Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Μυστικές προτυπώσεις

 

Μυστικές προτυπώσεις 

Εἶπε ὁ σοφός Αἰλεραν: εἶναι οφέλιμο νὰ ἀναπτύξουμε τὴ μυστικὴ ἔννοια τῶν ὀνομάτων τῆς γενεολογίας τοῦ Κυρίου. Διότι ὅλοι οἱ προπάτορες ἀποτελοῦν προτυπώσεις καὶ προφητείες τοῦ Σωτῆρος,Στὸν Ἀβραὰμ ὁ Χριστός προτυπώνεται ὡς Πατὴρ ὕψιστος, γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ Ἰσαὰκ εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «τὸ ὄνομά του θὰ εἶναι θαυμαστὸς σύμβουλος, ἰσχυρός, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος». 
Καὶ ὁ Δαβὶδ λέει: «ἐὰν οἱ υἱοί μου λησμονήσουν τὸν νόμο μου ... θὰ ἐπισκεφθῶ μὲ ράβδο τὶς ἀνομίες τους». Ἀλλὰ ὅταν πέφτουν τὰ παιδιὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοὺς ὁποίους ἔχει γεννήσει μέσα στὸν λόγο τῆς ζωῆς, καὶ ἔχει ἀναγεννήσει διὰ τοῦ βαπτίσματος, δὲν συντρίβονται, διότι ὁ Κύριος τοὺς ἐνισχύει μὲ τὸ χέρι τοῦ ἐλέους Του, τὸ χέρι ποὺ ἅπλωσε καὶ στὸν Πέτρο, ὅταν βρέθηκε σὲ κίνδυνο. 
Στὸν Ζαρὰ εἶναι ὁ πρωινὸς ἀστὴρ ποὺ ἀνατέλλει στὶς καρδιές μας, καὶ ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ποὺ ἀνατέλλει σὲ ὅσους ἔχουν φόβο Θεοῦ καὶ δύει σὲ ὅσους τὸν περιφρονοῦν. Ἂς μᾶς φωτίζει τὸ ἀληθινὸ φῶς ποὺ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἂς μὴ δύσει πάνω στὸν θυμό μας ἢ σὲ κάποιο θανάσιμο ἁμάρτημα, ὥστε λουσμένοι στὴ λαμπρότητα τοῦ φωτὸς αὐτοῦ νὰ λάμπουμε οἱ ἴδιοι σὰν ἄστρα στὴν αἰωνιότητα. Καὶ ἂς ἐγερθοῦμε σὰν φῶτα στὸν κόσμο, σταθερὰ στερεωμένοι στὸν λόγο τῆς ζωῆς, ὥστε τὸ φῶς μας νὰ λάμψει ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ ἔργα μας νὰ δοξάζουν τὸν Πατέρα μας τὸν οὐράνιο. Δὲν ἀρκεῖ μόνο τὸ νὰ πιστεύουμε στὸν Χριστό, ἀλλά, ὅταν τὸ φέρει ἡ ἀνάγκη, νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ χύσουμε καὶ τὸ αἷμα μας καὶ νὰ ὑπομείνουμε τὸ ἄλικο πάθος τοῦ μαρτυρίου. Τὸ κόκκινο αὐτὸ ἂς εἶναι διπλὰ βαμμένο, δηλαδή, ἂς εἴμαστε, διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γεμᾶτοι ἀπὸ φλογερὴ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον μας, ὅπως ἔχει λεχθεῖ στὸ Ἄσμα Ασμάτων τοῦ Σολομῶντα: «ὕδωρ πολὺ δὲν θὰ μπορέσει νὰ σβήσει τὴν ἀγάπην, διότι τὰ φῶτα της εἶναι φῶτα πυρὸς καὶ φλόγες.»

  

 ΚΕΛΤΙΚΟ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ

Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου

Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Νάξου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις