Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι ΝΟΜΙΚΗ – ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ


Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
Ι Ι
ΝΟΜΙΚΗ – ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Η υγεία, ως ανθρώπινο αγαθό, είναι αναφαίρετο. Το μεν κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τη δημόσια υγεία αλλά και κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην υγεία του. Όμως η υγεία αφενός νοείται ως ψυχοσωματικό μέγεθος σύνολου του ανθρώπου και αφετέρου τα λαμβανόμενα μέτρα για την προστασία από μια ασθένεια δεν μπορούν να επιβαρύνουν τους ασθενείς από άλλες ασθένειες ούτε να επιβαρύνουν τον υγιή πληθυσμό με ψυχοσωματικές νοσηρότητες. Εκτός τούτου, δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτό ότι μπορεί να υπάρξει διακινδύνευση της ζωής κάποιων ανθρώπων προς όφελος της υγείας του συνολικού πληθυσμού, γιατί αυτό έχει τις εξής παραμέτρους:

α) Η υποχρεωτική τήρηση κάποιου μέτρου δημοσίας υγείας, εν προκειμένω του εμβολιασμού, με χρήση φαρμακευτικού σκευάσματος, το οποίο είναι σε πειραματικό στάδιο και του οποίου η ασφάλεια δεν έχει πλήρως ελεγχθεί (όπως συμβαίνει με τα εμβόλια Covid-19 για τους λόγους που αναλύονται στο Παράρτημα Ι) σημαίνει στην ουσία εξαναγκασμό σε ιατρικό πείραμα, πρακτική, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή (άρθρο 2, παρ.2, άρθρο 5 παρ.5 και άρθρο 7, παρ.2 του Συντάγματος).

β) Δεν είναι δυνατόν να επιχειρηθεί από το κράτος η προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς την ύπαρξη των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων (αποτελέσματα κλινικών μελετών, πιστοποιητικά ασφάλειας και τήρηση νόμιμων χρονοδιαγραμμάτων μελετών), ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Εάν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω εγγυήσεις ασφάλειας των φαρμακευτικών σκευασμάτων, των οποίων η χρήση επιβάλλεται από το κράτος με επίκληση της προστασίας της δημόσιας υγείας, τότε η σχετική κρατική εντολή είναι αντισυνταγματική και παράνομη, εφόσον πλέον δεν πληρούται ο όρος του άρθρου 21 παρ.3 του Συντάγματος. Παρόμοια προσέγγιση ισχύει και στην περίπτωση και άλλων μέτρων, τα οποία υιοθετούνται σε κρατικό επίπεδο με την επίκληση της προστασίας της δημόσιας υγείας. Επομένως τα μέτρα, που παίρνει το κράτος για την προστασία της δημόσιας υγείας, πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό, αλλιώς είναι αντισυνταγματικά, καθώς δεν υφίσταται πλέον θέμα εφαρμογής του άρθρου 21, παρ.3, οπότε ούτε και οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να επιδείξουν κοινωνική αλληλεγγύη – υποχρέωση, που περιέχεται στο άρθρο 25, παρ.4 του Συντάγματος.

Όμως σε αντίθεση με τα ανωτέρω άρθρα του Συντάγματος, με το πρόσχημα της αντιμετώπισης του κορονοϊού νομοθετήθηκαν τα εξής:

α. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 42/Α/25.02.20 / άρθρο πρώτο, παρ. 2, (α) και παρ. 6) με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α'42). Τα μέτρα αυτά συνίστανται: Στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο[1]. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη[2].

β. Ο Νόμος Ν.4675/2020 (ΦΕΚ 54/Α/ 11-3-20) ο οποίος ορίζει την ομάδα πληθυσμού στην οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα[3].

γ. Ο Νόμος 4682 Α / 76 / 03.04.2020 κύρωσε την από 25.02.2020 ΠΝΠ., την από 11.03.2020 ΠΝΠ., την από 14.03.20 ΠΝΠ., και την από 30.03.2020 ΠΝΠ[4].

Στα ανωτέρω νομοθετήματα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Είναι αντισυνταγματικά: α) ως προς την απαγόρευση της Θείας Λατρείας, η οποία ούτε και σε συνθήκες πολέμου δεν μπορεί να απαγορευθεί, βάσει του άρθρου 48 του Συντάγματος και β) ως προς τα υγειονομικά μέτρα και μάλιστα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθόσον θίγονται τα ατομικά και συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών.

Παραθέτουμε τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος, τα οποία αποδεικύουν την αντισυγματικότητα των ανωτέρω νομοθετημάτων:

Άρθρο 2, παρ.1.: “O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.”

Άρθρο 5, παρ.5: “5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.”

Άρθρο 7, παρ.2: “2. Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει. “

Άρθρο 13 (Θρησκευτική ελευθερία), παρ.1: “1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.” (Δικαίωμα στη θρησκευτική συνείδηση).

Άρθρο 13 (Θρησκευτική ελευθερία), παρ.2: “2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. H άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. O προσηλυτισμός απαγορεύεται.” (Δικαίωμα στη θρησκευτική λατρεία)

Άρθρο 21, παρ.3: “3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.”

Άρθρο 25, παρ.4: “4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης”.

Άρθρο 48, παρ.1: “1. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Bουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Επικράτεια ή σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της Βουλής. Με την απόφαση της Βουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες”.

Όπως φαίνεται ανωτέρω, στο άρθρο 48Σ, που αποτελεί την ανώτατη διάταξη του λεγομένου Δικαίου Ανάγκης, επειδή δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγαλύτερη ανάγκη της χώρας από την κατάστασή της σε πόλεμο:

α) δεν είναι δυνατή η επέμβαση της πολιτείας στα δικαιώματα του άρθρου 13 του Συντάγματος (θρησκευτική συνείδηση και θρησκευτική λατρεία) ούτε ακόμα και εάν η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου,

β) δεν είναι δυνατόν να θεσπίζονται από την πολιτεία μέτρα επιπέδου πολέμου (όπως τα μέτρα της πανδημίας) για μεγάλο χρονικό διάστημα – το άρθρο 48 αναφέρεται σε 15 ημέρες. Δεν είναι δυνατόν να επιχειρείται η τήρηση του όρου αυτού του άρθρου 48 με την επιβολή διαδοχικού 15ήμερου κλεισίματος της χώρας, πρακτική που εφαρμόζεται τους τελευταίους 11 μήνες!

2. Η μη-συναινετική συμμετοχή πολιτών σε ιατρικές έρευνες και πειράματα απαγορεύεται ρητώς από τον Κώδικα της Νυρεμβέργης . Ειδικά μετά τα εγκλήματα των ΝΑΖΙ και τα πειράματα σε ανθρώπους, που διενεργήθηκαν σε μαζική κλίμακα, θεσπίστηκε ο ανωτέρω κώδικας (ως αποτέλεσμα των δικών των ΝΑΖΙ στη Νυρεμβέργη), όπου ορίζει αυτά τα ζητήματα. Το εμβόλιο για τον SarsCov2 ειδικότερα εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία: τυχόν εξαναγκασμός των πολιτών με οποιονδήποτε τρόπο (σελ. 6). (νομική υποχρέωση, εκβιασμός, απάτη) να εμβολιαστούν μαζικά με ένα εμβόλιο καινούριας και αδοκίμαστης τεχνολογίας, του οποίου οι παρενέργειες είναι υπό διερεύνηση, τους καθιστά πειραματόζωα και συνιστά επάνοδο των θηριωδιών των ναζιστών και νομιμοποίηση των εγκλημάτων τους με πρόσχημα τη δημόσια υγεία. Η δίκη των εγκληματιών πολέμου της Νυρεμβέργης καθιέρωσε την ποινική ευθύνη όχι μόνο των εντολέων των παράνομων πράξεων αλλά και των εκτελεστικών οργάνων[5].

3. Τα επιπλέον κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών προέρχονται από:
α. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Κ.Ι.Δ)

β. Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 910-12-1948)

γ. Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν. 2462/1977) Τρίτο μέρος – Άρθρο 7

δ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ρώμης / 1950 (ΕΣΔΑ)

ε. Διεθνής Σύμβαση για την Βιοηθική του OVIEDO / 1998

στ. Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης – Άρθρο 7

ζ. Οικουμενική Διακήρυξη για την Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα- UNESCO / 1950.

Επιπλέον, το παράνομο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού επικυρώνεται και από ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Κοινοβουλευτική Συνέλευση - ψήφισμα 2361/ 27/01/2021), το οποίο αποφάσισε τα κατωτέρω:

7.3.1 να διασφαλίζει ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί.

7.3.2 να διασφαλίζει ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή που δεν θέλει να εμβολιαστεί·

7.5.2 να χρησιμοποιούν πιστοποιητικά εμβολιασμού μόνο για τον καθορισμένο σκοπό παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, των πιθανών παρενεργειών και των ανεπιθύμητων ενεργειών[6].


Η ιδιότυπη κατάσταση πολιορκίας ως νομικό προκάλυμμα μιας ιδιότυπης δικτατορίας.

«..Είναι, μάλιστα, άκρως ανησυχητικό ότι η «αντισυνταγματική» μεν, αλλά χωρίς χρήση απόλυτης βίας, εφαρμογή του άρθρου 48 του Συντάγματος» χαρακτηρίζεται από τον Φίλιππο Σπυρόπουλο ως περίπτωση επιβολής “συνταγματικής δικτατορίας” (βλ. τη μονογραφία του “Το δικαίωμα αντίστασης κατά το άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος” (εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1987, σελ. 74), εναντίον της οποίας χωρεί άσκηση του δικαιώματος αντίστασης εκ μέρους των πατριωτών (και όχι βεβαίως νεοπατριωτών) Ελλήνων που, σύμφωνα με την ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος, «δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία» (όχι μόνο με την ακαταμάχητη αλλά και την ψυχολογική, Σπυρόπουλος, ό.π., σελ. 75).

Το “lockdown II” είναι κατάδηλα και βάναυσα αντισυνταγματικό, αποτελώντας έναν εκθαμβωτικό φάρο μιας προ πολλού εγκαθιδρυμένης ιδιότυπης δικτατορίας. Δυστυχώς όμως, ενώ ο φάρος αυτός θα έπρεπε να έχει αφυπνίσει όλους τους πολίτες, κατά έναν παράδοξο τρόπο τους έχει τυφλώσει. Ας αποχαιρετίσουμε λοιπόν το “lockdown II” κι ας ετοιμαστούμε να καλωσορίσουμε το ακόμη πιο κτηνώδες “lockdown III”. Άλλωστε, η έλευση του “τρίτου κύματος” κορωνοϊού ήδη προφητεύθηκε. Μόνο που δεν πρόκειται για “τρίτο κύμα”, αλλά για τρίτη επίθεση εναντίον των αθώων πολιτών ενορχηστρωμένη από τις εθνικές κυβερνήσεις υπό την υψηλή εποπτεία του “αόρατου μαριονετίστα..»! Κωνσταντίνος Βαθιώτης[7].

Υπάρχει μία λανθάνουσα κατάσταση όσον αφορά στη συναίνεση του πολίτη με αυτόν τον μηχανισμό προπαγάνδας, πλύσης εγκεφάλου και εν γένει υποβολής που έχει ενεργοποιήσει η κυβέρνηση για να πειθαναγκάσει τον πολίτη στο να συρθεί στον εμβολιασμό και ενώ μάλιστα έχει διατηρήσει ένα παρατεταμένο «λοκντάουν». Άρα ο πολίτης είναι ήδη σε ψυχική πίεση και κατάσταση σύγχυσης. Οι συνθήκες αυτές δεν διασφαλίζουν λήψη ελεύθερης και συνειδητής απόφασης εκ μέρους του πολίτη για να συμμετάσχει σε έναν πρωτοφανή μαζικό εμβολιασμό.

Πρόκειται κατά τη γνώμη μας για μια ιδιότυπη δικτατορία, για έναν ολοκληρωτισμό!

Οι κυβερνητικές επιλογές στη διαχείριση του κορωναϊού είναι εγκληματικές και υπονομεύουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου. Αφενός παίρνουν μέτρα αντίθετα από αυτά που προτείνουν οι επιστήμονες. Αφετέρου, με την παραπάνω τακτική υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και την υιοθέτηση μέτρων πραγματικά χρήσιμων. Και τέλος, οι επιλογές αυτές πλήττουν βάναυσα τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πολίτες έχουν χρέος να αντισταθούν στη φασιστοποίηση και την κοινωνική πόλωση, είτε επιθυμούν είτε όχι να εμβολιαστούν» (Νέλλη Ψαρρού) [8].


Β. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ - ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ

Ο Τζορτζ Όργουελ περιέγραψε πολύ καλά αυτό το φαινόμενο του ολοκληρωτισμού στο βιβλίο του «Τάξη του 1984». Τα συμπεράσματα, που μπορούν να εξαχθούν από την ανάγνωση της Άρεντ και του Όργουελ, είναι καθοριστικά: όλοι όσοι αντιτίθενται στο κυβερνητικό δόγμα θεωρούνται κίνδυνοι που πρέπει να λογοκριθούν, να περιοριστούν ή ακόμη και να εξαλειφθούν. Η αυταρχική καταδίκη κάθε διαφωνίας καθίσταται αυτονόητη, η δε απανθρωποποίηση του αποδιοπομπαίου τράγου δικαιολογημένη.

«Αυτό το βιώνουμε σχεδόν καθημερινά μέσω της περιφρόνησης που εκφράζουν ορισμένα μέσα ενημέρωσης για όσους αποκαλούν ψεκασμένους, αρνητές του εμβολίου και συνωμοσιολόγους. Επίσης, παρά τις σαφώς επιστημονικά τεκμηριωμένες αντιρρήσεις τους, πολλοί διακεκριμένοι ευρωπαίοι γιατροί διώκονται, όπως οι καθηγητές Ντιντιέ Ραούλτ, Ματιέ Μπερνιέ, Κριστιάν Περόν και Ζαν-Μπερνάρ Φουρτιγιάν, ο οποίος μάλιστα κλείστηκε δια της βίας σε ψυχιατρική κλινική. Σοβαροί επιστήμονες ζημιώνουν τη φήμη, τη σταδιοδρομία και την ελευθερία τους για το θάρρος τους να υπερασπιστούν αυτό που όντως πιστεύουν, σε πείσμα της πολιτικής ορθότητας, την οποία επιβάλλει η επαγγελματική τους συντεχνία. Στη χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη Γαλλία, αναγεννάται από τις στάχτες του ο εγκλεισμός των αντιφρονούντων γιατρών σε ψυχιατρεία, όπως στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης του Στάλιν» (Χρυσούλα Μπουκουβάλα)[9].

Όσον αφορά στην ατομική ελευθερία του προσώπου, αυτή καταστρατηγείται δια νόμου με αφαίρεση δικαιωμάτων, αρχής γενομένης από τη μη ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών από κράτος σε κράτος[10], όπως προσφάτως επιβεβαιώθηκε με τη σύναψη συμφωνίας Ελλάδας – Σερβίας[11] καθώς επίσης και Ελλάδας – Δανίας[12] για μετακίνηση μόνο εμβολιασμένων πολιτών. (Επομένως όσοι δήλωναν το προηγούμενο διάστημα ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα εμβολιασμών, θα τολμήσουν να τοποθετηθούν δημόσια και να αυτοαναιρεθούν;).

Η Αμερικανίδα Οικονομολόγος Κάθριν Όστιν Φιτς, πρώην Υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ, αποκαλύπτει το Σχέδιο πίσω από την Πανδημία σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη όπου λέει ξεκάθαρα τα εξής: «Οι παγκόσμιοι τραπεζίτες προσπαθούν να φέρουν ένα νέο σύστημα χρηματικών συναλλαγών που θα καταργεί το νόμισμα και τις συναλλαγές όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, δηλαδή θα επιβάλουν με ύπουλο τρόπο τη νέα ηλεκτρονική συναλλαγή και συγχρόνως και ουσιαστικά θα πρόκειται για έναν τρόπο ψηφιακής ιχνηλάτησης, παρακολούθησης και ελέγχου των ανθρώπων. Και ο τρόπος για να το πλασάρουν αυτό είναι μία ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΊΣΗ με έναν αόρατο εχθρό, ένα ιό τον οποίο οι άνθρωποι θα φοβούνται και θα παρακαλούν για την προστασία τους από αυτόν. Και όλα αυτά θέλουν να τα συνδυάσουν με τον λεγόμενο «μετανθρωπισμό». Δηλαδή θα μας κάνουν ενέσεις (ή θα μας βάζουν εμφυτεύματα), που θα εγκαθιστούν το ισοδύναμο ενός λειτουργικού μέσα στο σώμα μας. Ένας «παγκόσμιος οικονομικός δικτατορικός ολοκληρωτισμός» ή αλλιώς μία "σέκτα του covid" με "ψηφιακή ιχνηλάτηση" των ανθρώπων. Μία απόλυτη παγκόσμια δικτατορία όπου κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να αντιδράσει σε μία 24άωρη βάση ηλεκτρονικής παρακολούθησης των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου σκέψης»[13].

Σε αυτή την παγκόσμια δικτατορία που εγκαθιδρύεται, σύντομα κάποιες κυβερνήσεις και εταιρείες θα μπορούν να χακάρουν όλους τους ανθρώπους[14], όπως μας αποκαλύπτουν κάποιοι άνθρωποι της παγκοσμιοποίησης, όπως ο ο Yuval Noah Harari, ο οποίος σε σχετική του δήλωση εντελώς απροκάλυπτα είπε τα εξής: «Εταιρείες και κυβερνήσεις στις μέρες μας αρχίζουν να το πράττουν – να χακάρουν τον άνθρωπο – και αυτό οφείλεται στη συγχώνευση της επανάστασης στη βιοτεχνολογία»[15]. Οπότε τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι ασφαλή πλέον!

Με βάση τα ανωτέρω, είναι άγνωστη η πορεία αφαίρεσης και άλλων βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγηθούμε. Καθώς μόνο το ίδιο το πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τις επιλογές που αφορούν στο σώμα και τον οργανισμό του, λόγω του αυτεξούσιου που μας χάρισε ο Θεός να ενεργούμε ελεύθερα χωρίς βία και κανενός είδους καταπίεση, η στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κρατική εξουσία μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους.


Γ. ΔΙΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

Η νέα ανθρώπινη ατζέντα περιλαμβάνει στην πραγματικότητα ένα μόνο εγχείρημα: τη μετατροπή του ανθρώπου σε Θεό. Με τον όρο αυτό δεν εννοεί τις συνηθισμένες θεϊκές ιδιότητες, όπως παντοδυναμία, πανσοφία και αγαθότητα. Έχει στο μυαλό του κυρίως τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων, που διέθεταν κάποιες συγκεκριμένες υπερδυνάμεις, αλλά είχαν ταυτόχρονα ιδιοτροπίες και πάθη. Ο κ. Τάτσης, λέκτορας της "Σύγχρονης Φιλοσοφίας αναλύει πώς σχεδιάζουν τον νέο άνθρωπο ή μετάνθρωπο: «Θα μπορούμε με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ή με άλλη μετατροπή της βιοχημικής δομής του εγκεφάλου, ίσως με ένα εμφύτευμα, να επιλέγουμε πότε θα οργισθούμε, για πόσο θα οργισθούμε, και με τι ένταση θα οργισθούμε, να νοιώθουμε χαρά, ενσυναίσθηση, αγάπη. Σύμφωνα με το μοντέλο της Κίνας θα αναβαπτισθούν όλοι οι πολίτες, επιμηκύνοντας την ζωή μέχρι να φθάσουμε σε ένα σημείο, να μη πεθάνουμε καθόλου. Αυτό πρέπει να το κάνουμε επειδή έχουμε την υποχρέωση να ολοκληρώσουμε το έργο (την ατέλεια) της φύσης να μας κάνει Θεούς»! να εξαλείψουμε την γενετική ανισότητα»[16]. Δηλαδή μία καθαρά δαιμονική κατάσταση και μέγιστη βλασφημία κατά του Θεού.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η δήλωση του Harari, ο οποίος ισχυρίζεται ότι «σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα των επιστημών της ζωής, ο άνθρωπος δεν έχει «ούτε ψυχή ούτε ελεύθερη βούληση ούτε εαυτό, αλλά μόνο γονίδια, ορμόνες και νευρώνες που υπακούν στους ίδιους φυσικούς και χημικούς νόμους που διέπουν την υπόλοιπη πραγματικότητα»[17].

Η ψεύτικη υπόσχεση του Αντικειμένου (διαβόλου) για αθανασία χωρίς τον Θεό προς τους προπάτορες επανέρχεται σήμερα από τους νεοταξίτες με τον Μετά-άνθρωπο.

Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση της Χρυσούλα Μπουκουβάλα: «Είναι θέμα χρόνου λοιπόν το διανθρωπιστικό και μετανθρωπιστικό κίνημα να αλώσει και την Ελλάδα, αν πρωτίστως δεν αντιδράσουν οργανωμένα οι θρησκευτικοί της ταγοί. (Και γενικότερα όλο το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θα συμπληρώναμε εμείς! Η Εκκλησία δεν είναι ιδεολογία, αλλά μαρτυρία Ιησού Χριστού και ομολογία Ορθοδόξου πίστεως). Είναι ο διανθρωπισμός έργο μυστικών νεογνωστικών αποκρυφιστικών εταιρειών, που επιστρέφει θριαμβευτικά, επιδιώκοντας τη θέωση μέσω μηχανοποίησης του ανθρώπου και τη διάλυση του Χριστιανισμού ή στην πραγματικότητα επιδιώκει τον παγκόσμιο έλεγχο των ανθρώπων και τελικά τον αφανισμό τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας; Μήπως τελικά ισχύουν και τα δύο; Σε κάθε περίπτωση η Εκκλησία της Ελλάδος κινδυνεύει να αντικατασταθεί από “εκκλησίες” του …Μαθηματικού Ντεϊσμού. Η εκκλησιαστική ηγεσία, ο κλήρος αλλά και οι πιστοί πρέπει να αντισταθούν σθεναρά»[18].

Ο αείμνηστος π. Γεώργιος Μεταλληνός δήλωνε κατηγορηματικά: Tα κέντρα λήψης αποφάσεων και κατεύθυνσης αυτών των κινήσεων είναι εκτός Ελλάδος, ξένων στην Ορθόδοξη Παράδοση[19].


Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Δίκαιο και Βιοηθική

Η πολιτική εξουσία, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, καλλιεργεί μια σκόπιμη σύγχυση, όσον αφορά στην αντιμετώπιση του - πραγματικού ή υποτιθέμενου- κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Η ίδια η έννοια της δημόσιας υγείας είναι πολύ ελαστική στην αντίληψη των αρχόντων. Αντί να θεωρείται ως πρόβλημα γενικά της ψυχοσωματικής κατάστασης του πληθυσμού ως συνόλου και των προσώπων των πολιτών, αντιμετωπίζεται αποσπασματικά σε σχέση με μία μόνο ασθένεια και - τον όποιο - κίνδυνο από ένα συγκεκριμένο ιό: Η δημόσια συζήτηση είναι δεδομένο ότι χειραγωγείται και η νόσος εργαλειοποιείται για να επιτευχθούν σκοποί άσχετοι με την περίθαλψη και την θεραπεία των πασχόντων. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι οικονομικές απολαβές του πληθυσμού για την ανακούφισή του από τις συνέπειες της πανδημίας και την οικονομική ύφεση που έφεραν τα μέτρα, δεν γίνεται με κριτήριο τις ζημίες των πολιτών, αλλά τους επιθυμητούς από την εξουσία μετασχηματισμούς της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

Η σύγχυση αυτή είναι φανερή στο θεσμικό - νομικό πεδίο όπου σχετικοποιούνται ή καταργούνται οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών. έτσι στο όνομα της θεωρίας των "ασυμπτωματικών ασθενών" δηλαδή των φορέων του ιού που θεωρείται ότι τον μεταδίδουν όσο και οι ασθενείς, λαμβάνονται μέτρα ΚΑΤΑ ΥΓΙΩΝ που θεωρούνται ΥΠΟΠΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, κάτι που επαναφέρει ολοκληρωτικές θεωρίες με επιστημονικοφανές ένδυμα. Το Σύνταγμα της Ελλάδα ιδιαίτερα δε η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5 που ΨΕΥΔΩΣ παρουσιάζεται ως ερμηνευτική του συνόλου του άρθρου (που αναφέρεται στην προσωπική ελευθερία) μιλούν για – κατ’ εξαίρεση- ΑΤΟΜΙΚΑ διοικητικά μέτρα, όπως ρητώς αναφέρεται στην παρ 4 του άρθρου αυτού. Τα μέτρα που λαμβάνονται δεν στρέφονται ατομικά κατά ασθενών ή φορέων, αλλά κατά του συνόλου του πληθυσμού και μάλιστα εξοπλίζονται με απειλή εξοντωτικών προστίμων ύψους πάνω από το 50% του κατώτατου μισθού και επιπλέον με ποινικές κυρώσεις.

«Ασχολούμαστε με μέτρα δημόσιας τάξης και όχι με μέτρα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Είναι σε μεγάλο βαθμό αληθινό! Τα αστυνομικά και περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται δεν συνάδουν και δεν είναι συμβατά με τις βασικές αρχές και αξίες της δημόσιας υγείας! Η ψυχική νοσηρότητα του πληθυσμού οφείλεται στα μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία. Και έχουν οδηγήσει σε φτωχοποίηση μεγάλη μερίδα του πληθυσμού»[20]. (Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, επιδημιολόγος, ιατρός εργασίας).

Θεσπίζονται υποχρεώσεις υποτίθεται ασφάλειας που όμως δεν συνεπάγονται περισσότερη ελευθερία. Αν λόγου χάρη η μάσκα προστατεύει κατά 95%, τότε γιατί δεν αρκεί να την φοράμε προκειμένου να γίνονται λιτανείες ή και πορείες διαμαρτυρίας αλλά αυτές απαγορεύονται ούτως ή άλλως;

Η ίδια η συζήτηση περί κυρώσεων σε όσους για διάφορους λόγους δεν θα εμβολιαστούν και διακρίσεων που προτείνονται ελαφρά τη καρδία συνιστούν πρωτοφανή υποχώρηση του νομικού πολιτισμού μετά τον Β΄ΠΠ. Είναι δε εξωφρενικό το ότι αυτά λέγονται ενώ οι εταιρείες - παρασκευαστές των εμβολίων και οι ειδικοί επιστήμονες της εξουσίας λένε ξεκάθαρα ότι οι εμβολιασθέντες εξασφαλίζουν όχι πλήρη ανοσία, αλλά (υποτίθεται ότι ) προστατεύονται μόνο από βαριά νόσηση και πιθανό κίνδυνο της ζωής τους. Μόνο που είναι προφανές ότι μεγάλος αριθμός μολυνθέντων από το ιό περνούν ούτως ή άλλως κατά την ίδια την ομολογία της εξουσίας και των ειδικών της τη νόσο με ήπια συμπτώματα ή και χωρίς καθόλου συμπτώματα. Η προπαγάνδα της εξουσίας εύκολα στο μέλλον θα αποδώσει αυτό το ούτως ή άλλως δεδομένο στην επίδραση των εμβολίων! Οι ίδιοι μάλιστα ειδικοί μας λένε ότι οι εμβολιασθέντες θα νοσούν ήπια και θα μεταδίδουν τον ιό. Επομένως η στάθμιση συμφερόντων δεν δικαιολογεί από την άποψη της κοινωνίας και του νομικού πολιτισμού καμία διάκριση σε βάρος αυτών που δεν θα εμβολιαστούν, αφού ο κίνδυνος, για την κοινότητα δεν μειώνεται ή τουλάχιστον δεν μειώνεται σημαντικά. Αυτό που στην πραγματικότητα (υποτίθεται ότι) προστατεύουν τα εμβόλια είναι η επιβάρυνση των συστημάτων δημόσια υγείας, δηλαδή υπηρετούν περισσότερο ένα κοινωνικό -οικονομικό σκοπό και λιγότερο ένα σκοπό σχετιζόμενο με την υγεία.

Καταληκτικά όλα αυτά που ετοιμάζουν στην ανθρωπότητα συνδέονται μεταξύ τους: Εμβόλιο, ηλεκτρονικά εμφυτεύματα, νανοτεχνολογία[21], ηλεκτρονική διακυβέρνηση[22], σφράγισμα και μετανθρωπισμός, για τον οποίο έχουν μιλήσει ήδη διάφοροι που τον προωθούν.

Πώς θα εμπιστευθούμε σεβαστοί Ιεράρχες τους οπαδούς του μετα-ανθρώπου, του great reset, της λεγόμενης επανεκκίνησης[23] και της μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού να κάνουν μια μη αναστρέψιμη ιατρική πράξη στο σώμα μας; Και μάλιστα προτρέποντας και τους υπόλοιπους αδελφούς μας να εμβολιαστούν!

[1] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 25.02.20, άρθρο 1, παρ. 2, (α).


[2] όπ.π. άρθρο 1, παρ. 6.[5] Νέλλη Ψαρρού: «Ο Υποχρεωτικός Εμβολιασμός, παραβιάζει τον Κώδικα της Νυρεμβέργης» https://www.pentapostagma.gr/ygeia/6985034_nelli-psarroy-o-ypohreotikos-emboliasmos-parabiazei-ton-kodika-tis-nyrembergis (14/01/2021)

[6] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Ψήφισμα 2361/2021) (7.3.1) – (7.3.2) – (7.5.2) https://pace.coe.int/en/files/29004/html.

[7] Βαθιώτης Κ., «Η ιδιότυπη κατάσταση πολιορκίας ως νομικό προκάλυμμα μιας ιδιότυπης δικτατορίας», https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B7-ttps://enromiosini.gr/arthrografia/η-ιδιότυπη-κατάσταση-πολιορκίας-ως-νο/, 06/01/2021.

[8] Νέλλη Ψαρρού, Υποχρεωτικός Εμβολιασμός: Δίκαιο και Βιοηθική, http://www.nellypsarrou.com/images/stories/Vaccination/emvoliasmos2020teliko01.pdf, 07-01-2021.

[9] Μπουκουβάλα Χρ. «Ακαλλιέργητοι μορφωμένοι. Το νέο πρόσωπο του Ολοκληρωτισμού», https://aperopia.fr/01-2021/akalliergitoi-morfomenoi/, 31/01/2021.

[10] «Ποιες χώρες ετοιμάζουν τα διαβατήρια εμβολιασμού Covid-19», https://romioitispolis.gr/ποιες-χώρες-ετοιμάζουν-τα-διαβατήρια.

[11] «Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των Ελλήνων! - Καταπάτησαν το Σύνταγμα «δια της πλαγίας» υπογράφοντας συμφωνία με την Σερβία!» https://www.pronews.gr/ygeia/957676_se-ishy-pistopoiitiko-emvoliasmoy-gia-toys-servoys-tha-eiserhontai-stin-ellada-me-tin (26/01/21).

[12] Παπαδημητρίου Ι., «Ελλάδα-Δανία συμμαχία στο διαβατήριο εμβολιασμού», Το Βήμα, https://www.tovima.gr/2021/02/04/world/ellada-dania-symmaxia-sto-diavatirio-emvoliasmou/.

