Κυριακή 30 Απριλίου 2023

Αναστάσιμες λειτουργικές κινήσεις

 


1η Μάϊου        
ερεμίου τοῦ προφήτου (ϛ΄ αἰ. π.Χ.). Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου (1791)
Εἰδήσεις. 
1.Διὰ τὰς ἀκολουθίας τῆς παρούσης ἑβδομάδος βλέπε 24 Ἀπριλίου καὶ τὴν καθ᾿ ἡμέραν διάταξιν τοῦ Πεντηκοσταρίου. 
2.Καθ᾿ ἑκάστην εἴς τε τὸν ἑσπερινὸν καὶ τὸ «Θεὸς Κύριος» τὰ 3 ἀπολυτίκια τῆς ἑορτῆς ψάλλονται ὡς ἑξῆς· «Ὁ εὐσχήμων», «Ὅτε κατῆλθες», «Ταῖς μυροφόροις» (Δόξα, Καὶ νῦν, εἰς τὰ δύο τελευταῖα), ἀλλ᾿ εἰς τὸ τέλος τοῦ μεσονυκτικοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου μόνον τὸ «Ταῖς μυροφόροις». 
3. ως τοῦ Σαββάτου τῆς παρούσης ἑβδομάδος τῶν κανόνων τοῦ Μηναίου προτάσσεται ὁ κανὼν τῶν μυροφόρων «Τὴν Μωσέως ᾠδήν» (μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι»)· ἐνῷ εἰς τὴν λειτουργίαν ψάλλεται ἐπισφραγιστικὸν κοντάκιον τὸ ἑξῆς· ἦχος β΄· «Τὸ χαῖρε ταῖς μυροφόροις φθεγξάμενος, τὸν θρῆνον τῆς προ - μήτορος Εὔας κατέπαυσας, τῇ ἀναστάσει σου Χριστὲ ὁ Θεός· τοῖς ἀποστόλοις δὲ τοῖς σοῖς κηρύττειν ἐπέταξας· ὁ σωτὴρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος». Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. γ΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. ς΄ 8-ζ΄ 5, 47-60). Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. γ΄ ἑβδ. Ἰωάν. (Ἰω. δ΄ 46-54)

ΜΑΪΟΣ


Μην 
ΜΑΪΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. 
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.


Καταξιωθεῖτε, ἀδειάζοντας τοὺς τάφους...


Απόσπασμα από την Ράδιοπαράγκα που έγινε την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ του 1995 .
σε μορφή mp3 εδώ 
π.Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος

 

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων  
Καὶ ἐκεῖνες ἤρθαν στὸν τάφο. 
Καὶ στὸν τάφο ποῦ ἤρθανε, βρήκανε μέσα τὸν ἄγγελο. Καὶ ὁ ἄγγελος τοὺς εἶπε, πώς ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν οὐκ ἔστιν ὧδε. Καὶ τίς κατέλαβε τρόμος καὶ ἔκστασις καὶ βγῆκαν ἔξω. Ἐφοβοῦντο γάρ
Τί φοβοῦντο ἄραγε; 
Τί φοβήθηκαν, ἐνῶ πρὶν, δὲν ἦταν φοβισμένες; 
Ἀπὸ ὅτι φαίνεται, φοβήθηκαν τὰ μεγάλα. 
Ἀντιμετώπισαν ἄδειο τὸν τάφο. 
Τί φόβος ἦταν αὐτός; 
Ἕνας φόβος ἀγαπητικός, ἕνας φόβος ἀληθινός. 
Τίς κατέλαβε τρόμος καὶ ἔκστασις καὶ αὐτὲς οἱ γυναῖκες βγῆκαν πιὰ καὶ μίλησαν γιὰ τὸ Χριστό. 
Ὅταν ἀντιμετώπισαν τὴν Ἀνάστασή Του.
Ἐδῶ, δὲν γίνονται δρόμος, γιὰ τίς γυναῖκες, αὐτὲς οἱ μυροφόρες; 
Ἔτσι ὅμως -αὐτὴ τὴ στιγμή- μέσα ἀπὸ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχαν, μὲ τὸν ἄδειο τὸν τάφο. 
Κάτι σημαίνει αὐτό! 
Ἄν οἱ γυναῖκες μας, δὲν σταθοῦν ἔτσι μπροστὰ στὸ Χριστό, ὅλες οἱ ἀναζητήσεις τους, οἱ φεμινιστικές, οἱ νομοθετικὲς, θὰ πέφτουν στὸ κενό. 
Τίποτε, τίποτε. Οὔτε ὁ φόβος τους, οὔτε ἡ τόλμη τους. Τίποτε, τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τὴ γυναῖκα, γυναῖκα πραγματική, ἂν δὲν σταθεῖ ὅπως οἱ μυροφόρες, μὲ τὸν τρόμο καὶ τὴν ἔκσταση τοῦ ἄδειου του τάφου, ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 
Καὶ ἔτσι οἱ γυναῖκες μας δὲ δένονται μὲ τοὺς τόπους τους, ἀλλὰ ἀγαποῦν τοὺς τόπους τους καὶ λειτουργοῦν τοὺς τόπους τοὺς. Παίρνουν τοὺς τόπους τους, ποὺ φαίνονται τάφοι καὶ τοὺς κάνουνε τόπους Ἀναστάσιμους καὶ ὁ τάφος φεύγει καὶ φαίνεται - γίνεται- ἄδειος καὶ δὲν ὑπάρχει τίποτε μέσα καὶ ὅλα εἶναι ἀναστάσιμα. 
Οἱ γυναῖκες μας, ποὺ θέλουν νὰ ἀνοιχτοῦν σὲ καινούργιους ὁρίζοντες, νὰ βγοῦν καὶ νὰ καταξιωθοῦν στὴ ζωή... ξέχασαν τοὺς τάφους τους, νὰ τοὺς κάνουν πραγματικοὺς, ἀναστάσιμους. 
Ἐκεῖ ποὺ λειτουργοῦν τὰ μεγάλα πράγματα. 
Καὶ ἐκεῖ μέσα θὰ ὑπάρχει σίγουρα ὁ Ἄγγελος ποὺ θὰ λέει,  Ἰδοὺ ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 
Μὴ φοβᾶσαι, ὁ τόπος εἶναι τόπος ἀληθινὸς καὶ ἐδῶ θὰ λειτουργήσει στὰ μεγάλα τῆς ζωῆς. 
Μήνυμα ἁπλὸ πρός τις  γυναῖκες μέσα ἀπὸ τίς μυροφόρες. 
Μὴν πᾶτε νὰ καταξιωθεῖτε μέσα ἀπὸ τὰ μεγάλα, ὅπως τὰ λέει ὁ κόσμος. 
Καταξιωθεῖτε, ἀδειάζοντας τοὺς τάφους, ποὺ εἶναι μικροί, μικροὶ τόποι ποὺ λειτουργεῖτε τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. 
Αὐτὸ μᾶς στέλνει σὰν μήνυμα ἡ σημερινὴ μέρα.

 

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Ομιλία εις την Κυριακήν των Μυροφόρων.


ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 
Ομιλία εις την Κυριακήν των Μυροφόρων

(Όπου και αναφέρεται ότι πρώτη ή Θεοτόκος είδε τον Κύριο μετά την εκ νεκρών ανάστασί του)

Η ανάστασις του Κυρίου είναι ανανέωσις της ανθρωπίνης φύσεως. Και για τον πρώτο Αδάμ, πού λόγω της αμαρτίας καταπόθηκε από τον θάνατο και δια του θανάτου επέστρεψε στην γη, από οπού πλάσθηκε, είναι αναζώωσις και ανάπλασις και επάνοδος προς την αθάνατη ζωή. 
Εκείνον λοιπόν στην αρχή κανένας άνθρωπος δεν τον είδε να πλάθεται και να παίρνει ζωή (αφού κανένας άνθρωπος δεν υπήρχε ακόμη εκείνη την ώρα). Όταν όμως έλαβε την πνοή της ζωής με το θείο εμφύσημα, πρώτη από όλους τους άλλους τον είδε μια γυναίκα (διότι ή Εύα στάθηκε ό πρώτος άνθρωπος μετά από εκείνον).

Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και τον δεύτερο Αδάμ, δηλαδή τον Κύριο, όταν ανίστατο από τους νεκρούς, κανένας άνθρωπος δεν τον είδε (αφού κανείς δικός του δεν παρευρισκόταν εκεί και οι στρατιώτες πού φύλαγαν το μνήμα, ταραγμένοι από τον φόβο, είχαν γίνει ωσεί νεκροί). Μετά την ανάσταση όμως, πρώτη από όλους τους άλλους τον είδε μία γυναίκα, όπως ακούσαμε να μας ευαγγελίζεται σήμερα ό Μάρκος. Διότι λέγει: αναστάς ο Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή.

Βέβαια ό Ευαγγελιστής φαίνεται σαν να δήλωσε σαφώς και την ώρα πού αναστήθηκε ό Κύριος, δηλαδή το πρωί, και ότι πρώτα εμφανίσθηκε στην Μαρία την Μαγδαληνή και ότι εμφανίσθηκε την ίδια την ώρα της αναστάσεως. Όμως δεν λέει έτσι, όπως θα γίνει φανερό αν προσέξουμε λίγο. Διότι λίγο πιο πάνω και σε συμφωνία με τους άλλους Ευαγγελιστές λέγει κι αυτός ότι αυτή ή ίδια Μαρία έχοντας μαζί της και τις άλλες Μυροφόρες ήλθε και νωρίτερα στον τάφο και τον είδε αδειανό και έφυγε. 
Αρα ό Κύριος αναστήθηκε πολύ νωρίτερα από το πρωί πού τον είδε αύτη. Επισημαίνοντας μάλιστα και την ώρα εκείνη ό Ευαγγελιστής, δεν είπε απλώς πρωί, όπως εδώ, αλλά λίαν πρωί. Επομένως ανατολή ηλίου ονομάζει εκεί το αμυδρό φως πού πρωτοεμφανίζεται στον ορίζοντα, το οποίο υπονοώντας και ό Ιωάννης λέγει ότι ή Μαρία ή Μαγδαληνή ήλθε πρωί σκοτίας έτι ούσης εις το μνημείον και είδε τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. 
Και κατά τον Ιωάννη, αυτή τότε δεν ήλθε μόνο προς το μνήμα, άλλα και έφυγε από το μνήμα, χωρίς να εχη δει ακόμη τον Κύριο. Διότι τρέχει και έρχεται προς τον Πέτρο και τον Ιωάννη και αναγγέλλει όχι ότι αναστήθηκε ό Κύριος, αλλά ότι τον πήραν από τον τάφο. Αρα δεν γνώριζε ακόμη την ανάστασι. Συνεπώς ή Μαρία δεν ήταν άπλα ή πρώτη στην οποία εμφανίσθηκε ό Κύριος, αλλά ή πρώτη μετά την πλήρη έλευση της ημέρας. 
Υπάρχει λοιπόν κάτι πού αναφέρεται συγκεκαλυμμένα από τους Ευαγγελιστές, το όποιο και θα αποκαλύψω στην αγάπη σας. Διότι το ευαγγέλιο της αναστάσεως του Κυρίου, πρώτη από όλους τους άλλους ανθρώπους, όπως ήταν και πρέπον και δίκαιο, ή Θεοτόκος το δέχθηκε από τον Κύριο και αυτή πριν από όλους Τον είδε αναστημένο και απόλαυσε τη θεία Του ομιλία. Και όχι μόνο τον είδε με τα μάτια της και τον άκουσε με τα αυτιά της, αλλά και άγγισε, πρώτη αυτή και μόνη, τα άχραντα πόδια Του, έστω κι αν δεν τα λένε φανερά όλα αυτά οί Ευαγγελιστές, μη θέλοντας να παρουσιάσουν την μητέρα σαν μάρτυρα της αναστάσεως και δώσουν έτσι αφορμή υποψίας στους απίστους.  
Εμείς όμως τώρα με την χάρι του Άναστάντος ομιλούμε σε πιστούς και ή υπόθεσης της εορτής μας αναγκάζει να διευκρινίσουμε τα σχετικά με τις Μυροφόρες. Για αυτό, αφού μας παρέχει την άδεια του λόγου εκείνος πού είπε ουδέν κρυπτόν ό ου φανερόν γεννήσεται, θα κάνουμε ώστε και αυτό το κρυπτόν νά φανερωθή. 
Μυροφόρες είναι λοιπόν οί γυναίκες πού ακολουθούσαν μαζί με την Μητέρα του Κυρίου και παρέμειναν μαζί της κατά τον καιρό του σωτηρίου πάθους και φρόντισαν να αλείψουν με μύρα το σώμα του Κυρίου. 
Τον καιρό δηλαδή πού ό Ιωσήφ και ό Νικόδημος ζήτησαν και έλαβαν από τον Πιλάτο το δεσποτικό σώμα, το ξεκρέμασαν από τον σταυρό, το περιέκλεισαν σε σάβανα μαζί με πολύ παχύρρευστα αρώματα, το τοποθέτησαν μέσα σε λαξευτό μνημείο κι έβαλαν μία μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα του μνημείου, παρευρίσκονταν εκεί κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο και παρακολουθούσαν ή Μαρία ή Μαγδαληνή και ή άλλη Μαρία καθήμεναι απέναντι του τάφου. Με την φράση και ή άλλη Μαρία υποδηλώνεται αναμφίβολα ή Θεομήτωρ. 
Διότι αυτή εκαλείτο και Ιακώβου και Ίωση μήτηρ, επειδή εκείνοι ήταν γιοι του Ιωσήφ του Μνήστορος. 
Δεν παρευρίσκονταν δε μόνο αυτές εκεί παρατηρώντας, όταν ενταφιάζονταν ό Κύριος, άλλα και άλλες γυναίκες, όπως εξιστόρησε ό Λουκάς γράφοντας: κατακολουθήσασαι δε γυναίκες, αίτινες ήσαν συνεληλυθυίαι ούτω εκ της Γαλιλαίος, εθεάσαντο το μνημείον και ως ετέθη το σώμα αυτού· ήσαν δε ή Μαγδαληνή Μαρία και Ιωάννα και Μαρία Ίακώβον και αι λοιποί συν αυταίς. 
Αφού δε επέστρεψαν, λέει, αγόρασαν αρώματα και μύρα. Διότι ακόμη δεν είχαν καταλάβει ακριβώς ότι Αυτός είναι στ' αλήθεια ή οσμή της ζωής για όσους τον πλησιάζουν με πίστη (όπως ακριβώς είναι και οσμή θανάτου για όσους μένουν έως τέλους απειθείς), και οσμή ιματίων αυτού, δηλαδή του ιδίου του σώματος Του, είναι όπερ πάντα τα αρώματα και μύρον εκκενωθέν όνομα αυτώ, με το οποίο και γέμισε από θεία εύωδία την οικουμένη. 
Αλλά ετοιμάζουν μύρα και αρώματα, άφ' ενός μεν για να τιμήσουν τον κείμενο νεκρό, άφ' ετέρου δε επινοώντας με το άλειμμα αυτό και κάποια παρηγοριά γι' αυτούς πού θα ήθελαν να παραμείνουν κοντά στο σώμα, καθώς αυτό θα ανέδιδε την δυσωδία της σήψεως. 
Αφού λοιπόν ετοίμασαν τα μύρα και τα αρώματα, το μεν Σάββατο ησύχασαν κατά την εντολή. Διότι ακόμη δεν είχαν καταλάβει τα αληθινά Σάββατα ούτε είχαν γνωρίσει εκείνο το υπερευλογημένο Σάββατο πού μεταβιβάζει την ανθρώπινη φύση μας από τα σπήλαια του Αδη στο ολόφωτο και θειο και ουράνιο ύψος. 
Τη δε μια των Σαββάτων, όρθρου βαθέως, όπως λέγει ό Λουκάς, ήλθον επί το μνήμα, φέρουσαι α ετοίμασαν αρώματα. Ό δε Ματθαίος λέγει: όψε Σαββάτων, τη επιφωσκούση εις μίαν Σαββάτων και ότι δύο ήταν αυτές πού προσήλθαν ενώ ό Ιωάννης: πρωί σκοτίας έτι ούσης και ότι μία, ή Μαγδαληνή Μαρία, ήταν αυτή πού προσήλθε ό δε Μάρκος: λίαν πρωί της μιας Σαββάτων και ότι τρεις ήταν αυτές που προσήλθαν. 
«Μίαν Σαββάτων» λοιπόν ονομάζουν όλοι οι ευαγγελιστές την Κυριακή. «Οψέ Σαββάτων» δε και «όρθρον βαθύν» και «λίαν πρωί» και «πρωί σκοτίας έτι ούσης» ονομάζουν περίπου τον χρόνο του όρθρου, όταν το φως είναι ανάμικτο με το σκοτάδι. 
Είναι δε όρθρος από την στιγμή που θα αρχίσει να φωτίζει το ανατολικό μέρος του ορίζοντος προαναγγέλλοντας έτσι τον ερχομό της ημέρας. Αυτό το σημείο παρατηρώντας κανείς από μακριά, μπορεί να το δη να αρχίζει να ροδίζει με φως γύρω στην ενάτη ώρα της νυκτός, έτσι ώστε μέχρι την πλήρη ήμερα να υπολείπονται άλλες τρεις ώρες. 
Βέβαια κατά κάποιο τρόπο, οι ευαγγελιστές φαίνονται να διαφωνούν μεταξύ τους, τόσο για την ώρα, όσο και για τον αριθμό των γυναικών. Κι αυτό, γιατί όπως είπα, και πολλές ήταν οι Μυροφόρες, και ήλθαν στον τάφο όχι μια φορά, άλλα και δεύτερη και τρίτη, και καθ' ομάδας μεν, άλλ' όχι πάντοτε οί ίδιες, και όλες μεν κατά τον όρθρο, όχι όμως την ίδια ακριβώς στιγμή ή Μαγδαληνή δε ξεχώρισε και ήλθε και πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. 
Λοιπόν κάθε ευαγγελιστής αναφέρει μία προσέλευση κάποιας ομάδος και παραλείπει τις άλλες. Όπως δε εγώ αναμετρώ και συμπεραίνω από όλους τους ευαγγελιστές και όπως το είπα και προηγουμένως, πρώτη από όλες τις άλλες ήλθε στον τάφο του Υιού και Θεού της ή Θεοτόκος, έχοντας μαζί της και την Μαγδαληνή Μαρία. Και αυτό κυρίως το συμπεραίνω από τον ευαγγελιστή Ματθαίο. 
Διότι αυτός λέγει: ήλθε ή Μαγδαληνή Μαρία και ή άλλη Μαρία (ή οποία ασφαλώς ήταν ή Θεομήτωρ) θεωρείσαι τον τάφον. Και ιδού σεισμός εγένετο μέγας· άγγελος γαρ Κυρίου καταβάς εξ ουρανού προσελθών απεκύλισε τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου και εκάθητο επάνω αυτού· ην δε ή ιδέα αυτόν ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ώσει χιών· από δε του φόβου αυτού εσείσθησαν οί τηρούντες και εγένοντο ώσει νεκροί. 
Όλες λοιπόν οί άλλες γυναίκες ήλθαν μετά τον σεισμό και την φυγή των φυλάκων και βρήκαν τον τάφο ανοιγμένο και τον λίθο παραμερισμένο. 
Ενώ ή Παρθενομήτωρ ήταν εκεί την στιγμή πού γινόταν ό σεισμός και παραμεριζόταν ό λίθος και ανοιγόταν ό τάφος και παρευρίσκονταν οί φύλακες (αν και συγκλονισμένοι βέβαια από τον φόβο γι' αυτό και μετά τον σεισμό, μόλις συνήλθαν, κοίταξαν αμέσως πώς να φύγουν και έτσι ή Θεομήτωρ απολάμβανε πιο άφοβα τη θέα). 
Έμενα δε μου φαίνεται ακόμη ότι γι' αυτήν πρώτη ανοίχθηκε εκείνος ό ζωηφόρος τάφος (διότι γι' αυτήν πρώτη και δι' αυτής όλα μας ανοίχθηκαν, όσα είναι επάνω στον ουρανό και όσα είναι εδώ κάτω στη γη) και ότι γι' αυτήν έλαμψε έτσι ό άγγελος ώστε αυτή δηλαδή, αν και ήταν ακόμη σκοτεινά, με πλούσιο το φως του αγγέλου, όχι μόνο τον τάφο να δη κενό, άλλα και τα εντάφια τακτοποιημένα, έτσι πού να μαρτυρούν με κάθε τρόπο την έγερση του ενταφιασθέντος. 
Προφανώς δε ό ευαγγελιστής άγγελος ήταν αυτός ό ίδιος ό Γαβριήλ. Διότι μόλις την είδε να σπεύδει έτσι προς τον τάφο, αυτός πού παλιότερα της είχε πει, μη φόβου, Μαριάμ ευρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ, σπεύδει και τώρα και κατεβαίνει να πει και πάλι το ίδιο στην Αειπάρθενο και να της ευαγγελιστεί την εκ νεκρών άνάστασι εκείνου πού γεννήθηκε άσπορος από αυτήν να σήκωση τον λίθο, να επίδειξη κενό τον τάφο και τα εντάφια και έτσι να την διαβεβαίωση για την χαρμόσυνη είδηση. 
Διότι λέγει: αποκριθείς ό άγγελος είπε ταίς γυναιξί: μη φοβήσθε υμείς· Ιησούν ζητείτε τον εσταυρωμένον; ήγέρθη, ίδε ό τόπος όπου εκείτο ό Κύριος. Δηλαδή με αλλά λόγια: Αν και βλέπετε τους φύλακες συγκλονισμένους από τον φόβο, εσείς όμως μη φοβήσθε. Διότι γνωρίζω ότι ζητείτε τον Ιησούν, πού σταυρώθηκε. 
Σηκώθηκε, δεν βρίσκεται εδώ. Διότι αυτός, όχι μόνο δεν κρατιέται από του αδη και του θανάτου και του τάφου τις κλειδαριές και τους μοχλούς και τις σφραγίδες, αλλά είναι και Κύριος ημών των αθανάτων και ουρανίων αγγέλων και μόνος αυτός είναι Κύριος του σύμπαντος. Διότι, λέγει, ίδετε τον τόπον όπου εκείτο ό Κύριος και ταχύ πορευθείσαι είπατε τοις μαθηταίς αυτού ότι ηγέρθη από των νεκρών. 
Εξελθούσαι δε, λέγει, μετά φόβου και χαράς μεγάλης. Έμενα μου φαίνεται και πάλι ότι τον μεν φόβο τον είχαν ακόμη ή Μαγδαληνή Μαρία και οί άλλες γυναίκες πού είχαν έως τότε συγκεντρωθεί. Διότι αυτές δεν κατάλαβαν την σημασία των λόγων του αγγέλου ούτε μπόρεσαν να προλάβουν καλά-καλά το φως, ώστε να δουν και να αντιληφθούν με ακρίβεια το γεγονός. 
Ενώ την μεγάλη χαρά την δέχθηκε ή Θεομήτωρ, διότι κατενόησε τα λόγια του αγγέλου και δόθηκε ολόκληρη σ' εκείνο το φως (ως άκρως κεκαθαρμένη πού ήταν και θεϊκώς κεχαριτωμένη) και από όλα αυτά γνώρισε με βεβαιότητα την αλήθεια και πίστεψε στον αρχάγγελο, αφού αυτός και από πολύ παλιότερα της είχε φανεί αξιόπιστος με τα έργα. Πώς άλλωστε από τέτοια γεγονότα στα όποια παρευρέθηκε, να μη καταλάβει ή θεόσοφος Παρθένος το τι είχε συντελεστεί; 
Όταν είδε σεισμό, και μάλιστα μεγάλο; Όταν είδε άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, και μάλιστα αστραποβόλο; Όταν είδε τη νέκρωση των φυλάκων και του λίθου την μετακινήση και την κένωση του τάφου και το μεγάλο θαύμα των ενταφίων, που παρέμεναν αξετύλιχτα και συγκρατημένα από την σμύρνα και την αλόη και φαίνονταν σαν αδειανά από το σώμα; κι όταν ακόμη είδε την χαρμόσυνη εμφάνιση και αγγελία του αγγέλου προς αυτήν; 
Αλλά αφού βγήκαν έξω μετά από αυτήν την χαρμόσυνη είδηση, ή μεν Μαγδαληνή Μαρία, σαν να μην είχε καν ακούσει τον άγγελο (αφού άλλωστε κι εκείνος δεν μίλησε γι' αυτήν), διαπιστώνει μόνο την κένωση του τάφου, χωρίς καθόλου να ενδιαφερθεί για τα εντάφια, και τρέχει προς τον Σίμωνα Πέτρο και τον άλλο μαθητή, όπως λέγει ό Ιωάννης. 
Ή δε Θεομήτωρ Παρθένος, αφού ενώθηκε με άλλο όμιλο γυναικών, επέστρεφε πάλι εκεί από όπου είχε έλθει. Και ιδού, όπως λέγει ό Ματθαίος, ό Ιησούς υπήντησεν αυταίς λέγων, χαίρετε. Βλέπετε λοιπόν ότι πριν κι από την Μαγδαληνή Μαρία ή Θεομήτωρ είδε αυτόν που για την σωτηρία μας έπαθε σωματικά και ενταφιάστηκε και αναστήθηκε; 
Αί δε προσελθούσαι, λέγει, εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκύνησαν αύτω. Όπως δε, όταν ή Θεοτόκος άκουσε μαζί με την Μαγδαληνή Μαρία την χαρμόσυνη είδηση της αναστάσεως από τον άγγελο, μόνη αυτή κατάλαβε την σημασία εκείνων των λόγων, Έτσι και τώρα, που ήταν μαζί με τις άλλες γυναίκες, όταν συνάντησε τον Υιό και Θεό της, πρώτη από όλες τις άλλες είδε και αναγνώρισε τον άναστάντα και προσπίπτοντας άγγισε τα πόδια του και έγινε απόστολος του προς τους Αποστόλους. 
Ότι δε ή Μαγδαληνή Μαρία δεν ήταν μαζί με τη Μητέρα του Θεού, όταν την συνάντησε και της εμφανίσθηκε και της μίλησε ό Κύριος, καθώς επέστρεφε από τον τάφο, το διδασκόμαστε από τον Ιωάννη. 
Διότι λέει: τρέχει αυτή προς Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητή όν εφίλη ό Ιησούς και λέγει αυτοίς: ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ οίδαμεν πού έθηκαν αυτόν. Αν πράγματι τον είχε δει και τον είχε αγγίσει με τα χέρια της και τον είχε ακούσει να μιλά, πώς θα έλεγε τέτοια πράγματα; ότι δηλαδή τον σήκωσαν και τον μετέθεσαν, το που όμως δεν το γνωρίζουμε; Άλλα και μετά το τρέξιμο του Πέτρου και του Ιωάννη προς τον τάφο και την εκεί θέα των οθονίων και την επιστροφή τους λέγει: Μαρία δε ειστήκει προς τω μνημείω κλαίουσα έξω.

Βλέπετε ότι όχι μόνο δεν τον είχε δει ακόμη, αλλά ούτε και εξ ακοής δεν είχε πληροφορηθεί τίποτε; Και όταν την ρώτησαν οι εμφανισθέντες άγγελοι: γύναι, τι κλαίεις, εκείνη αποκρίνεται και πάλι σαν να επρόκειτο για νεκρό. Και όταν πάλι στράφηκε και είδε τον Ιησού, ούτε και τότε δεν κατάλαβε, άλλα ερωτώμενη από αυτόν γιατί κλαίει απαντά παρομοίως. 
Εως ότου εκείνος καλώντας την με το όνομα της , της έδειξε ότι είναι αυτός ό ίδιος. Τότε λοιπόν προσπίπτοντας και αυτή και ζητώντας να προσφέρει τον ασπασμό στα πόδια του, άκουσε από αυτόν τις λέξεις: μη μου άπτου. 
Από το όποιο μαθαίνουμε ότι, όταν προηγουμένως φάνηκε στην Μητέρα και τις γυναίκες πού ήταν μαζί της, σε εκείνη μόνη επέτρεψε να αγγίσει τα πόδια του (παρ' όλο πού ό Ματθαίος το αναφέρει αυτό γενικά και για τις άλλες γυναίκες, μη θέλοντας για τον λόγο πού είπαμε στην αρχή να προβάλει φανερά την Μητέρα σ' ένα τέτοιο θέμα). 
Και αφού πρώτη ήλθε στον τάφο ή αειπάρθενος Μαρία και πρώτη δέχθηκε το μήνυμα της αναστάσεως, έπειτα ήλθαν και άλλες, πού ήταν πολλές μαζί, και είδαν κι εκείνες τον λίθο μετατοπισμένο και άκουσαν τους αγγέλους και, καθώς επέστρεφαν μετά από αυτό το άκουσμα και την θέα, διαμοιράστηκαν. 
Άλλες, όπως λέγει ό Μάρκος, έφυγαν οπό του μνημείου και ειχεν αύτάς φόβος και έκστασις και ουδενί ουδέν ειπών, εφοβούντο γαρ. Άλλες ακολούθησαν την Μητέρα του Κυρίου, οι οποίες και αξιώθηκαν της θέας και συνομιλίας του Δεσπότου. 
Ή δε Μαγδαληνή πήγε στον Πέτρο και τον Ιωάννη, μαζί με τους οποίους έρχεται και πάλι αυτή μόνη προς τον τάφο. Κι όταν εκείνοι αναχώρησαν, αυτή παραμένοντας εκεί αξιώνεται της θέας του Δεσπότου και αποστέλλεται και αυτή προς τους Αποστόλους και έρχεται πάλι προς αυτούς, για να αναγγείλει σε όλους, όπως λέγει ό Ιωάννης, ότι έώρακε τον Κύριον και ταύτα ειπεν αυτή. 
Αυτή λοιπόν ή εμφάνισις λέγει και ό Μάρκος ότι έγινε το πρωί, δηλαδή κατά την πλήρη έναρξη της ημέρας και αφού είχε περάσει ολόκληρος ό όρθρος, χωρίς όμως να ισχυρίζεται ότι τότε έγινε και ή άνάστασις του Κυρίου ή πρώτη εμφάνισις του. 
Λοιπόν έχουμε τώρα τα περί των Μυροφόρων εξηγημένα με σαφήνεια, καθώς και την περί αυτών συμφωνία των τεσσάρων Ευαγγελιστών πού ζητούσαμε στην αρχή. Οι δε μαθητές, όταν κατ' αυτή την ίδια μέρα της αναστάσεως άκουσαν από τις Μυροφόρες και τον Πέτρο και τον Λουκά και τον Κλεόπα ότι ό Κύριος ζή και τον είδαν, απίστησαν. 
Γι' αυτό και ονειδίζονται από αυτόν, όταν υστέρα τους εμφανίσθηκε, καθώς ήταν συγκεντρωμένοι. 'αφού δε μέσω πολλών προσώπων και με πολλούς τρόπους φανέρωσε τον εαυτό του ότι ζή, όχι μόνο πίστεψαν όλοι, αλλά και κήρυξαν παντού: Εις πάσαν την Γήν έξήλθεν ό φθόγγος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. 
Διότι, έως ότου κηρυχθεί ό λόγος σε όλη τη γη, τα θαύματα ήταν αναγκαιότατα. 
Και χρειάζονται μεν σημεία και υπερφυσικά θαύματα, για να φανεί και να βεβαιωθεί ή αλήθεια του κηρύγματος. Χρειάζονται δε «σημεία», όχι όμως και υπερφυσικά θαύματα, για να φάνουν εκείνοι πού δέχθηκαν τον λόγο κατά πόσον δηλαδή πίστεψαν με βεβαιότητα. Και ποια είναι αυτά τα «σημεία»; 
Τα σημεία των έργων. Διότι λέγει: δείξον μοι την πίστιν σον εκ των έργων σου, και τίς πιστός, δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού . Διότι ποιος να πιστεύση για κάποιον, ότι έχει πράγματι θείους και μεγάλους και υψηλούς και θα λέγαμε ουράνιους λογισμούς (πού ακριβώς τέτοια είναι ή ευσέβεια), όταν αυτός επιδίδεται σε έργα ανήθικα και είναι προσηλωμένος στη γη και στα γήινα; 
Δεν ωφελεί λοιπόν τίποτε, αδελφοί, το να λέγει κανείς ότι έχει πίστη θεϊκή και να μην εχη έργα πού να ταιριάζουν στην πίστη του. τι ωφέλησαν οί λαμπάδες στις μωρές παρθένες, την στιγμή πού δεν είχαν έλαιο, έργα δηλαδή αγάπης και συμπαθείας; τι ωφέλησε σ' εκείνον τον πλούσιο, πού τηγανιζόταν στην άσβεστη φλόγα εξ αιτίας της ασυμπαθείας του προς τον Λάζαρο, το ότι κάλεσε τον Αβραάμ «πατέρα»; τι ωφέλησε σ' εκείνον τον άνθρωπο, πού δεν είχε αποκτήσει δια των καλών έργων ένδυμα κατάλληλο για τον θείο γάμο και τον νυμφώνα εκείνο της αφθαρσίας, ή δήθεν ευπείθεια προς την πρόσκληση; 
Προσκλήθηκε μεν και προσήλθε (διότι αναμφιβόλως πίστεψε) και παρεκάθησε μαζί με τους αγίους εκείνους συνδαιτυμόνες. Όταν όμως ξεσκεπάστηκε και καταισχύνθηκε, γιατί ήταν ντυμένος την αθλιότητα των ηθών και των πράξεων του, δένεται χωρίς έλεος χειροπόδαρα και ρίχνεται στη γέεννα του πυρός, οπού είναι ό κλαυθμός και ό βρυγμός των οδόντων. 
Αυτήν είθε να μη την δοκιμάσει κανένας από μας πού καλούμεθα Χριστιανοί, αλλά επιδεικνύοντας βίο ανάλογο προς την πίστη μας, να εισέλθουμε στον νυμφώνα της άφθαρτης ευφροσύνης και να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους εκεί οπού είναι ή κατοικία όλων των ευφραινομένων. Αμήν. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. ΤΕΥΧΟΣ 6

Η νεομάρτυς αγία Αργυρή

 
30 Απριλίου 
Η Νεομάρτυς Αγία Αργυρή 
Αυτή η χρυσή Μάρτυς του Χριστού Αργυρή καταγόταν από την Προύσσα, από γονείς θεοσεβείς, και ήταν ωραία στην όψη και θεοφοβούμενη. Αυτή λοιπόν η μακάρια παντρεύτηκε, αλλά ενώ ήταν ακόμη νεόνυμφη την ερωτεύτηκε ένας Τούρκος γείτονάς της, που προσπάθησε να την πείσει στην άνομη βουλή του και δεν τα κατάφερε. Γι’ αυτό ψευδομαρτύρησε στον δικαστή της Προύσσας ότι η Αργυρή υποσχέθηκε να τουρκέψει, και ο δικαστής αμέσως φυλάκισε την Αγία. 
Ο άνδρας της, νομίζοντας ότι θα ήταν καλύτερα, μετέφερε το δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε λοιπόν εκεί και ο εχθρός της Αγίας, ο οποίος ψευδομαρτύρησε μπροστά στον δικαστή τα ίδια που είχε πει και προηγουμένως. Η Μάρτυς αποκρίθηκε ότι ποτέ της δεν είπε τέτοιο λόγο να αρνηθεί την πίστη της και ότι είναι Χριστιανή και Χριστιανή θέλει να πεθάνει. 
Τότε κατά προσταγή του δικαστή έδειραν την Αγία και την έριξαν στη φυλακή. Και πάλι την έβγαλαν και τη ανέκριναν, και πάλι την έδερναν και την τιμωρούσαν, και ύστερα πάλι την έβαζαν στη φυλακή. Και αυτό γινόταν συνεχώς για διάστημα -τι γενναιότητα!- δεκαεπτά ολόκληρων χρόνων. Αλλά και μέσα στη φυλακή ενοχλούσαν την Αγία και την έβριζαν οι συγκρατούμενές της τουρκάλες, που ήταν φυλακισμένες για κακές τους πράξεις, τις οποίες παρακινούσε ο διάβολος να την πειράζουν, για να περνά περισσότερη θλίψη και βάσανα. 
Όλα αυτά τα υπέμενε η ευλογημένη με μεγάλη γενναιοψυχία, για χάρη της αγάπης και του πόθου που είχε για τον νυμφίο της Χριστό. Και τι λέω μόνο αυτά; Και αυτή η ίδια τυραννούσε και παίδευε το σώμα της με νηστεία και κάθε άλλη ταλαιπωρία και κακοπάθεια, όπως έδωσαν μαρτυρία πολλές γυναίκες Χριστιανές που ήταν συγκρατούμενές της και αργότερα βγήκαν από τη φυλακή. 
Τόση χαρά και ευχαρίστηση είχε μάλιστα η Αγία που ήταν φυλακισμένη για τον Χριστό και τόση μεγάλη ανάπαυση θεωρούσε την ταλαιπωρία της φυλακής, που ενώ της έστειλε μήνυμα ο ευλαβέστατος Χριστιανός Μανώλης ο κιουρτζίμπασης (1) να την ελευθερώσει, εκείνη δεν το δέχτηκε, διότι θεωρούσε ως βασιλικό παλάτι τη φυλακή, ώσπου φυλακισμένη και δέσμια εκεί μέσα για τον Χριστό τελείωσε τη ζωή της και έλαβε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. 
Το άγιό της λείψανο το πήραν οι Χριστιανοί και το ενταφίασαν στο Χάσκιοϊ (Πικρίδιον). Μετά τρία χρόνια έκαναν ανακομιδή και, ώ του θαύματος! το άγιο λείψανο βρέθηκε σώο και ακέραιο και ανέδιδε άρρητη ευωδία. (2) Το πήραν λοιπόν αμέσως με μεγάλη ευλάβεια οι ιερείς και οι Χριστιανοί και το απόθεσαν μέσα στην εκεί εκκλησία της αγίας Παρασκευής με την άδεια του τότε Παναγιωτάτου Πατριάρχου Παϊσίου. 
Το λείψανο υπάρχει μέχρι σήμερα εκεί (3) και προσκυνείται από πατριάρχες, αρχιερείς, ιερείς, άρχοντες και όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, εις δόξαν Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αμήν. 
(1)Κιουρτζίμπασης: αρχιγουναράς, ο πρόεδρος της συντεχνίας των γουναράδων. 
(2)Η Αγία εκοιμήθη στις 5 Απριλίου του 1721. Η μνήμη της εορτάζεται στις 30 Απριλίου, ημέρα της ανακομιδής του αγίου λειψάνου της (1725). 
(3)Κατά τα γεγονότα του 1955 στην Κωνσταντινούπολη η εκκλησία της αγίας Παρασκευής καταστράφηκε και η λάρνακα της Αγίας κάηκε. Σήμερα σώζονται ελάχιστα υπολείμματα ιερών λειψάνων.

 

 «Νέον Μαρτυρολόγιον» του Αγίου Νικοδήμου (1799), σελ. 141. 

Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Κυριακή των Μυροφόρων - Συναξάρι Πεντηκοσταρίου

Κυριακή των Μυροφόρων

Συναξάρι Πεντηκοσταρίου 

Την τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα εορτάζουμε τις άγιες Μυροφόρες γυναίκες, και μνημονεύουμε τον Ιωσήφ από την Αριμαθαία, ο οποίος ήταν μαθητής κρυφός, όπως επίσης και τον νυκτερινό μαθητή Νικόδημο.

Οι γυναίκες αυτές είναι οι πρώτες αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως, ενώ ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος της ταφής του Κυρίου, τα οποία -ταφή και ανάσταση- είναι τα πιο κύρια και συνεκτικά στοιχεία της πίστεώς μας. (*) 
Ο Νικόδημος στη συνέχεια έγινε αποσυνάγωγος, γιατί δεν θέλησε να συμφωνεί με τους Ιουδαίους, ενώ τον Ιωσήφ, αφού ενταφίασε το σώμα του Κυρίου, οι Ιουδαίοι τον έριξαν μέσα σ’ ένα βαθύ λάκκο, απ’ όπου αρπάχθηκε με θεία δύναμη και διασώθηκε στην Αριμαθαία, την πατρίδα του. Και ο Χριστός, αφού αναστήθηκε, του εμφανίστηκε ενώ αυτός ακόμη έφερε τα δεσμά, πιστοποιώντας του έτσι ακόμη περισσότερο το μυστήριο της Αναστάσεως. Και ενώ πάθαινε πολλά από τους Ιουδαίους, δεν δεχόταν να αποσιωπήσει το μυστήριο, αλλά με παρρησία έλεγε σε όλους αυτά που είχαν γίνει. 
Λέγεται μάλιστα ότι ο Νικόδημος αυτός πρώτος κατέγραψε με λεπτομέρειες σε σύγγραμμα τα σχετικά με το πάθος και την ανάσταση, γιατί καθώς ήταν μέλος της συναγωγής ήξερε με ακρίβεια και τις αποφάσεις και τους λόγους των Ιουδαίων, ήξερε με λίγα λόγια τα πάντα. 
Γι’ αυτό τον λόγο, όπως είπαμε, μαζί με τις Μυροφόρες που είδαν την Ανάσταση, τάχθηκαν καί αυτοί ως αψευδείς μάρτυρες της ταφής του Κυρίου, μετά την Κυριακή του Θωμά -η οποία προηγήθηκε, επειδή ο ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι τα σχετικά με τον Θωμά συνέβησαν μετά από οκτώ μέρες. 
Αυτές λοιπόν οι γυναίκες πρώτες είδαν την Ανάσταση και έφεραν στους Μαθητές το χαρμόσυνο μήνυμα. Διότι έπρεπε, το γυναικείο γένος που πρώτο αμάρτησε και κληρονόμησε την κατάρα, αυτό πρώτο να δει και την Ανάσταση, και αυτό που άκουσε: «Με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου» πρώτο να ακούσει τη χαρά. 
Μυροφόρες ονομάστηκαν για τον εξής λόγο. Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, επειδή βιάζονταν μην τους προφτάσει η νύχτα του Σαββάτου, άλειψαν το σώμα του Κυρίου όχι όπως έπρεπε, αλλά μόνο με αλόη και σμύρνα, και αφού το τύλιξαν με το σεντόνι, το έβαλαν μέσα στον τάφο. Γι’ αυτό αυτές, επειδή ως μαθήτριες είχαν διάπυρη αγάπη στον Χριστό, την Παρασκευή αγόρασαν πολύτιμα μύρα, και μετά το Σάββατο πήγαν νύχτα, από τη μια για τον φόβο των Ιουδαίων, καί από την άλλη για να κλάψουν από τα χαράματα καί να αλείψουν με μύρα το σώμα, αναπληρώνοντας τότε την έλλειψη που οφειλόταν στη βιασύνη. 
Όταν έφτασαν εκεί, είδαν διάφορες οπτασίες: τους αστράπτοντες δύο αγγέλους στο εσωτερικό του μνημείου καί εκείνον που καθόταν πάνω στον λίθο. Ύστερα είδαν και τον ίδιο τον Χριστό και Τον προσκύνησαν, καί η Μαγδαληνή Τον είδε και νομίζοντάς Τον κηπουρό Τον ρωτούσε. 
Οι Μυροφόρες ήταν πολλές αλλά οι Ευαγγελιστές αναφέρουν μόνο τις πιο γνωστές. Και αυτές ήταν: 
Πρώτη απ’ όλες η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία ο Χριστός έβγαλε επτά δαιμόνια. Αυτή μετά την Ανάληψη του Χριστού πήγε στη Ρώμη, όπως λέγεται, και ανέφερε στον Καίσαρα Τιβέριο την υπόθεση του Χριστού, πετυχαίνοντας την καταδίκη σε θάνατο του Πιλάτου και των αρχιερέων. Μετά πήγε στην Έφεσο, όπου και πέθανε και κηδεύτηκε από τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Αργότερα ο βασιλιάς Λέων ο ΣΤ’ ο Σοφός (886-912) μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη το άγιο της λείψανο. 
Δεύτερη ήταν η Σαλώμη, που ήταν θυγατέρα του Ιωσήφ του Μνήστορος, σύζυγος του Ζεβεδαίου καί μητέρα του ευαγγελιστή Ιωάννη καί του Ιακώβου. Γιατί ο Ιωσήφ απέκτησε τέσσερις γιούς, τον Ιάκωβο που λεγόταν μικρός, τον Ιωσή, τον Σίμωνα και τον Ιούδα, και τρεις θυγατέρες, την Εσθήρ, τη Θάμαρ και τη Σαλώμη. Ώστε όταν ακούσεις στο Ευαγγέλιο για Μαρία τη μητέρα Ιακώβου του μικρού και του Ιωσή, να ξέρεις ότι είναι η Θεοτόκος, γιατί αυτή λογιζόταν ως μητέρα των παιδιών του Ιωσήφ. Και από εδώ συνεπάγεται ότι ο ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν ανιψιός του Χριστού, ως παιδί τής νομιζόμενης αδελφής του. 
Τρίτη Μυροφόρος ήταν η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, ο οποίος ήταν επίτροπος και οικονόμος της οικίας του βασιλιά Ηρώδη. Τέταρτη και πέμπτη οι αδελφές του Λαζάρου, Μαρία και Μάρθα. Έκτη η Μαρία του Κλωπά, τον οποίο κάποιοι ονομάζουν και Κλεόπα. Έβδομη η Σωσσάνα. 
Ήταν ακόμη καί άλλες πολλές που, όπως μας ιστορεί ο θείος Λουκάς, υπηρετούσαν τον Χριστό και τους μαθητές Του από τα υπάρχοντά τους. 
Επειδή λοιπόν αυτές πρώτες κήρυξαν στους μαθητές την Ανάσταση καί πολύ συνετέλεσαν στην πιστοποίηση καί τη βεβαίωσή της, η Εκκλησία του Θεού παρέλαβε, μετά τον Θωμά, να εορτάζει καί αυτές, επειδή είδαν πρώτες αναστημένο τον Χριστό καί ανήγγειλαν σ’ όλους το σωτήριο κήρυγμα καί έζησαν την κατά Χριστόν ζωή άριστα καί όπως έπρεπε σε μαθήτριες του Χριστού.

Με τις πρεσβείες των αγίων Μυροφόρων, Θεέ μας, ελέησέ μας. Αμήν. 
(*)Διότι αποδεικνύουν αντίστοιχα την ανθρωπότητα και τη θεότητα του Κυρίου. 
 
Διασκευή για την Κ.Ο. του κειμένου του Πεντηκοσταρίου.

Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ

Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ 
῾Ο μοναχὸς πρέπει νὰ γίνη ὁλόκληρος μιὰ αἴσθησι. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς καὶ ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς του. ῎Ετσι, τότε μόνο, βλέπει, ἀκούει, αἰσθάνεται, ἠρεμεῖ, προχωρεῖ, ὡριμάζει. ῎Ερχεται σὲ κανονικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν γύρω του κόσμο. Γνωρίζει κάθε ὕπαρξι. Παίρνει καὶ δίδει μηνύματα ζωῆς. Καθίσταται ἱερεὺς τῆς κτίσεως. Συλλειτουργεῖ μαζὶ μὲ τὴν σύμπασαν φύσιν στὸ ἕνα συλλείτουργο, ὅπου ὁ εἷς ᾿Αρχιερεὺς εἶναι «ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος» [1] διὰ τὴν ζωὴν καὶ σωτηρίαν τοῦ σύμπαντος κόσμου. Τότε ὁ μοναχὸς -ὁ ἄνθρωπος- ἡσυχάζει, γιατὶ συλλειτουργεῖ ἐναρμονίως μὲ τὸ ὅλον. Καὶ σ᾿ αὐτὸ τὸ συλλείτουργο ὑπάρχει μιὰ τάξις, ἕνας νόμος, ὁ ὁποῖος εἶναι νόμος προσωπικῆς ζωῆς καὶ κοινωνίας. Εἶναι δωρεὰ Χάριτος, ἡ ὁποία διὰ ᾿Ιησοῦ ἐγένετο, καὶ ὄχι νόμος ὁ ὁποῖος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη [2]. Εἶναι ἡ εὐλογία τῆς παρουσίας τοῦ Θεανθρώπου, ὁ ὁποῖος δεσπόζει τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων. Καὶ εἶναι ὁ εὐλογῶν, ἁγιάζων καὶ τρέφων τὰ σύμπαντα. 
Αὐτὸς ὁ νόμος εἶναι καθολικός, ἔχει σχέσι μ᾿ αὐτὸ ποὺ ζητοῦσε σκιωδῶς ὁ Φιλόσοφος: «ὁ τρόπος τῆς τοῦ παντὸς διοικήσεως» [3]. Αὐτὸς ὁ νόμος, ὁ ὄχι μηχανικός, ἀλλὰ προσωπικός, ἔχει μέσα του τὴν τάξι καὶ τὴν «ἀταξία». ῎Εχει μέσα του τὸ γενικὸ καὶ ἀναντίρρητο, καὶ δέχεται τὸ ἀπρόβλεπτο, τὸ ὡς ἔκπληξιν ἐμφανιζόμενο. Καὶ ἐνῶ τὰ πάντα προχωροῦν φυσιολογικά, ἔχομε κάποιες ἐκρήξεις, ἀπελευθερώσεις κεκρυμμένων δυνάμεων, ποὺ ἀναλαμβάνουν τὸν ἄνθρωπο σὲ ἄλλο ἐπίπεδο. ῎Ετσι ἡ ψυχή, κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, πάντοτε κτίζεται[4], δημιουργεῖται. Καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ φτάνει σ᾿ αὐτὴ τὴν κατάστασι τῆς ἠρεμίας καὶ στάσεως, πάντοτε κινεῖται καὶ κτίζεται ἀπὸ ἄκτιστη ∆ύναμι. Εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ ἐξ ἀρχῆς ἦταν, καὶ ταυτοχρόνως εἶναι ἄλλος. 
Αὐτὸ τὸ πλαίσιο, τὴν τάξι καὶ τὴν ἀνοχή, ποὺ παρέχουν δυνατότητες προσωπικῆς ἰδιαιτερότητος, γιὰ νὰ ἐπιτύχη ὁ καθένας συνειδητὰ τὴν προσωπική του ὡριμότητα καὶ ἡσυχία· γιὰ νὰ μπορέση νὰ βρῆ τὸν ἑαυτό του, νὰ βρῆ τὸν ρυθμό του, νὰ πῆ συνειδητὰ ἕνα «Κύριε, ἐλέησον», νὰ προφέρη τὸν ἕνα προσωπικό του λόγο, νὰ μιλήση τὴ δική του γλώσσα, καὶ ἔτσι νὰ κοινωνήση μὲ τὸν ἕνα Λόγο, ὁ ὁποῖος μεταδίδεται διὰ τῶν λόγων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ κτισμάτων... 
Αὐτὸ τὸ πλαίσιο, τὸν κόσμο καὶ τὸ περιβάλλον ἑτοιμάζει τὸ τυπικὸν τῆς ᾿Εκκλησίας -μιὰ ἀρχιτεκτονικὴ ζωῆς, προγράμματος καὶ κτισμάτων- ποὺ χωρᾶ τὸν καθένα μὲ τὸ δικό του ὄνομα, καὶ στὴν κάθε φάσι τῆς ζωῆς καὶ τῆς πορείας του πρὸς τὴν ὡριμότητα. ∆ὲν εἶναι τὸ ἀκίνητο καλούπι ποὺ παράγει ὁμοιόμορφα κατασκευάσματα, ἀλλὰ ἡ ζωντανὴ μήτρα ποὺ δημιουργεῖ προσωπικὰ ὄντα μὲ δικό τους χαρακτήρα, ἀποστολὴ καὶ «μοίρα». 
῾Η ᾿Εκκλησία εἶναι μιὰ μήτρα ποὺ πλάθει τὸν κάθε ἄνθρωπο. Περιβάλλει μὲ μητρικὴ στοργὴ τὸ κάθε κτίσμα, ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη κοινότητα -ὡς παρελθοῦσαν, παροῦσαν καὶ ἐρχόμενην. Ζωογονεῖ καὶ ἑνοποιεῖ ὁλόκληρη τὴ δημιουργία, ποὺ εἶναι σταθερὴ καὶ πορευόμενη· ποὺ εἶναι σὰν τὸν μοῦστο ποὺ κοχλάζει μέσα στὸ βαρέλι, καὶ σὰν τὸ λαμπικαρισμένο κρασὶ ποὺ συνεχίζει ἀκατάπαυστα τὴ ζύμωσί του, γιὰ πιὸ πολλὴ δύναμι, ἄρωμα καὶ χρῶμα. Μέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ συλλείτουργο τῆς βίας [5] καὶ τοῦ ἀβιάστως· τοῦ κοχλασμοῦ τῆς ἀναζητήσεως καὶ τῆς εἰρηναίας ἀναδιπλώσεως τῆς εὑρέσεως, ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα ἐσμὲν οἱ πολλοί. Τίποτε δὲν γίνεται ἐρήμην ἡμῶν ἢ χωρὶς νὰ ἔχη ὀργανικὴ σχέσι μὲ τὴν ὕπαρξι καὶ τὴ ζωή μας. ῞Ολοι τρεφόμαστε ἀπὸ ὅλα. Καὶ ὅλοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ ὅλα. 
῾Η δημιουργικὴ ἀγάπη, ποὺ προχέεται ἀέναα, συγκροτεῖ τὰ πάντα ὡς κόσμον· ὡραΐζει τὰ πάντα ὡς κόσμημα, φανερώνοντας τὸ ἀμήχανον κάλλος λάμπον ἀπὸ ὅλη τὴν κτίσι. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη ποὺ γέννησε τὰ πάντα· τὰ γεννᾶ, τὰ τρέφει καὶ τὰ ἀφήνει ἐλεύθερα νὰ ἰσορροπήσουν μὲ τὴν ἔφεσι τῆς ζωῆς ποὺ κρύβεται ὡς δύναμις μέσα τους. 
Τὰ τυπικὰ ἔχουν ἀποστολὴ νὰ συγκρατοῦν καὶ διοργανώνουν τὴ ζωτικότητα καὶ τὴν περίσσεια τοῦ δυναμισμοῦ ποὺ ἐμπεριέχει ἡ δημιουργία τοῦ Θεοῦ. 
Γι᾿ αὐτό, τὸ τυπικὸ -τὸ πρόγραμμα- δὲν γνωρίζεται ὡς μηχανικὴ τακτοποίησι, ποὺ ἀγνοεῖ τὴ ζωὴ καὶ τὸν χαρακτήρα της ἐπιβάλλοντας ἀδικαιολόγητους περιορισμοὺς. ᾿Αλλὰ τὸ δεχόμαστε ὡς κανόνα ἀσκήσεως καὶ προσεκτικὸ κλάδεμα, ποὺ σέβεται τὴ ζωή, καὶ προετοιμάζει τὴν καρποφορία τοῦ Πνεύματος. ᾿Αποκαλύπτει τὸ ἐν ἡμῖν καὶ τὸ ἐπέκεινα· τὴν ἐλευθερία, παροχὴ χώρου, καὶ τὴν ἑνότητα· τὸ πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ ὁλοκλήρωσι σὺν πᾶσι τοῖς ῾Αγίοις, καὶ τὸ πῶς ἕκαστος γνωρίζεται αὐτάρκης ἀνακεφαλαιώνοντας ἐν ἑαυτῷ τὰ πάντα. 
῎Ετσι, τὰ τυπικὰ εἶναι οὐσιαστικά· διακονοῦν τὴν οὐσία. ∆ὲν διαμορφώθηκαν, γιὰ νὰ στραγγαλίσουν τὴ ζωὴ καὶ τὸν αὐθορμητισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ νὰ τὸν καθάρουν, δοκιμάσουν καὶ ἀναδείξουν, ὁδηγώντας τον φυσιολογικὰ στὴ σωστὴ κατεύθυνσι, ποὺ φέρνει στὴν κατάπαυσι καὶ τὴν ἱερουργία τῆς περιχωρήσεως, ὅπου τὰ πάντα σμικρύνονται καὶ εὐρύνονται. ᾿Απομακρύνονται καὶ συνέρχονται εἰς τὸ αὐτό. Φτάνουν ἐκεῖ ὅπου δὲν ἐπικρατεῖ τάξις νεκρότητος, ἀλλὰ ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου Του. Καὶ αὐτὸ τὸ ἀπρόσιτο φῶς καταγλαΐζει ἔσωθεν τὰ προσιτά, φανερώνοντας τὶς κοσμικὲς διαστάσεις τοῦ προσώπου καὶ τὶς προσωπικὲς διαστάσεις τοῦ κόσμου. 
Καὶ ὅλος ὁ κόσμος, ὡς τάξις δημιουργίας, φανερώνει τὴν ἁρμονία τῆς συνεργίας τῶν τριῶν προσώπων τῆς τρισηλίου Θεότητος. Καὶ κάθε δημιουργία ἀνθρώπινη φέρει τὴ σφραγίδα τοῦ προσώπου-δημιουργοῦ. Φέρει τὴ σφραγίδα ὅλων τῶν προσώπων ποὺ ἔτσι ἢ ἀλλιῶς συνέβαλαν γιὰ τὴν πραγμάτωσι τῆς συγκεκριμένης δημιουργίας· εἰκόνος, κτίσματος ἢ προγράμματος. 
Κάθε Μονὴ ἔχει τὸν δικό της χαρακτήρα. Καὶ ὅλες οἱ Μονές, τὰ Κελλιά, οἱ Σκῆτες, τὰ ᾿Αναχωρητήρια, κρύβουν στὴν καρδιά τους ὡς πυρήνα ζωῆς τὴν ἴδια θεία Λειτουργία, ποὺ ἁγιάζει τὰ σύμπαντα. 
Κάθε ὑποψήφιος μοναχὸς μπορεῖ νὰ κινηθῆ ἐλεύθερα καὶ νὰ διαλέξη τὴ Μονὴ στὴν ὁποία ἀναπαύεται. Καὶ ἐνῶ κάθε Μονὴ ἔχει τὰ τυπικὰ καὶ τὸ κοινὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα μὲ ὅλες τὶς Μονές, ταυτόχρονα κάθε Μονὴ φέρει τὸν ἰδιαίτερο χαρακτήρα τῶν ἁγίων κτιτόρων της, τῶν ἀρχιτεκτόνων της καὶ τῆς περιοχῆς στὴν ὁποία βρίσκεται. ᾿Εκτὸς ἀπὸ αὐτὸν τὸν κτιτορικὸ χαρακτήρα κάθε Μονῆς, ὑπάρχει καὶ ὁ ἄλλος χαρακτήρας, ποὺ μὲ τὸν χρόνο ἀλλάζει, ἀνάλογα μὲ τὸν Γέροντα καὶ τὴν ἀδελφότητα ποὺ συγκροτεῖται γύρω ἀπὸ αὐτόν. ᾿Ανάλογα με τὸν Γέροντα, ποὺ εἶναι ὁ πνευματικὸς τῆς ἀδελφότητος καὶ ἀντιλαμβάνεται καὶ ἐκφράζει τὴ χάρι τῆς μοναχικῆς ζωῆς μὲ τὸν δικό του ἀναπόφευκτα προσωπικὸ τρόπο. ῎Ετσι κάθε Μονὴ ἔχει ἀποστολή, ὄχι ὅπως συμβαίνει στὴ ∆ύσι, νὰ ἐπιτελέση ἕνα ἐπὶ μέρους ἔργο, νὰ προωθήση μιὰ δουλειά· νὰ ἐκδώση κάποιο περιοδικό· νὰ διοργανώση κάποια σχολεῖα ἢ πανεπιστήμια... 
᾿Αλλὰ κάθε Μονὴ ἔχει μιὰ ἀποστολή, ποὺ εἶναι ἡ ἴδια καὶ διαφορετικὴ στὸ κάθε μοναστήρι. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀποστολὴ εἶναι νὰ βοηθήση τὸν κάθε συγκεκριμένο ἀδελφὸ νὰ ἐξαγιάση τὸ σκεῦος του μὲ τὴ μετάνοια, τὴν ἄσκησι, τὴν ταπείνωσι, τὴν ἀγάπη. Καὶ ἀπὸ μέσα του τελικὰ νὰ βγῆ, ὡς ἄνθος ζωῆς, ἕνα «δόξα τῷ Θεῷ»: ∆όξα τῷ Θεῷ, γιατὶ εἶμαι ἄνθρωπος, γιατὶ ἔγινα μοναχός, γιατὶ ἔχω τόσα προσόντα, ἔχω τόσες πληγές, πέρασα τόσες δοκιμασίες, καὶ δι᾿ ὅλων αὐτῶν γνώρισα τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ· καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ ὁ Θεὸς μὲ ἔσωσε, μὲ σώζει, καὶ προχωρῶ διὰ τῆς Χάριτός Του ἀπὸ τὸ κατ᾿ εἰκόνα στὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν. 
Μετὰ ἀπὸ αὐτά, τὸ ἐὰν ὁ μοναχὸς δουλέψη στὸν κῆπο, στὴν τράπεζα ἢ στὴ βιβλιοθήκη δὲν ἔχει τόση σημασία. ῍Αν γράψη, κτίση, ἁγιογραφήση ἢ ψάλη, ἢ ἂν δὲν κάνη τίποτε ἐξωτερικὰ -σὲ περίπτωσι ἀδυναμίας- δὲν ἔχει σημασία· δι᾿ ὅλων αὐτῶν, ὅσων κάνει καὶ ὅσων δὲν κάνει, ἕνας ὥριμος μοναχὸς ἀκτινοβολεῖ· μεταγγίζει τὴ χάρι καὶ τὴν ἠρεμία καὶ τὴ δοξολογία πρὸς τὸν Θεὸ, ποὺ πλημμυρίζει τὴν καρδιά του. ∆ίδει τὴ μαρτυρία ὅτι ὁ Θεὸς, διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Του, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε τὰ πάντα. Καὶ τὰ ἐποίησε καλὰ λίαν. 
Γι᾿ αὐτό, ἐνῶ τὰ τυπικὰ ὅλων τῶν Μονῶν εἶναι βασικῶς τὰ ἴδια· ὑπάρχει ὁ ἑνιαῖος κορμὸς τοῦ προγράμματος, τῆς ἀκολουθίας καὶ τῆς τάξεως· ταυτοχρόνως κάθε Μονὴ ἑκάστοτε ἔχει καὶ τὰ δικά της ἐπὶ μέρους τυπικὰ στὴ ζωὴ καὶ τὴν ἀκολουθία. ῎Ετσι ὁ ἁγιορείτης ἅγιος Νικόδημος, ποὺ συνέγραψε τὸ "Πηδάλιον", τὸν κώδικα τῶν ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων, ὅταν θέλησε νὰ συγγράψη ἀκριβὲς τυπικὸν τῶν ἀγιορειτικῶν Μονῶν, δὲν προχώρησε τὸ ἔργο του· γιατί, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γνωστὰ τυπικὰ τοῦ κύκλου τῆς νυχθημέρου, ἑβδομαδιαίας καὶ ἐνιαυσίου ἀκολουθίας, δὲν ἦταν δυνατό, λόγῳ τῶν ἰδιαιτεροτήτων τῶν ἐπὶ μέρους τυπικῶν συνηθειῶν καὶ παραδόσεων, νὰ συγκροτήση λεπτομερὲς καὶ δεσμευτικὸ γιὰ ὅλες τὶς Μονὲς τυπικό. 
῎Αλλωστε, εἶναι ἐμφανὲς ὅτι διαφορετικὰ συγκροτεῖται ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀκολουθία μιᾶς κοινοβιακῆς ἀδελφότητος μὲ ἑκατὸν μοναχούς, καὶ διαφορετικὰ μιᾶς ἄλλης ποὺ ἔχει πενήντα, εἴκοσι ἢ δέκα. ῞Οπως ἄλλο εἶναι τὸ πρόγραμμα ἀκολουθίας καὶ ἐργασίας μιᾶς μοναστικῆς ἀδελφότητος ἑνὸς Κελλιοῦ μὲ πέντε, τρεῖς ἢ δύο μοναχούς. ᾿Επίσης καὶ οἱ ἐρημίτες, ποὺ μένουν καὶ ἀσκοῦνται καθένας στὴν ἡσυχία του, δὲν ἔχουν τὸ αὐτὸ πρόγραμμα μελέτης, κανόνος, μετανοιῶν, ἐργοχείρου καὶ ἀκολουθίας. ᾿Αλλὰ ἕκαστος, ἀνάλογα μὲ τὸν χαρακτήρα, τὶς ἀνάγκες καὶ δυνατότητές του, καταρτίζει τὸ δικό του προσωπικὸ πρόγραμμα, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἐμπείρου πνευματικοῦ, στὸν ὁποῖο ἀνοίγει τὴν καρδιά του, λέγει τοὺς λογισμούς του, καὶ διὰ τοῦ ὁποίου κατευθύνεται στὸ νὰ ἀκολουθήση τὸ ἰδιαίτερο προσωπικό του πρόγραμμα εὐχῆς, μελέτης, δουλειᾶς, ποὺ τὸν βοηθεῖ στὸ νὰ προχωρῆ στὴν ἡσυχία, δοξολογία, καὶ στὸν παράδεισο τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας καὶ συναδελφώσεως μετὰ πάντων. 
῎Ετσι, δὲν φαίνεται ἀδικαιολόγητος ὁ προβληματισμὸς ἑνὸς ρωμαιοκαθολικοῦ ἱερέως, ποὺ σὲ ἄρθρο του, μετὰ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους, διατυπώνει τὴν ἀπορία: Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ ῾Αγιορεῖτες νὰ εἶναι τόσο φανατικὰ προσκεκολημμένοι στὴν Παράδοσι, καὶ ταυτόχρονα νὰ ἔχουν τέτοια ἐλευθερία στὴν προσευχὴ καὶ τὴ ζωή τους; 
῾Η τάξις καὶ οἱ κανόνες ποὺ ὁρίζουν τὴ μοναχικὴ ζωὴ δὲν μοιάζουν ἀσφαλῶς μὲ τὴ διευθέτησι χώρου καλὰ ἀποθηκευμένων ἀντικειμένων, οὔτε μὲ τὴ διοργάνωσι στρατῶνος, ὅπου κάποιοι ἐκτελοῦν ὑποχρεωτικὴ θητεία. ᾿Αλλὰ πιὸ πολὺ μοιάζουν μὲ τὴν τάξι καὶ τὴν ἁρμονικὴ σχέσι τῶν μελῶν ἀγαπημένης οἰκογένειας. Μοιάζουν μὲ τὴν τάξι καὶ τὴν ἑνιαία διοργάνωσι τῆς ζωῆς ἑνὸς ζῶντος ὀργανισμοῦ· μὲ τὴν τάξι καὶ τὴ ζωὴ ἑνὸς δένδρου ποὺ, ριζωμένο στὸ κατάλληλο ἔδαφος καὶ κλίμα, μένει ἀκίνητο ἐξωτερικά, καὶ διαρκῶς κινεῖται, γιατὶ ζῆ, κυκλοφοροῦν οἱ χυμοί του, καὶ ἀντιμετωπίζει μὲ ὅλη του τὴν ὕπαρξι τὶς δοκιμασίες τῶν καιρῶν. ᾿Απὸ τὶς πικρὲς ρίζες, ποὺ βυθίζονται στὴ γῆ, μέχρι τὸν κορμό, τὰ κλαδιὰ καὶ τὰ φύλλα του, ποὺ καταυγάζονται στὸ φῶς, συναπαρτίζεται τὸ ἕνα ζωντανὸ δέντρο, ποὺ ἀνθίζει καὶ δένει στὸν κατάλληλο καιρὸ τὸν δικό του γλυκὸ καρπό. 
Νοιώθεις ὅτι τὰ τυπικὰ καὶ οἱ κανόνες εἶναι σὰν θεῖος περιορισμός, σὰν τὴν κοίτη τοῦ ποταμοῦ, ποὺ κατευθύνει τὰ νερὰ τῆς ζωῆς, τῆς χαρᾶς καὶ τῶν δακρύων νὰ βρίσκουν τὸν δρόμο τους. Νὰ ποτίζουν τὴ γῆ καὶ νὰ ἐκβάλλουν τελικὰ στὴ θάλασσα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δοξολογίας πρὸς τὸν Θεό. 
Ζῆς τὸ πρόγραμμα καὶ τὴν τάξι μέσα στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα, ὡς ἀφορμὴ νὰ μὴ χαθῆς στὴ σύγχυσι καὶ ἀταξία τῆς φιλαυτίας· καὶ νὰ μὴν πνιγῆς, στὸ τέλος, στὴν πλησμονὴ τῆς ζωῆς, ἀλλὰ νὰ συναπαρτίσης τὸ ὅλον. 
«Οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες» ὑπάρχουν δίπλα σου, καὶ διὰ τῶν κανόνων ποὺ ὥρισαν, τῆς ὑπάρξεώς των ποὺ ἁγίασαν, σὲ βοηθοῦν, διακριτικὰ καὶ σταθερά, νὰ ὁδεύης πρὸς τὴν τελικὴ ἐπίτευξι· τὴν παραίτησι πάντων, τὴν ἀπέκδυσι τῶν δερματίνων χιτώνων, τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ θέλημά σου, τὴν ἀπώλεια καὶ τῆς ἴδιας τῆς ψυχῆς σου, γιὰ νὰ φθάσης στὴν κατὰ χάριν εὕρεσι τῆς ψυχῆς σου, ποὺ ἔγινε μιὰ αἴσθησι, μὲ τὴν ἄνευ ὅρων παράδοσί σου στὴ βουλὴ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ ∆ημιουργοῦ τῶν πάντων Θεοῦ Λόγου. 
῎Ετσι, ἀπὸ τὴν ὕπαρξί σου, ποὺ ἀναγεννήθηκε διὰ τῆς νεκρώσεως, ποὺ βρέθηκε διὰ τῆς ἀπωλείας, βλαστάνει ἐν ἐκπλήξει ἄνθος ἀμάραντον, ὁ ἐκ βαθέων θαυμασμὸς ὡς δοξολογία: Εἷς ῞Αγιος, εἷς Κύριος, ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. ᾿Αμήν. 

 

[1] Θεία Λειτουργία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εὐχὴ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου. 
[2] Βλ. ᾿Ιω. 1, 17. 
[3] Ἡράκλειτος, Testimonia 16, 37. 
[4] Βλ. Εἰς τὸ Ἆσμα τῶν Ἀσμάτων, ἔκδ. H. Langerbeck, τ. 6, σ. 174. 204 
[5] Βλ. Ματθ. 11, 12. 205

Ο άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης, μητροπολίτης Θηβών, ο νέος Ελεήμων

 

29 Απριλίου  
Ο άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης, μητροπολίτης Θηβών, ο νέος Ελεήμων 
Γόνος ευσεβούς και αρχοντικής οικογενείας της Βασιλεύουσας, ο άγιος Ιωάννης γεννήθηκε επί βασιλείας Μανουήλ Α’ Κομνηνού (1143-1180). Ήδη από νεαρής ηλικίας επεδείκνυε μεγάλη αφοσίωση στην Υπεραγία Θεοτόκο, στην οποία όφειλε την γέννησή του. Μία ημέρα, την ώρα που διάβαζε τον Ακάθιστο Ύμνο, η Βασίλισσα των Ουρανών παρουσιάστηκε και απάντησε στους χαιρετισμούς, λέγοντας: «Χαίροις και συ, των Θηβών προστάτα!» 
Πολλά έτη αργότερα, και ενώ ήταν ιερομόναχος σε μοναστήρι, εξελέγη μητροπολίτης Θηβών, την εποχή που η ισχυρή και ακμάζουσα αυτή πόλη, η σημαντικότερη της Στερεάς Ελλάδος, είχε κατακτηθεί και λεηλατηθεί από τους Νορμανδούς, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να σταλούν σε εξορία. Όσοι γλύτωσαν, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και προσπορίζονταν τα προς το ζην εργαζόμενοι για Εβραίους εμπόρους, οι οποίοι τους εμπόδιζαν να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. 
Μόλις εγκαταστάθηκε στην Θήβα, ο άγιος Ιωάννης μερίμνησε για την ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού, όπου φυλασσόταν η θαυματουργή εικόνα, την οποία σύμφωνα με την παράδοση είχε φιλοτεχνήσει ο άγιος Απόστολος Λουκάς, και σύντομα το χριστεπώνυμο πλήρωμα μπορούσε πλέον να τελεί τις ιερές Ακολουθίες με όλη την μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην Υπεραγία Θεοτόκο. 
Το κήρυγμα του αγίου επισκόπου και η απεριόριστη ευσπλαχνία του γρήγορα επανέφεραν στην πίστη τους χριστιανούς που είχαν μείνει χωρίς ποιμένα, προκάλεσαν μάλιστα και την μεταστροφή μερικών Εβραίων. 
Χάρις στην επιμελή φροντίδα του αγίου, η σηροτροφία και η παραγωγή μεταξιού που είχε καταστραφεί από τους Νορμανδούς μπόρεσε να ανακάμψει και η Θήβα γνώρισε νέα περίοδο ευημερίας. Ο μητροπολίτης δεν ασχολείτο μόνο με το κήρυγμα και την ελεημοσύνη, αλλά διοργάνωσε επίσης μεγάλης κλίμακας έργα άρδευσης και δημόσιας υγείας. Ίδρυσε γηροκομείο, πτωχοκομεία, νοσοκομεία και άλλα ευαγή καθιδρύματα. 
Ίδρυσε επίσης, εντός της πόλης, γυναικεία μονή, η οποία ανέλαβε την εκπαίδευση των κορασίδων προετοιμάζοντάς τες είτε για τον μοναχικό βίο είτε για να γίνουν μητέρες ικανές να μεταδώσουν στα παιδιά τους τούς θησαυρούς της Πίστεως. 
Έχοντας ανυψώσει την πόλη των Θηβών σε μεγαλεία μεγαλύτερα απ’ ό,τι πριν την κατάκτηση, ο άγιος Ιωάννης εκοιμήθη εν ειρήνη, εμπιστευόμενος την Εκκλησία του στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, οι κάτοικοι των Θηβών ανήγειραν στο κέντρο της πόλης ναό προς τιμήν του, όπου κατατέθηκαν τα θαυματουργά τίμια λείψανά του.

«Νέος Συναξαριστής
της Ορθοδόξου Εκκλησίας».
Τόμος 8ος, ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Εκδόσεις «Ίνδικτος»·

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Ο υπερήφανος φοβάται τις επιπλήξεις – Αγίου Σιλουανού Αθωνίτου

Ο υπερήφανος φοβάται τις επιπλήξεις  
Άγιος Σιλουανός, ο Αθωντίτης

Ο υπερήφανος φοβάται τις επιπλήξεις, ενώ ο ταπεινός καθόλου. Όποιος απέκτησε την κατά Χριστόν ταπείνωση, πάντα επιθυμεί να κατηγορεί τον εαυτό του· χαίρεται με τις ύβρεις και στενοχωριέται με τους επαίνους. Και αυτό, όμως, δεν είναι παρά η αρχή της ταπεινώσεως. Όταν η ψυχή γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, πόσο ταπεινός και πράος είναι, τότε βλέπει τον εαυτό της ως τον τελευταίο απ’ όλους. Τότε χαίρεται να κάθεται «επί κοπριάς», όπως ο Ιώβ, ντυμένη με σάκκο και να βλέπει εν’ Πνεύματι Αγίω λαμπρούς τους άλλους ανθρώπους και όμοιους με τον Χριστό. 
Μακάρι να δώσει ο Ελεήμων Κύριος σε όλους να γευθούν την ταπείνωση του Χριστού, που είναι ανεκδιήγητη, και τότε η ψυχή δεν θα επιθυμεί τίποτε πλέον, αλλά θα ζει αιώνια με ταπείνωση, αγάπη και πραότητα.
«Κύριε, Εσένα επιθυμεί η ψυχή μου. Απέκρυψες το πρόσωπό Σου από μένα και ταράχθηκε η ψυχή μου και ποθεί μέχρι θανάτου να Σε δει πάλι, γιατί Εσύ, Κύριε, αιχμαλώτισες την ψυχή μου. Αν δεν με προσέλκυες με τη Χάρη Σου, δεν θα μπορούσα να Σε νοσταλγώ τόσο και να Σε ζητώ με δάκρυα. 
Πώς να ζητά και τι να ζητά όποιος δεν έχασε κάτι, που το είχε προηγουμένως γνωρίσει; 
Όταν ζούσα στον κόσμο, Σε σκεφτόμουν, όχι όμως πάντοτε. Τώρα όμως, φλέγεται το πνεύμα μου και δακρύζει από την επιθυμία να Σε δει, Φως μου. 
Εσύ με δίδαξες με την ευσπλαχνία Σου. Τώρα όμως κρύφτηκες από μένα, για να μάθει η ψυχή μου την ταπείνωση. Γιατί χωρίς την ταπείνωση δεν μπορεί να παραμείνει η χάρη στην ψυχή, και γι’ αυτό βαριά ακηδία την παραλύει. Όταν όμως η ψυχή μάθει την ταπείνωση, τότε ούτε ακηδία ούτε θλίψη την εγγίζουν, γιατί το Πνεύμα του Θεού την χαροποιεί και την ευφραίνει 
Είναι αξιολύπητοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και πονώ γι’ αυτούς. Υπερηφανεύονται, γιατί πετούν· αλλά τι το αξιοθαύμαστο; Και τα πουλιά πετούν, αλλά δοξάζουν τον Θεό. Και, όμως, ο άνθρωπος, το κτίσμα του Θεού, εγκαταλείπει τον Κτίστη. Αλλά σκέψου, πως θα σταθείς στην Φοβερή Κρίση του Θεού; Που θα πορευθείς ή που θα κρυφτείς από το Πρόσωπο του Θεού; 
Παρακαλώ πολύ τον Θεό να σωθείτε όλοι και να χαίρεστε αιώνια μαζί με τους Αγγέλους και τους Αγίους. Και σας ικετεύω: Μετανοήστε και ταπεινωθείτε, χαροποιήστε τον Κύριο που σας περιμένει με πόθο και έλεος. Ο Κύριος δίνει στην ψυχή, που Εκείνος αγάπησε, ,αγάπη που πάσχει μαζί με το λαό, για να προσεύχεται γι’ αυτόν με δάκρυα. 
Δόξα στον Κύριο και στην ευσπλαχνία Του, στον Κύριο που εμφανίζεται σε μας τους αμαρτωλούς δούλους Του με το Άγιο Πνεύμα και η ψυχή Τον γνωρίζει καλύτερα από τον κατά σάρκα πατέρα. Γιατί τον πατέρα τον βλέπουμε έξω από μας, ενώ το Άγιο Πνεύμα διαπερνά όλη την ψυχή και το νου και το σώμα. 
 Ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, Αγίου Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, 2009

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Άραγε υπάρχει εδώ το έλεος του Θεού, αββά;


Άραγε υπάρχει εδώ το έλεος του Θεού, αββά;

69. Έναν αδελφό μικρό στην ηλικία ο Γέροντας του τον έστειλε σε κάποιον αδελφό, που είχε κήπο στο Σινά, να του φέρει λίγα φρούτα. Ο μικρός, μόλις μπήκε, λέει στον αδελφό, τον κάτοχο του κήπου: «Αββά, είπε ο αββάς μου, έχεις λίγα φρούτα;» 

Του λέει εκείνος: «Ναι, παιδί μου. Ότι θέλεις υπάρχει εδώ πάρε με την ευχή μου». 
Λέει ο μικρός μοναχός: «Άραγε υπάρχει εδώ το έλεος του Θεού, αββά;» 
Αυτός, όταν τ’ άκουσε, στάθηκε συλλογισμένος, με τα μάτια στραμμένα στην γη, και λέει στο παιδί: «Τι είπες, παιδί μου;» 
Λέει πάλι το παιδί: «Είπα, αββά, υπάρχει άραγε εδώ το έλεος του Θεού;» Και πάλι για τρίτη φορά τον ρώτησε ο αδελφός το ίδιο πράγμα. 
Ο κύριος του κήπου έμεινε σιωπηλός ολάκερη ώρα και δεν βρήκε τι να απολογηθεί στο παιδί, αλλά αναστέναξε και είπε: «Παιδί μου, ο Θεός θα βοηθήσει» και άφησε το παιδί να φύγει. 
Ευθύς κατόπιν πήρε το επανωφόρι του και βγήκε στην έρημο εγκαταλείποντας τον μικρό του κήπο και έλεγε: «Ας πάμε, ας ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Αφού ένα μικρό παιδί με ρώτησε και δεν είχα τι να του απολογηθώ, τι θα κάνω, όταν πρόκειται να με ρωτήσει ο Θεός;»
Αποφθέγματα των Πατέρων. Γ΄.
 Για την κατάνυξη.


Το Μέγα Γεροντικόν,
Τόμος Α΄.
εκδ. Ιερό Ησυχαστήριο
«Το Γενέσιον της Θεοτόκου».

Δημοφιλείς αναρτήσεις