωνιζόμεθα όσον πρέπει διά την σωτηρίαν μας, έρχεται ο φιλόστοργος Πατέρας μας παιδαγωγικά να μας ξυπνήση. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να περάση την ζωήν του χωρίς θλίψεις, ασθένειες, δοκιμασίες, αδικίες και παντός είδους δυσκολίες.

Έρχεται η ώρα που κάθε ψυχή θα ανεβή τον ιδικόν της Γολγοθά. Πρέπει να δώση πολλές εξετάσεις, να δοκιμασθή πολύ, διά να γίνη κληρονόμος της Βασιλείας του. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτόν τον δρόμον επέρασε πρώτος ο Σταυρωθείς αναμάρτητος Ιησούς Χριστός· αυτόν τον δρόμον ακολούθησαν εις την συνέχεια όλοι οι μάρτυρες, οι ομολογηταί, οι όσιοι, όλοι οι άγιοι.

Σημειώνω αυτά τα λόγια τώρα πού ο δριμύς πόνος του καρκίνου θερίζει τα σπλάγχνα μου. Ασπάζομαι την εικόνα του Χριστού με δέος και ελπίδα και είναι σαν να τον ερωτώ:

Πώς πρέπει η ψυχή μου να αντιμετωπίζη την ώρα του αφόρητου πόνου; Παρακαλώ βέβαια τον γλυκύτατόν μας Κύριον να μου χαρίση την υγείαν μου, αλλά ελπίζω μόνον εις το Άγιον θέλημά Του. Το θέλημα του Κυρίου είναι το μόνον αγαθόν και σωτήριον· διότι μόνον ο Κύριος γνωρίζει πότε είναι η κατάλληλη ώρα, διά να αναχωρήση η ψυχή από τον κόσμον αυτόν.

Η ψυχή όμως δεν φεύγει μόνη της. Την ακολουθούν τα έργα της· την ακολουθούν οι Άγγελοι και οι δαίμονες. Φοβερή μάχη διεξάγεται. Φοβερόν λογοθέσιον γίνεται και η ψυχή με λεπτομέρεια εξετάζεται. Πού ο ζυγός θα κλίνη; Ποίος θα αρπάση την ψυχήν; Οι Άγγελοι ή οι δαίμονες; Τα παρόντα τελείωσαν· το βιβλίον της αιωνιότητος άνοιξε. Θα ευρεθούμε εις τον αφόρητον και ακατανόητον τόπον της κολάσεως ή εις τον Παράδεισον όπου θα απολαμβάνωμεν το γλυκύτατον φως της Αγίας Τριάδος;

Όταν η ψυχή ζη με την αίσθησιν της αιωνιότητος, τότε ο πόνος μετριάζεται, αλλά ακόμη περισσότερον τότε η ψυχή προσεύχεται θερμά, αιτείται συγχώρησιν των αμαρτημάτων και πολλές φορές ευχαριστεί τον Άγιον Θεόν και τον δοξολογεί που του δίδει την δύναμιν να υπομένη τον πόνον.

Αλλά τι είναι αυτός ο πόνος και αυτή η υπομονή εμπρός εις την μακαριότητα, όπου μας περιμένει; Βέβαια η σάρκα υποφέρει, λυγίζει, αλλά τι είναι αυτός ο πόνος εμπρός εις τα βάσανα των μαρτύρων;

Και ο πονηρός διάβολος μέχρι του τελευταίου λεπτού της εξόδου της ψυχής, δεν παύει να πολεμή την ψυχήν μήπως μικροψυχήση και γογγύξη κατά του Θεού. Αλλά και ο Πανάγαθος Θεός δεν παύει με θείες παρακλήσεις να ενισχύη τον αθλητήν του.

Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί εμείς σήμερα είμεθα αδύναμοι. Μετά βίας κατορθώνουμε ως αμελείς να σέρνουμε τα βήματα μας. Δεν έχουμε καμμία αρετή. Μη μας εγκαταλείψετε, εις τας ευχάς σας στηριζόμεθα... Ο Πανάγαθος Θεός να μας σκεπάζη, να μας ευλογή, να προστατεύη τα παιδιά του και όλη την Εκκλησίαν Του, διά να δοξολογείται το Όνομα το Άγιον Αυτού εις τους αιώνας. Αμήν. 

π. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

ΔΑΙΜΟΝΙΣΤΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ"


ΔΑΙΜΟΝΙΣΤΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ"

" έχουν δαιμόνιο...!"
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΘ.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ.ΚΟΜΝΗΝΕΙΟΥ, ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ

Έχουμε την πνευματική διάκριση που είναι πραγματικά ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η πνευματική διάκριση είναι δυσκολοτάτη. Να μπορείς να διακρίνεις εάν ένας άνθρωπος έχει δαιμόνιο. Κάποτε φαίνονται νορμάλ ανθρώποι κανονικοί, θαυμάσιοι και μπορεί να ειπωθεί για αυτόν: "Έχει δαιμόνιο!"

Μου έκανε εντύπωση, μα φοβερή εντύπωση.... Έστειλα μία οικογένεια σε κάποιον Ασκητή που είναι στην Αττική και λέγεται πάτερ Πορφύριος. Ίσως να έχετε ακούσει για αυτόν, διότι έχει το χάρισμα όχι μόνο της διακρίσεως αλλά και της διόρασεως και μπορεί να "βλέπει". Του έστειλα μία οικογένεια και συγκεκριμένα ένα ζεύγος και ήταν μόνο ένα παιδί τους μαζί, αν και έχουν περισσότερα παιδιά, για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Εγώ είχα ήδη διακρίνει στο παιδί σοβαρά συμπτώματα δαιμονισμού. Ήταν όμως ολοφάνερα, θα τα βλέπατε και εσείς αυτά. Τους έστειλα και πήγαν. Με πήρε τηλέφωνο ο πατήρ Πορφύριος και με κατέπληξε. 
Μου λέει:
- Πες τους, εγώ δεν τους το είπα, ότι και το άλλο τους παιδί, το δεύτερο παιδί, έχει και αυτό δαιμόνιο. 
Μία κοπέλα μικρή 15 χρόνων... (Επίσης) και οι γονείς έχουν δαιμόνιο.
-Μα γέροντα... οι άνθρωποι αυτοί εξομολογούνται, κοινωνούν...
- Άκουσε που σου λέω² ...έχουνε δαιμόνιο ... 
Και μου επιμένει για τρίτη και τέταρτη φορά. Βέβαια τους το είπα, γιατί μου το είπε (μου το ζήτησε). Οι άνθρωποι εξεπλάγησαν. Δεν πέρασε πολύς καιρός και πράγματι η κοπέλα εξεδήλωσε ένα βαρύτατο αμάρτημα και επιμένει να μένει σε αυτό το βαρύτατο αμάρτημα, που δείχνει ότι είχε το δαιμόνιο το αντίστοιχο αυτού του αμαρτήματος. Μου έκανε κατάπληξη. Εγώ δεν μπορούσα να το δω. Το έβλεπε εκείνος. Και πολλά άλλα καταπληκτικά (έβλεπε). 
Αυτό λέγεται πνευματική διάκριση ή επιπλέον διόραση. Έβλεπε από μακριά χωρίς να έρθει σε επαφή με ένα πρόσωπο.Είναι πολύ σπουδαίο δώρο, ιδιαίτερα για την εποχή μας!

2. Ένα πνευματικοπαίδι του π.Αθανασίου Μυτιληναίου αποκαλύπτει πως, σε κατ' ιδίαν συζήτηση με τον π. Αθανάσιο του είπε πως το ζευγάρι αυτό δαιμονίστηκε λόγω του μεγάλου "θρησκευτικού" εγωισμού του.


ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:
Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ.
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΙΚΟ
ΙΕΡΟ ΚΕΛΛΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓ.ΟΡΟΣ ΤΟΜΟΣ Ά ΣΕΛ:36

Δημοφιλείς αναρτήσεις