[13] Η Αμερικανίδα Οικονομολόγος Κάθριν Όστιν Φιτς, πρώην Υφυπουργός Στέγασης στις ΗΠΑ, αποκαλύπτει το Σχέδιο πίσω από την "Πανδημία"», https://www.brighteon.com/5faae0f9-a9e9-4ddc-8495-2cdd6ed261e2. βλ. επίσης: «Catherine Austin Fitts Explains how the Globalist Billionaires and Technocrats are Planning on Taking Over the Planet, and How We can Stop It» https://healthimpactnews.com/2021/catherine-austin-fitts-explains-how-the-globalist-billionaires-and-technocrats-are-planning-on-taking-over-the-planet-and-how-we-can-stop-it/, 01-01-2021.

[14] «Το κοινοβούλιο της Γερμανίας έχει επικυρώσει το ψηφιακό “Agenda ID2020” τι είναι;», https://anazitiseis.gr/to-koinovoylio-tis-germanias-echei-epi/, 10-02-2021.

[15] «Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε για τη ζωή αυτή τη στιγμή στον 21ο αιώνα», //lbry.tv/@Ασκητής:d/Αυτό-είναι-ίσως-το-πιο-σημαντικό-πράγμα-που-πρέπει-να-γνωρίζετε-για-τη-ζωή-αυτή-τη-στιγμή-στον-21ο-αιώνα, 28-01-2021.

[16] Εκπομπή της Βίκη Φλέσσα "ΣΤΑ ΑΚΡΑ" στην ΕΡΤ 2, 06-12-2020, με καλεσμένους ομιλητές τον Υπουργό Επικρατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερακάκη και τον λέκτορα της "Σύγχρονης Φιλοσοφίας" Θ. Τάτση, Κhttps://www.youtube.com/watch?v=_qpzP6PtJKg

[17] Κ. Κίνας, «Homo Deus και ελευθερία της βούλησης», https://www.pemptousia.gr/2021/01/homo-deus-ke-eleftheria-tis-voulisis/ (12-01-2021).

[18] Μπουκουβάλα Χρ., «Είναι ο διανθρωπισμός ο σύγχρονος γνωστικισμός; Πώς συνδέεται ο διανθρωπισμοό με τον γνωστικισμό, τον προτεσταντισμό και τον ολοκληρωτισμό». https://aperopia.fr/02-2018/ine-o-dianthropismos-o-sygxronos-gnostikismos/, 10-02-2018. Βλ. επίσης, της ιδίας: α. Η Εκκλησία του Διανθρωπισμού. «Οι διανθρωπιστές δημιουργούν τη δική τους metaθρησκεία στοχεύοντας στην κατάργηση του ανθρώπινου είδους» https://aperopia.fr/11-2017/i-ekklisia-tou-dianthropismou/, 20-11-2017. β. «Είναι η Αιώνια Ζωή του χριστιανισμού ο μετανθρωπισμός; Ο χριστιανισμός διαμετρικά αντίθετος προς τον ψηφιακό μετανθρωπισμό», https://aperopia.fr/03-2017/einai-o-metanthropismos-i-aionia-zoi-pou-yposxontai-oles-oi-monotheistikes-thriskies/, 22/03/2017. γ. «Νεκρανάσταση εγκεφάλων: παίζοντας τον Θεό. Ζωντανή κόλαση και χιμαιρικά πλάσματα εν όψει», https://aperopia.fr/03-2020/nekranastasi-egkefalon-paizontas-ton-theo/, 31-03-2020.

[19] Π. Γεώργιος Μεταλληνός, «Τα κέντρα λήψης αποφάσεων», https://www.youtube.com/watch?v=T81RBU9abZI (29-01-2021 – απόσπασμα παλαιότερης ομιλίας)

[20] Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης: ''Απαιτείται επιστροφή στη συνεργασία, στην συναπόφαση, στην συναντίληψη'', https://www.youtube.com/watch?v=SzPJi6clqCE&feature=youtu.be, 13-02-2021.

[21] «”Ορθόδοξη Βιοηθική”: Εμφύτευση Νανοτσίπ-Ταυτότητας! Ελληνίδα Διευθύντρια Νανοτεχνολογίας Αποκαλύπτει» (Δρ Ανδρειανή Οδυσσέως), http://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_836.html?m=1 (10/02/2021)

[22] Σκοπός της παγκόσμιας διακυβέρνησης, τούτη την ώρα, δεν είναι άλλος από την διάλυση του ανθρώπου και τη διάλυση της επαφής μεταξύ των ανθρώπων. (Γέρων ‘Ιουστῖνος Πίρβου, Ζωή Θυσιαζόμενης ἀγάπης, σ. 154).

[23] Σύντομη επεξήγηση της Μεγάλης Επανεκκίνησης (The Great Reset), 02-12-20020. https://orthopraxia.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%AE%CE%B3%CE%B7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις