Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

῾Αγία Οὐϊνεφρίδη ἐν Τρεφφύννῳ (Χόλυγουελ)


῾Αγία Οὐϊνεφρίδη ἐν Τρεφφύννῳ (Χόλυγουελ) 
3 Νοεμβρίου.

Ή Ἁγία Οὐϊνεφρίδη (Winefred) ἦταν κόρη ἑνὸς εὐγενοῦς Συμβούλου τοῦ Βασιλέως τῶν Οὐαλλῶν, στὴν βόρεια Οὐαλλία κατὰ τὸν Ζ´ αἰῶνα. 
Ἀνηψιὰ καὶ πνευματικὴ θυγατέρα τοῦ Ἁγίου Μπεούνω [21 Ἀπριλίου], ἀνατράφηκε στὴν πίστι σύμφωνα μὲ τὸ εὐαγγελικὸ ἦθος καὶ ἐπόθησε ἐκ νεότητος νὰ ἀφιερωθῆ στὸν Νυμφίο Χριστό. 
Ὁ υἱὸς ἑνὸς ἀρχηγοῦ μιᾶς γειτονικῆς φυλῆς, ὀνομαζόμενος Κάραντοκ, κατελήφθη ἀπὸ ἀνίερο πάθος γιὰ τὴν νέα παρθένο. Ἀφοῦ ἀντιμετώπισε τὴν σταθερὴ της ἄρνησι νὰ ὑποκύψη στὶς προτάσεις του, τὴν κατεδίωξε ἔφιππος καὶ ἀπέτεμε τὴν κεφαλή της μὲ τὸ ξῖφος του, πλησίον τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἡ Οὐϊνεφρίδη προσπαθοῦσε νὰ εὕρη καταφύγιο. 
Στὸ σημεῖο ὅπου ἔπεσε ἡ ἁγία κεφαλή της ἀνέβλυσε μιὰ ἰαματικὴ πηγὴ γιὰ ὅσους ἀντλοῦσαν μὲ πίστι ἀπὸ τὸ νερό της, ἡ ὁποία ὠνομάσθηκε Τρέφφυννον ἢ Χόλυγουελ (Holywell), δηλαδὴ Ἁγίασμα.Ὁ Ἅγιος Μπεούνω, ἐξελθὼν τοῦ Ναοῦ συνήρμωσε τὴν κεφαλὴ τῆς Ἁγίας στὸ σῶμα της καὶ προσευχήθηκε στὸν Ζωοδότη Χριστὸ νὰ ἐπαναφέρη τὴν ψυχή της. Καὶ ὤ τοῦ θαύματος! ἡ νέα ἐπανῆλθε στὴν ζωή. 
Μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ Ἁγίου Μπεούνω, ἡ ἁγία παρθένος εἰσῆλθε στὴν Μονὴ Οὐΐθεριν, ὅπου ἔζησε ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησι τῆς θείας αὐτῆς, τῆς Ὁσίας Τενουά, τὴν ὁποίαν πιθανῶς διαδέχθηκε.

Κοιμήθηκε τὴν 24η Ἰουνίου 660 καὶ τιμήθηκε ἀμέσως ὡς Ἁγία ἀπὸ τοὺς πιστούς, τόσο γιὰ τὴν ὁσία αὐτῆς βιοτή, ὅσο καὶ γιὰ τὰ θαύματα τῆς ἁγίας αὐτῆς Πηγῆς.

Τὸ Χόλυγουελ παραμένει μέχρι σήμερα σημαντικὸς τόπος προσκυνήματος στὴν Μεγάλη Βρετανία καὶ τὰ πολλὰ ἀφιερώματα μαρτυροῦν γιὰ τὶς θαυμαστὲς ἰάσεις, τὶς ὁποῖες ἐνεργεῖ ἡ Ἁγία.
Τὸν πρῶτο Βίο τῆς Ἁγίας συνέγραψε ὁ Ἅγιος Ἐλέριος [13 Ἰουνίου], συνκτήτωρ τῆς Μονῆς Οὐΐθεριν, ἡ ὁποία κατὰ τὴν συνήθεια τοῦ καιροῦ ἐκείνου, συμπεριελάμβανε δύο κεχωρισμένες Ἀδελφότητες, ἀνδρώα καὶ γυναικεία. 
Στὰ χρόνια τῆς Μεταρρυθμίσεως, ἐχάθηκαν τὰ τίμια Λείψανα τῆς Ἁγίας, πλὴν ἑνὸς δακτύλου. 
Ἐπικαλεῖται ὡς Προστάτις τῶν παρθένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις